О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е

 

град Бургас 10.04.2009 г.

 

 

Административен съд  гр. Бургас, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                                             СЪДИЯ:  Г.Р.

                                                          

 

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 349по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на „ГОЛДЕН БЪГ”ЕООД ***, представлявано от С.М.А.  против Решение № 495/29.01.2009г. на Общински съвет гр. Несебър,с което са одобрени план- сметки за дейност „Чистота” за 2009г.; определен е размер на такса за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчна оценка , за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта; приет е размер на годишна такса за 1 м.куб. отпадък- 24,00 лв.; е определена такса за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо- 0,3 промила за районите, в които е организирано сметоизвозване на битови отпадъци.

            Предмет на жалбата е оспорване на законосъобразността на общ административен акт.

            Според чл. 179 АПК Общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

В настоящият случай акта е съобщен на 3.02.2009г. / според протокол, подписан от техн. секретар на общинския съвет/, т.е. при първата хипотеза на чл.179АПК. Срокът за оспорване на акта изтича на 4.03.2009г.

Жалбата е подадена на 09.03.2009г., извън преклузивния срок за оспорване, поради което е недопустима.   

Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане жалбата, подадена от „ГОЛДЕН БЪГ”ЕООД ***, представлявано от С.М.А.  против Решение № 495/29.01.2009г. на Общински съвет гр. Несебър,с което са одобрени план- сметки за дейност „Чистота” за 2009г.; определен е размер на такса за битови отпадъци за жилищни, вилни имоти на граждани и фирми върху данъчна оценка , за нежилищни имоти върху отчетна стойност на обекта; приет е размер на годишна такса за 1 м.куб. отпадък- 24,00 лв.; е определена такса за обезвреждане на отпадъци, изграждане и мониторинг на депо- 0,3 промила за районите, в които е организирано сметоизвозване на битови отпадъци.

Прекратява производството по адм. дело № 349 /2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………