ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3499 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Д.К., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д.П., надлежно упълномощена, с представено на л.27 от делото пълномощно.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 8-Z-1426/23.11.2017г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, наречен „дървена постройка“, находяща се в УПИ VІІ-677, кв.57 по плана на гр. Созопол.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата, която сме предявили. На първо място твърдим, че обжалвана заповед е нищожна, поради противоречие с материалния закон по влязло в сила решение постановено по адм. д. №2461/2013г., с което решение беше отменена предходна заповед на кмета на община Созопол с идентично съдържание за събаряне на същата постройка и заповедта беше отменена не заради формални пропуски, а заради това, че постройката е търпим строеж по смисъла на закона.

В настоящата заповед отново се разпорежда събаряне на същата постройка, на същото основание, в мотивите на заповедта е посочено, че постройката не била търпим строеж, т.е. е в противоречие с влязло в сила решение.

Заповедта страда от пороци, които я правят незаконосъобразна. Поддържам и това наше становище.

Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Поискали сме да се приложи адм.д. №2461/2013г. Също така сме поискали и разпит на свидетел, както и да бъде допуснато извършване на съдебно-техническа експертиза за да се установи времето, когато е била построена процесната сграда и да се установи дали отговаря на действащите нормативни уредби към момента на изграждане и към настоящия момент.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна предвид, че със същата се претендира нищожност на оспорения административен акт, с оглед противоречието с влязло в сила съдебно решение между страните по идентичен казус.

Моля да се има предвид първо, че липсва твърдяното основание за нищожност, предвид обстоятелството, както е посочено и в заповедта, че същата се издава поради впоследствие на отказ на главния архитект на Община Созопол, който отказ е необжалван от жалбоподателката, относно нейно искане за узаконяване на съответната процесна дървена постройка – лятна кухня, както и за съответно признаването ѝ за търпим строеж по §. 127 от ПЗР на ЗУТ.

Моля да се има предвид и съдебното решение. В мотивите си съдът, след внимателен прочит следва да се прецизира, че съдът е отхвърлил заповедта поради обстоятелството, че не е изследвана възможността за търпимост на строителството, но не е приел, че се касае за търпим строеж. Това е мотивирало жалбоподателката да поиска от главния архитект на община Созопол да поиска съответното узаконяване, вкл. и признаването на строежа за търпим. Предвид на това липсва основанието за нищожност на противоречието със съдебно решение, поради обстоятелството, че заповедта е правна последица от влязъл в сила необжалван отказ на гл. архитект, свързан с търпимостта.

На второ място моля да се има предвид, че самото производство е във връзка с постъпила жалба от съсобоственика в имота, а именно М.К.К., като в тази връзка ще ви моля на осн. чл. 153 АПК, във вр. чл.225а, ал.5, т.5 от ЗУТ, във вр. с чл. 161, ал.1 предл.1 от ЗУТ, да бъде привлечена като заинтересована страна М.К.К., съсобственик в имота, поради обстоятелството, че производството е образувано по нейна инициатива и второ – тя е съсобственик на имота, в който е изграден строежа. На трето място и поради обстоятелството, че в случай, че настоящия съдебен състав признае търпимостта на строителството, решението му ще има обвързваща сила спрямо собствениците на имота, а по този начин и спрямо съсобственика К.. В случай, че премахването на процесната сграда в имота бъде вменено като задължение, което доброволно бъде изпълнено от жалбоподателката, собствениците на имота ще търпят съответните последици, свързани с разходи като строителство. В тази връзка задължително ще бъдат накърнени правата на другия съсобственик, поради тази причина и поради обстоятелството, че във всички случаи законността на строителството не се установява като такова, вкл. и от отказа на гл. архитект, както за признаване на законността на строителството, така и за приложимостта на § 127 от ПР на ЗУТ, а именно поради обстоятелството, че липсва съгласие от съсобственика на жалбоподателя за извършване на строителството, както от твърдения момент на строителство - 1998 г., така и по сега действащата законодателна норма. Поради тези причини считаме за необходимо привличането на съсобственика К. като заинтересована страна в настоящото производство, наред с обстоятелството, че издадената заповед е и във връзка и последица от влязъл в сила отказ на гл.архитект след изследване на въпроса както за търпимост, така и за установяване на периода на строителство, именно поради липса на отказ за извършване на строителство от съсобственик в лицето на М. К..

Няма да сочим на настоящия етап други доказателства.

Считаме, че поставените като задача към експертизата въпроси и обстоятелствата, които ще се доказват чрез разпит на свидетел са едни и същи, се противопоставям на искането за разпит на свидетел предвид, че установяването на момента на строителството е задача, поставена и към съдебно-техническа експертиза.

Присъединявам се към искането за прилагане на адм.д. №2461/2013г.по описа на Административен съд Бургас, от решението по което ще се ползвам.

АДВОКАТ П.: В това заседание се запознавам със становището на колегата относно конституирането на заинтересована страна.

Лесно може да се провери съдържанието на съдебното решение, лесно може да се прочетат мотивите на решението, че постройката е търпима. Не е вярно, че сме поискали узаконяване на постройката след решението на съда, тези процеси вървяха паралелно. Хубаво е да правим разлика между законност на строеж и търпимост. Няма отказ за търпимост на строежа. Дори и да имаше, то той би бил нищожен, след решението на съда. Има съдебна практика в тази насока, но само искам да отбележа, че не е нужно съгласие на съсобственика, съгласието на съседа, че да бъде признат един строеж за търпим. И относно искането за конституиране на заинтересована страна в настоящото производство, считам, че този процес се развива между административния орган и адресата на обжалваната заповед. Заинтересованата страна няма място в това производство освен адресата на заповедта и страната, издала тази заповед. Моля да оставите това искане без уважение.

АДВОКАТ Й.: Произнасянето на главния архитект по искането, което е направено от жалбоподателката, също е след съдебното решение. Главният архитект се е произнесъл както по искане за узаконяване, така и във връзка със законността. Неговото произнасяне жалбоподателката не е оспорила и именно поради това заповедта не е обвързана с предходното съдебно решение. Моля да имате предвид, вкл. и по първия спор и отмяната на първоначалната кметска заповед, същото е инициирано отново от М. К. и че също е липсвало основание за законност. И в този смисъл се явява възможността, че от самото начало на строителството няма законност, за да бъде приложима разпоредбата на чл. 125 от ЗУТ. От тази гледна точка искаме да се има предвид обстоятелството, че един път съответния съсобственик се противопоставя на това строителство и в тази връзка, ако сега той се явява и възложител на строежа по смисъла на чл.161 ЗУТ, тъй като заповедта е по чл. 225а от ЗУТ и точно от тази гледна точка неговите права ще бъдат засегнати от съдебното решение. Постоянната практика е противоречива за привличането като заинтересована страна, но във всеки един момент нейните права ще бъдат накърнени.

 

Съдът по искането за конституиране на заинтересована страна УКАЗВА на страните, че ще се произнесе в закрито заседание.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката писмени доказателства, описани в самата жалба.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА административно дело № 2461/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните доказателства, като извърши оглед на място и като извърши справка в Община Созопол, да даде заключение, в случай, че събраните доказателства позволяват, по формулирания първи въпрос относно годината на построяване на сградата.

Вторият въпрос така, както е формулиран съдът не го допуска, защото е правен. За това съдът го преформулира по следния начин: вещото лице, като вземе предвид периода на построяване, посочен от административния орган, както и момента на построяване, който сам установи, да посочи какви са предвижданията на действащите градоустройствени планове към момента на изграждането на процесната постройка, както и какви са предвижданията на ПУП към настоящия момент. В случай, че датата, която вещото лице установи е в периода от 30.06.1998г. до 31.03.2001г., вещото лице да изследва и въпросът дали жалбоподателката или нейният баща е декларирал пред Общината за изграждането на обекта.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв. вносими от жалбоподателят в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Съдът счита, че няма пречка да бъдат събраните гласни доказателства за датата на изграждане на процесния обект, още повече, че видно от възраженията в жалбата, жалбоподателя се защитава с твърдението, че строежът е търпим, но не твърди, че строежът е законен, което води до извода, че вероятността по повод построяването на сградата да има оставени писмени доказателства е малка. Другата възможност за установяване датата или периода на изграждане е именно чрез събиране на гласни доказателства, за това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, воден от жалбоподателката, чрез показанията на който ще се установява времето на изграждане на сградата, която е предмет на процесната заповед.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 12.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: