ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми октомври                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3498 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРИНА АСЕТС“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.С. с представено пълномощно на лист 23 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.Й. с представено пълномощно на лист 49 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 21.09.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         инж.С.Г.Б. – 67 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

Посетих на място процесният строеж. Прецених, че строителната документация налична по делото и съхраняваната в общинската администрация по същество касае друг строеж, а не процесните четири постройки.

Изводът ми е, че за този процесен строеж не открих строителна документация. Позовавала съм се на документите по делото, които са представени, направеният оглед на място. Съпоставила съм всички възможни скици със замерванията на място и съм дала две приложения към заключението. В едното Приложение 1 в червено показвам обхвата на одобрения проект. Другото приложение касае преустройство на съществуващата едноетажна сграда с пристройка и надстрояване на един етаж. Това е в проекта.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Този проект как се отнася към процесните четири постройки и навеса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този проект включва 2-етажната съществуваща сграда. Това става ясно от Приложение 2.

Показаната постройка 1 е тази двуетажна постройка, за която говорим. Оградила съм я в червено. После е закупен един терен от 56 кв.м., описан подробно в констативната част на заключението.

Първо  се закупува терен от 56 кв.м. без постройката и това е отбелязаното в зелено в Приложение 2. Става въпрос за този терен, който е под тази сграда очертана в зелено от Приложение 2. После се закупува теренът със сграда 1, т.е. това е 2-етажната сграда. Със същият договор се закупува и допълнителен терен около тази сграда от 85 кв.м. и всичко върху този терен 1 и 2 заедно със сграда 1 вече има издадена виза и изработване на този проект, за който преди малко стана дума. Обхватът на самия проект вече го давам в Приложение 1.

Процесните сгради са извън защрихованото в червено по Приложение 2.  Процесните  четири постройки стоят извън територията на двата терена, които обясних по-горе. Извън двата имота стоят още три сгради, които са тези по заповедта и един навес. Четвъртата сграда от заповедта е вкарана в проекта и тя е част от терена от 85 кв.м. Никъде я няма тази постройка в скиците. Има я единствено в проекта. Така че едната постройка по заповедта отпада. За нея има проект. В заповедта  тази постройка, която коментираме е описана на първо място като разположена в североизточната фасада с размери 5/3м. Тази постройка съм описала в констативната част на заключението на стр.6 - едно изречение над и едно под снимката касаят тази постройка.

 

Останалите три постройки плюс навеса, за тях не открих документация в Община Созопол, няма и представена по делото.

 

Адв.С.: Вие ли търсите документи или от общината Ви представят документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Написах официално писмо до Община Созопол с искане да ми бъдат представени документи за тези обекти и да ми определят ден и час, в който да отида и да уточним. От служебното лице ми беше казано, че такива документи не са открити. Единствено ми беше дадено Разрешение за строеж № 92, което касае преустрояване на сградата и ми бяха дадени комплект документи за проект за цех за замразяване на риба на „Созополски риболов“ ООД, които са неотносими към делото.

 

 Адв.С.: С тези документи, въз основа на които твърдите, че двуетажната сграда е законна, откъде видяхте документите, за да дадете това заключение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми бяха представени. Това са документите, които са представени по делото и по време на огледа видях оригинала, който ми беше представен от жалбоподателя. Сравних го и се оказа, че копие от този проект е наличен по делото.

 

Адв.С.:*** този документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Адв.С.:*** представиха ли такива документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Оригиналът на проекта ми бе представен по време на огледа. Копията са налични по делото. И доколкото знам те са представени от жалбоподателя.

 

Адв.С.: Моля да обясните за третата постройка, която сте дали под № 3, която е 40 кв.м., попада ли част от тази постройка върху трите незаконни посочени в заповедта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да попада, защото тя граничи веднага с терена, който е предмет на проекта.

 

Адв.С.: Тази постройка кога е строена?

Адв.Й.: Възразявам. Това няма отношение.

Адв.С.: С оглед възражението, което съм направил в жалбата, твърдя, че част от тези постройки са ни предадени още в 1997г. и те са в режим на търпимост като строени преди 1997г. и са търпими по смисъла на § 16 от ЗУТ, а едната част от постройките са търпими по смисъла на § 127 от ЗУТ.

Нека да установим коя постройка кога е построена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В АОС № 2 /17.01.1997г., приложен по делото на лист 25, са описани три постройки от 75кв.м., 56кв.м. и 40кв.м., както съм ги посочила в Приложение 2 от заключението. В акта има запис, че постройките са построени през 1980г. и оттам съм видяла годината на изграждане.

Адв.С.: Не възразявам заключението да се приеме.

 

Адв.Й.: Да уточним по повод зададените от колегата въпроси. Да разбираме ли от това, което току-що записахме в протокола, че третата постройка, изключваме постройки 1 и 2, за които разбрахме, че има проект, третата постройка посочена на скицата има ли отношение към трите постройки описани в заповедта.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може да има отношение. Част от тях би трябвало да бъдат върху местото, където се намира тази постройка. Аз не я видях тази сграда.

 

Адв.Й.: Точно защото колегата Ви зададе въпросите, искам да знам тази третата постройка съществува ли на място.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази третата постройка не съм обследвала и не съм я търсила. Гледайки скиците и местото, на което са разположени процесните три постройки и от замерване по скиците би следвало част от тези постройки да попадат върху тази сграда.

Значи тази постройка я няма. Тази сграда не съм я търсила.

 

Адв.Й.: Има ли я на място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да я няма. Няма я. Ползвала съм скицата, която е към АОС и всъщност тази визуализация е според акта. В констативната част на заключението ясно съм писала, че в Приложение 2 са дадени сградите по акта.

 

Адв.Й.: При огледа на място тази постройка съществува ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложение 1 е копие от визата за проектиране. Ходих на място. Тази постройка я няма - постройката под № 3.

 

Адв.Й.: На мястото на тази постройка фактически съществуват други три постройки. Тази постройка фактически я няма, а на нейно място съществува вероятно част от процесните три.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е, но допълвам, че тъй като аз не съм обследвала тази сграда № 3 и ако тя е по-надолу, по-на юг може да я има.

Адв.Й.: И да разбирам, че въз основа на всички проверени от Вас документи в Община Созопол, представени от жалбоподателя, съществуващи по делото, одобрени проекти има само за постройки 1 и 2, които практически засягат само изградената едноетажна постройка в югоизточната фасада с размери 5/3м.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постройка № 2 (в зелено) не е купена. Купен е само теренът под нея от 56 кв.м. Прочетох някъде по делото, че тази постройка е самосрутена и затова е купен само терена. И върху него се прави разширението, преустрояването, което коментирахме.

Обяснявам, че постройката не е пристроявана. Тя попада в обхвата на проекта.

 

Адв.Й.: Да разбирам ли, че тази постройка с размери 5м/3м по заповедта, за нея практически има одобрен проект.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно така.

Адв.Й.: За останалите три по заповедта плюс навеса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не се откриха документи.

Адв.Й.: Нямам повече въпроси.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.С.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.С.: Представям допълнителни доказателства за терена и за сградата - нотариален акт за законната 2-етажна сграда, за която коментирахме, че е налице проект. Представям доказателство за собственост на терена; Скица на сградата от кадастъра - актуална. Става дума за скицата, която касае сградите, които днес коментираме 1 и 2 по АОС. Представям от Община Созопол издадена данъчна оценка за същата сграда и терена. Представям вписана искова молба срещу Община Созопол, като твърдя, че има висящо гражданско дело № 986/2018г. по описа на Бургаски окръжен съд.

         С оглед възраженията, които казах за установяване обстоятелствата свързани с § 16 и § 127 от ЗУТ и предвид материалния характер на нормата по § 127 от ЗУТ, според практиката на съдилищата, моля да поставите допълнителни задачи на вещото лице, а именно:

         Първо, с оглед постройката полумасивна № 3 да се даде заключение въпросната постройка съществува ли на място;

Обхваната ли е от някоя от сградите описани в заповедта;

Какъв е характерът на трите процесни постройки по заповедта;

Какъв е видът на застрояване;

С оглед разпоредбата на § 127, ал.1 от ЗУТ да се посочи, ако е възможно при огледа на място, годината на построяване на тези постройки;

Допустими ли са били постройките съгласно действащите планове към момента, когато са строени.

С оглед заключението, алтернативно, ако не се успее да се даде заключение относно времето на построяване, моля да допуснете до разпит свидетел, с оглед установяване годината на застрояване.

 

Адв.Й.: Не се противопоставям на искането за експертиза.  Що се касае за приемането на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от колегата, моля да се има предвид, че по отношение на всичките касаещи единствено и само 2-етажна масивна постройка нямаме спор и са ирелевантни по съществото на настоящия спор, предвид че не касаят постройките упоменати в заповедта.

Не възразявам съдът да приеме същите за сведение. Но в останалата си част считам, че са ирелевантни по съществото на спора.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адв.С. писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола в неговото изявление, като по отношение на тяхната относимост към спора съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Доказателственото искане поддържано в днешно съдебно заседание, касаещо назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза с въпроси, които пълномощникът формулира по-горе в неговото изявление, съдът счете за основателно. Следва да бъде уважено това доказателствено искане, доколкото посредством допълнителна съдебно-техническа експертиза биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства.

Поради което и на основание чл.201 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от адв.С. въпроси, същите подробно записани по-горе в протокола.

Освен така поставените въпроси, за целите на визуализирането на процесните обекти като фактическо разположение на място, съдът намира за необходимо на вещото лице да бъде поставена задача да изготви комбинирана ръчна скица, върху която да онагледи фактическото разположение на всички постройки в обхвата на поземления имот, при която да се нанесат постройките като разположение съгласно АОС № 2/1997г, както и фактически разположените на място съществуващи постройки. В случай, че някои от постройките по АОС не са вече налични на място, това да бъде отбелязано върху скицата. Да се онагледи разположението на процесните четири постройки и навес по обжалваната заповед.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.Б. при допълнителен депозит в размер на 300лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: До повечето постройки почти няма достъп и повечето размери съм ги взела по скиците. Поради това моля съдът да възложи изготвянето на комбинираната скица на геодезист. Аз меря с рулетка, докъдето имам достъп. Където нямам достъп, вземам размерите от скиците.

 

Адв.Й.: Нямаме нужда от точно геодезическо заснемане. Не спорим за размерите.

Адв.С.: Ние също. Всъщност трябва ни окомерна скица и считам, че инж.Б. ще изпълни задачата по допълнителната експертиза.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 14.01.2019г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: