ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3498 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРИНА АСЕТС“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.С., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата подадена от доверителя ми. Запознах се с представената преписка и видях, че е представен документ за собственост.

Представям допълнително доказателства, които моля да приемете, а именно:

Договор за прехвърляне на недвижим имот – частна общинска собственост, (тъй като се касае за два терена), по силата на който са придобити постройките от терена и част от терена и още един Договор за продажба на общински имот.

         Представям и скици на поземлените имоти така, както е актуалното състояние към този момент. Върху тези скици се отразена като собственик Община Созопол без някакви документи за собственост. Това са скици касаещи имота и сградата.

Към тези договори и протоколи представям един протокол на ОбНС от 1997г. със скица към него.

Това са стари документи и нямам оригинали. Това са копия находящи се в доверителя ми. Същите няма как да ги заверим, затова искаме да се допусне съдебно-техническа експертиза, която да установи дали оригиналите на тези копия са налични.

Представям още Разрешение за ползване № 158/2000г.; Разрешение за строеж № 92/1998г.; Протокол № 53 за определяне на строително ниво.

 Всички тези документи касаят строежите на четирите пристройки и навеса.

         Представям и архитектури към посочените постройки.

         Същите трябва да са налични в Община Созопол.

Доказателствата, които представям днес, ги представям във връзка с възражението, че сградите са законни.

 

         Правя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да се запознае с тези документи; да провери наличието на оригинални такива в Община Созопол и даде заключение за кои от описаните в заповедта постройки са относими тези строителни  книжа, които днес представям и дали са изградени съобразно тази строителна документация, която представих.

 

В залата се яви адв.Й., който представя пълномощно за кмета на Община Созопол.

Съдът ЗАПОЗНА адв.Й. с извършените до този момент процесуални действия.

 

         Адв.Й.: Ние оспорваме жалбата като изцяло неоснователна. Твърдим, че видно от приложената по делото преписка от административния орган, преди издаването на заповедта - предмет на спора, те не са били представени. Въпреки уведомлението от страна на Община Созопол, не са били представени от жалбоподателя доказателства за законността на строителството, поради което оспорваме представените в днешно съдебно заседание доказателства за законност, конкретно за описаните в заповедта обекти като неотносими към установяването на законността на строителството.

Не се противопоставям на искането за извършване на експертиза с така поставените задачи.

Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

 

Адв.С.: По отношение твърдяната от представителя на Община Созопол относимост на доказателствата, поддържам становището изразено в жалбата, че този Констативен протокол не ни е връчван изобщо и към преписката няма приложени доказателства (понеже се твърди, че не сме представили в административното производство тези доказателства) и към преписката няма доказателства този Констативен протокол да е извършен и представен на жалбоподателя или представител на жалбоподателя и с отразеното като констатация в него да е запознат представителя или самия жалбоподател. Това задължение е на административния орган да спази правилата при съставянето на този документ и няма как ние да носим отговорност за представянето на тези книжа. Продължавам да поддържам становището, че не са ни били редовно връчени никакви книжа по преписката.

 

Адв.Й.: Искам да обърна внимание на факта и моля да се има предвид, че преди издаването на оспорвания административен акт административният орган е предприел действия по уведомяване, които съответно са изискуеми, като процедура, която твърдим, че е спазена с оглед приложените доказателства - обратни разписки, които съществуват към преписката. Моля същите да се имат предвид в подкрепа на твърдението, което изразих в днешно съдебно заседание.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.С. писмени доказателства, същите подробно описани в неговото изявление записано по-горе в протокола.

 

Доказателственото искане свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът счете за основателно, необходимо е посредством това доказателствено средство да бъдат изяснени правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, както и след като посети на място процесния строеж, а при необходимост и след като направи необходимите проучвания на документацията съхранявана в администрацията на Община Созопол, касаеща процесния строеж, да отговори на поставените от адв.С. въпроси записани по-горе в неговото изявление.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.С.Б.при депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 04.06.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: