ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3497 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Д.К. не се явява, редовно уведомен. За нея адвокат П..

За ответника *** се явява адвокат Й..

Не се явява вещото лице инж. М.Г., редовно уведомен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от вещото лице Г., в която са изложени причините за неизготвяне в законния срок на заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Адвокат П.: Моля да се даде възможност на вещото лице да отговори на поставените въпроси, като отложим заседанието за друга дата. Поддържам искането за събиране на гласни доказателства, чрез разпита на един свидетел, който считам, че ще е достатъчен. С това доказателствено средство искаме да установим периода на построяване на процесната сграда, тъй като считам, че това има отношение към търпимостта на сградата.

Адвокат Й.: Ще се противопоставим на искането за събиране на гласни доказателства относно установяване на момента на строителство на процесната постройка, предвид че този въпрос веднъж е бил предмет на изследване на предходно съдебно производство, въз основа на което съдът е постановил решение допълнително да бъде изследван въпросът за търпимостта на постройката и това е послужило за основание за отмяна на административен акт, който също е бил по чл.225 ЗУТ. Моля да се има предвид, че по делото съществуват доказателства, , че впоследствие жалбоподателката е предприела действия пред административния орган- главен архитект на Община Созопол, именно във връзка с установяване търпимостта на процесната постройка. Съществуват и доказателства за отказ на главния архитект на общината, във връзка с признаване на търпим строеж, който отказ не е бил оспорен и поради тази причина отказът е влязъл в сила. В тази връзка считам, че е ирелевантно в настоящото производство да се установяват подробно факти и обстоятелства във връзка с търпимостта, предвид че има произнасяне на съдебен и на административен орган, и по-важното е, че има произнасяне-жалбоподателката подава искане до главния архитект и е постановен отказ, който не е обжалван. В случай, че уважите съответното искане на процесуалния представител на жалбоподателката, също ще ангажираме гласни доказателства. По отношение молбата на вещото лице- предоставям на съда.

 

СЪДЪТ счита, че заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза е от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане за събиране на гласни доказателства съдът намира за основателно, доколкото сочените гласни доказателства са относими към предмета на спора. Следва да се приобщи и изисканото адм.д.№ 2462/2013г. по описа на Административен съд Бургас. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА адм.д.№ 2462/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, за установяване на посочените от пълномощника на последния обстоятелства.

 

Адвокат Й.: Ще моля, с оглед необходимостта от отлагане на делото и с оглед определението на съда, с който се допусна един свидетел на жалбоподателя, да ни се даде възможност при режим на довеждане да ангажираме гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който ще установява също момента на строителството от една страна и от друга, важното за нас обстоятелство съществувало ли е съгласие между съсобствениците и поискано ли е такова от съседите относно процесния строеж.

Адвокат П.: Противопоставям се на направеното искане. Вторият въпрос е ирелевантен за предмета на спора, съгласието на съсобственици и съседи няма отношение към спора. Административният орган е имал възможност да събере доказателства в тази насока.

Адвокат Й.: Правя това искане с оглед указаната ни доказателствена тежест.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от пълномощника на ответната страна доказателствено искане и като намери същото за основателно

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от ответната страна в следващото съдебно заседание за установяване на посочените обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 10.45ч.,  за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: