ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3497 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Д.К. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- кмет на Община Созопол се явява адвокат Й., надлежно упълномощен.

 

В съдебната зала присъства адвокат Д.П.,***.

Адвокат П.: Заявявам, че съм упълномощена от жалбоподателката да я представлява в съдебното производство. Представила съм пълномощно с жалбата, но по неизвестни за мен причини то не е налично по делото. Моля да ми бъде предоставена възможност да представя пълномощно в следващо съдебно заседание. Заявявам, че жалбата е подписана от мен, в качеството ми на процесуален представител.

 

Адвокат Й.: Относно пълномощното и процесуалното представителство- предоставям на съда. Относно даването на ход на делото считам, че няма процесуални пречки, поради което моля да се даде ход на делото. Моля да имате предвид също така, с оглед правния спор и с оглед съдържащите се в преписката доказателства, че производството е образувано по искане на съсобственика на имота, т.е. другият съсобственик в имота, в лицето на М.К.К., която е с адрес гр. Созопол, ул. Капитан Петко войвода № 15. Поради това обстоятелство и предвид, че заповедта е с правно основание чл. 225 от ЗУТ, моля, на осн. чл.153 от АПК, във вр. с чл.225а, ал.5, т.5 от ЗУТ и съответно ал.6 на същия член, както и във вр. с чл. 161, ал.1, т.1 от ЗУТ, да бъде привлечена като заинтересована страна в настоящото производство другата съсобственичка на имота, като мотивите ни за това са: на първо място- видно от приложените документи в преписката между страните е съществувал вече съдебен спор, който е решен със съдебно решение от състав на Административен съд Бургас, което е влязло в сила, относно законосъобразността на предходна заповед на кмета на община Созопол за премахване на съответната постройка. Поради тази причина ѝ основните възражения в жалбата касаят нищожността на настоящата кметска заповед. Моля да се има предвид, че в мотивите на съдебното решението изрично е посочено, че става дума за образувано производство отново по искане на другия съсобственик, който претендираме да бъде привлечен като заинтересована страна. И нещо повече, в мотивите съдът е обърнал внимание, че не е изследвана възможността за търпимост на съответната постройка. В този смисъл, предвид, че видно от представената преписка главният архитект на Община Созопол, след постановяване на съдебното решение и искане от страна на жалбоподателката, е постановил изричен отказ за узаконяване и търпимост на процесната постройка, който отказ не е оспорен от жалбоподателката и е влязъл в сила и е породил като правна последица издаването на обжалвания в настоящото производство административен акт. В случай, че същият бъде потвърден или в случай, че липсва доброволно изпълнение за премахване на процесната сграда, моля да се има предвид, че с принудителното премахване на обекта, по смисъла на чл. 225а, ал.5 от ЗУТ, ще бъде ангажирана отговорността и на другия съсобственик в имота, предвид обстоятелството, че съгласно ал.6 от същия член на ЗУТ, между съсобствениците съществува солидарна отговорност, ако се има предвид обстоятелството, че като съсобственици на имота ще бъде ангажирана солидарната отговорност за премахване на процесния обект, вкл. и разноските за премахването, като в случая, като заинтересованата страна се явява освен изпълнител на незаконния строеж, така и възложителя на същия и съответно връзката с чл. 161 от ЗУТ, която пък определя собственика на имота като възложител. И в случая, като се има предвид разпоредбата на чл.225, ал.6 от ЗУТ, в който се казва, че се ангажира солидарна отговорност, разноските ще бъдат поделяни между тях и няма да бъдат привлечени като заинтересовани страни. Моля да се има предвид и противоречивата практика на ВАС, защото практиката стана противоречива именно поради ангажиране на съсобственик. За това ние си правим искането, мотивирайки го, а преценката за това предоставяме на съда.

 

СЪДЪТ счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава поради следното:

Видно от изричното отбелязване в жалбата, същата е подадена от адвокат Д.П., като пълномощник на Р.Д.К.. В кориците на делото обаче не е налично доказателство за надлежно упълномощаване на същата от жалбоподателката. Ето защо, на осн. чл.158, ал.1, във вр. чл.151, т.2 от АПК жалбата следва да се остави без движение и на жалбоподателката следва да се дадат указания за отстраняване на допуснатата нередовност. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Р.Д.К., чрез адвокат Д.П. ***, против заповед № 8-Z-1427/23.11.2017 на кмета на община Созопол.

УКАЗВА на жалбоподателката да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за надлежно упълномощаване на адвокат Д.П. за завеждане на делото, респ. да потвърди извършените действия без представителна власт.

УКАЗВА на жалбоподателката, че при неизпълнение в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото- прекратено.

СЪОБЩАВА на страните, че ще се произнесе по направеното от ответната страна искане за конституиране на заинтересована страна в закрито заседание, след отстраняване на нередовностите на жалбата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: