ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3497 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.52 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Д.К. не се явява, редовно уведомен. За нея- адвокат П..*** се явява адвокат Й..

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Инж.М.Р.Г., българка, българска гражданка, неосъждана. Без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат П.: При изготвянето на заключението и при извършването на справки в община Созопол, лично разговарях с актосъставителите, специалисти в направление „Строителство“, които ми отговориха, че отразените в техните констативни актове години на построяване на процесния обект са на базата на устните данни на съсобствениците в имота, както и на едно писмено заявление, което е приложено по делото за корекция на годината. В констативния акт, въз основа на който е издадена обжалваната заповед, е посочено 1998 г.-2003 г., което е доста голям период.

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат Й.: Служителите на общината така ми отговориха, че обясненията за изграждането на обектите в периода 1998-2003 г. идват от съсобствениците. В хода на проверката целенасочено търсих писмени доказателства. В кадастралния план я няма нанесена тази постройка, както и в кадастралната карта я няма нанесена. Знаех, че има актуален кадастрален план от 2000 г., но се оказа, че той е само за Стария Созопол, а за новата част на гр. Созопол, където е въпросният обект, няма ново, по-актуално заснемане, за да се установи към този момент дали е съществувала постройката. След като проверих планове и карти, така както съм отразила и в заключението си, един обект може да се изследва допълнително, а дали може да остане- това е само по преценка на главния архитект, ако той прецени. По отношение на търпимостта- не мога да се сетя. На базата на моите проучвания, само от външния оглед не мога да преценя коя е годината на изграждане. Кадастралният план е основа на действащия план, който е от 1989 година. Говорила съм с главния архитект, застроителния план даже е остарял. Има допуснати строежи на база на решение на главния архитект. В хода на проверката не съм открила строителни книжа.

Адвокат П.: Ние не спорим за обстоятелството, че няма строителни книжа.

 

СЪДЪТ прима заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице инж. Г. възнаграждение в размер на 313 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 260 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката да заплати остатъка от 53 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат П.: Водим допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел. След предходното заседание установих, че жалбата, която е послужила да инициира административното производство, не е по делото. Не е представена по делото.

Адвокат Й.: Моля да приемете като доказателство жалбата на съответно другия съсобственик на имота, в лицето на М.К., от която е видно, че е представена и подадена пред административния орган в един по-късен етап, т.е. след приключване на първоначалното производството, завършило със заповед за изземване, която е била предмет на оспорване по адм.дело № 2462/2013 г. Доказателството моля да приемете с оглед обстоятелството, че е налице ново образувано административно производство, вкл. и след като е приключило производството по указание на Административен съд Бургас, свързано с изследване на търпимостта от страна главния архитект на Община Созопол, респ. отказа на гл. архитект за издаване на удостоверение за търпимост, което решение е влязло в сила и не е оспорвано от жалбоподателя. Моля да бъде разпитан и допуснатия и воден от нас свидетел.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА жалба от М.К.К. до кмета на община Созопол с регистрационен индекс 5-94-М-17/06.03.2017 г.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатите в предходното съдебно заседание свидетели, на които сне самоличността както следва:

Н.С.К., родена на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес,***, българка, българска гражданка, неосъждана, майка на жалбоподателката. След разясняване на правото и́ по чл. 166 от ГПК, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

ЦОНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА, родена на ***г***. Българка, българска гражданка, неосъждана,. Без родство със страните по делото. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката Н. изведена от съдебната зала.

 

Свидетелката К.: Запозната съм с правото си да откажа да свидетелствам. Желая да дам показания.

Свидетелката К. на въпросите на адвокат П.: Банята е построена през 1998 г., в края на сезона и през 1999 г. вече беше готова. Мъжът ми я построи. Двамата братя К. направиха къщата заедно. Ние ползваме първия етаж, а семейството на девера ми ползва втория етаж. Дворът е разделен на две, единият ползваше предната част на двора, другият ползваше задната част на двора. Деверът ми поиска първата част на двора, към улицата, а мъжът ми поиска задната част на двора. Това беше споразумение на между двамата братя. Деверът ми не се противопостави да бъде построена банята. Деверът ми почина 2001 г., а съпругът ми през 2003 г. Когато деверът ми почина, банята беше готова. Аз казах на девера ми, че може би ще построим една барака, кухня, лятна кухня, а той ни каза да правим каквото искаме. Докато бяха живи двамата братя нямаше спорове. Разделението на двора беше по уговорка между двамата братя, както и уговорката за първия и втория етаж. Моят съпруг не е питал девера ми дали да строим баня. Аз му споменах, че ще строим лятната кухня. Построихме две постройки- лятната кухня и банята.

Свидетелката К. на въпросите на адвокат Й.: Бараката се намира в дъното на двора, на оградата на съседния двор, ползва стените оградата на съседния двор, от четири стени е, двете са по оградата. Говоря за лятната кухня. Имам нотариално заверено съгласие от съседите, за там, където е банята, там да има построено. И банята и кухнята са до оградата.

 

Съдът освободи свидетелката К. от залата.

Въведе в залата свидетелката Н.

 

Свидетелката Н.: Аз съм майка на М.К., която е съсобственик, заедно с Р.К., на дворното място в Созопол. Дъщеря ми М.К. подаде сигнала до Община Созопол за незаконния строеж.

Свидетелката Н. на въпросите на адвокат Й.: Моят съпруг не е давал съгласие на брат си да построи в двора въпросната баня и съответно кухня. Такова съгласие не е давано. Постройката, бараката е построена през 2000 г. Няма как да сбъркам годината, защото тази година беше съдбовна за моето семейство, тъй като през м. януари съпругът ми, който се казваше Я., влезе в белодробната болница в София и беше изписан с диагноза „злокачествено образувание на белия дроб“. Първата химиотерапия беше извършена през м. май 2000 г. След това ние отидохме до Созопол, след като свърши химиотерапията, малко да се възстановим. Това беше през първите дни на м. юни. Искахме да постоим няколко дни, а имахме и административни неща да извършваме. Пристигнахме на 02-03 юни 2000 г., пристигнахме на обяд и, качвайки се нагоре по стълбата, видяхме, че е изникнала барака. Тъй като двамата братя след построяването на къщата бяха в обтегнати отношения, дори не си говореха, а брат му не дойде и на погребението на съпруга ми. Отбихме се при брата на съпруга ми и там бяха само двамата Н. и Д.. Н. дойде като парламентьорка. Н. е свидетелката, която беше разпитана преди мен, тя е съпруга на брата на моя съпруг. Тя каза, че някога била казвала на Я., че искат да построят нещо. Н. се опитваше да му каже, че по-рано го е предупредила, че възнамерява да построи тази постройка, но съпругът ми и́ отговори, че нищо не му е казвала. След като разтоварихме багажа, съпругът ми каза, че още не си е отишъл от този свят, а те са започнали да правят каквото си искат. Следобедът излизахме до общината и вечерта съпругът ми каза да стягаме багажа и да си тръгваме рано сутринта, преди да се е събудил Созопол. Искаше да си тръгнем за София, защото ако останем ще се случи нещо лошо, тъй като нервната му система е разбита и не отговаря какво ще се случи. Съпругът ми почина през 2001 г., на 22.02.2001 г. Преди тази случка сме посещавали къщата в Созопол през ноември месец 1999 г. Тогава нямаше нищо построено, а през 2001 г., когато бяхме там през лятото, вече беше изградена и другата постройка- банята. Към м.юни 2000 г. бараката беше почти завършена, а банята не беше построена. През 2000 г. беше построена бараката. Нямаше построена баня, не беше започнато нищо. Това беше месец юни 2000 г. След това ходихме пак, може би беше края на месец август или началото на месец септември, ходихме също за малко време. Тогава нямаше построена баня. Банята я видях през 2001 г., в края на месец май или началото на месец юни. Не мога да уточня. Обикновено по това време отиваме в Созопол. Съпругът ми беше възмутен. Не сме правили възражения пред общината, тъй като това беше след първата химиотерапия на съпруга ми.

 

Адвокат П.: Представям списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

Адвокат Й.: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Адвокат П.: По делото бяха събрани достатъчно доказателства, от които можем да направим преценка, дали процесната постройка представлява търпим строеж. Безспорно се установи и от приетата съдебно-техническа експертиза, че сградата отговаря на изискванията на закона. По тази причина, моля да отмените заповедта на кмета на община Созопол като незаконосъобразна, за това, че административният орган не е извършил обективна преценка за търпимостта на сградата. Моля да ни се присъдят разноските по делото, като моля за срок за представяне на писмени бележки.

Адвокат Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, с оглед събраните по делото доказателства. Моля да се има предвид, че съществото на спора е законосъобразността на заповед за премахване на незаконен строеж, която е издадена след като е изследван въпросът както за законността, така и за търпимостта на процесната постройка, обективиран в решение-отказ на главния архитект на община Созопол, като моля да се има предвид, че и това производство е извършено в изпълнение на указанията, дадени от Административен съд Бургас по предходно дело- №2460/2013, което е приложено към настоящото. В тази връзка е невъзможно да се говори, че липсва изследване на търпимостта и законността на строителството, за която не се спори, и предвид, че актът на главният архитект е влязъл в сила, без да е оспорван от жалбоподателката, е издадена процесната заповед за премахване, която по съществото си считаме за законосъобразна, както и не се изтъкват аргументи за нейната порочност, освен изследване на търпимостта. В този смисъл, моля да потвърдите обжалвания административен акт, да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите направените по делото разноски в размера на адвокатското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: