ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 349 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДА ТУРС” ООД” Й.Г. редовно уведомен,    не изпраща  представител.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас, редовно уведомен, представлява се от ю.к.Е.Т.,  надлежно упълномощена.

Съдът докладва становище от адв.Л.Т.,  с което  не възразяване против даване ход на делото, поддържа жалбата.В допълнителните доказателствени  искания счита, че преписката не е представена в цялост, поради което желае да бъде задължен ответният орган да представи несъдържащи се в кориците на делото писмени доказателства,  а именно решение №181/ 24.06.2013 година  на Директора на дирекция ОДОП гр.Бургас, както и  отменения с него ревизионен акт, както  и заповедта, на чието основание     ревизионното производство е започнало.

Ю.к.Тодорова- Считам, че следва  да се даде ход на делото  и да се приема преписката, ведно с допълнително  представените.

Съдът като констатира, липсата на  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

            Докладва жалбата на „ДА ТУРС против ревизионен акт  №021302089/03.02.2014 г да  на ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №141/ 12.05.2014 година на Директор на дирекция  ОДОП Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя,  че е негова тежестта да установи позитивните обстоятелства,  на които основава жалбата си, относно  наведените  доводи  за нищожност на административния акт.

Ю.к.Т.- Оспорваме  жалбата, да се приеме преписката,а  относно   поисканите  писмени доказателства считам, че същите са представени с наше нарочно писмо от 26.02.2016 година,  поради което не следва да бъдат изисквани повторно.Няма  да сочим  доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Съдът,  по доказателствата

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА в цялост представената от административния орган преписка.

ПРИЕМА допълнително депозираните на 26.02.2016 г.допълнителни писмени доказателства, а именно: Писмо до дружеството №04-Д-Ж-92/12.05.2014 г., за изпращане на решението;  плик, с който писмото с решението е върнат с отбелязване „сменен адрес”; обратна разписка; писмо до ТД на НАП№ 04-Д-Ж-92/26.05.2014 г.;електронно съобщение до дружеството  за изпращане на решението по електронен път от 17.04.2015 г.; второ електронно съобщение до дружеството за изпращане на решението по електронен път от 08.10.2015 г. ;уведомително писмо  до ТД на НАП №04-Д-Ж-92-6/18.01.2016 г.; ЗВР №1200484/21.03.2012 г.; ЗВР №1201575/18.09.2012 г.; ЗОКО №К1201575/15.01.2013 г.;Ревизионен акт №1201575/07.03-2013 г.;Решение №181/24.06.2013 г. на директора на ДОДОП.

Съдът, намира че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

Дава ход на делото  по същество

Адв.Тодорова- Моля да потвърдите оспорения ревизионен акт и отхвърлите жалбата  по съображенията,  изложени в потвърдителното решение на директора на ОДОП. Моля за ю.к. възнаграждение    в размер на  3814 лв.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: