ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 348 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Е.А.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.А., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк.З.Х., който представя  пълномощно.

ПРОКУРАТУРАТА НА Р България се представлява от Деян Петров – прокурор от Окръжна Прокуратура - Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Предвид липсата в съдебната зала на ищците или техния процесуален представител съдът СЧИТА, че не следва да прилага процедурата по чл.145, ал.3 от ГПК, но следва да пристъпи директно към доклад по делото, съобразно чл. 146 от ГПК.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към доклад.

Предявен е осъдителен иск с правно основание чл.1, ал.2 от ЗОДОВ с ищци Е.А.А. и С.Т.А. чрез процесуален представител адв. М. *** като ответник. Цената на иска е 9874 лева, в която са включени по 2437 лева за всеки един от ищците над вече присъдена сума за претърпени имуществени вреди от 2500 лева на всеки, ведно със законова лихва от датата на предявяване на иска. Ищците заявяват, че са били собственици на обект, който е бил незаконосъобразно премахнат от ответника, във връзка с което те са предявили осъдителен иск и са осъдили ответника да им заплати обезщетение в рамките на административно дело №901/2016 г. на Административен съд - Бургас. С настоящата искова молба ищците претендират остатък - допълнителния размер на обезщетението, което считат, че им се дължи, дотолкова доколкото, че с първоначалния си иск те са претендирали само част от този размер.

С исковата молба е направено и доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза при условие, че ответникът оспори фактите, изложени в исковата молба. Ответникът в писмен отговор оспорва предявения иск и излага доводи за неговата неоснователност.

ЮК.ХРИСТОВ: Оспорвам изцяло исковата претенция. Поддържам всички възражения. Нямам възражения по доклада на съда. Нямам искания по доказателствата. Не възразявам да бъде допуснатата от адв.М. исканата експертиза по посочените от него въпроси.

ПРОКУРОР ПЕТРОВ: Нямам възражения по доклада. Да се приемат писмените доказателства по делото –документите, представени с исковата молба. Не възразявам да бъде допусната поисканата съдебно-техническа експертиза.

 

Предвид направените изявления съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към исковата молба.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани от адв. М. в исковата молба на лист 5 и 6 от делото.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от ищците в 10-дневен срок от уведомяването им в размер на общо 250 лева – по 125 лева за всеки от тях. ДА СЕ УВЕДОМЯТ чрез процесуалния им представител – по телефона.

Вещото лице да започне изпълнение на поставената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.09.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: