Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    670               /13.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Величка Костова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 348/2017 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от директора на Районна здравноосигурителна каса – Бургас (РЗОК) против решение № 98/13.01.2017 година по н.а.х.д. № 6419/2016 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 02/НП 316/03.08.2016 година на директора на РЗОК (НП).

С НП, на „Многопрофилна болница за активно лечение Лайф хоспитал” ЕООД с ЕИК 147138653, за три нарушения на чл. 55 ал.2 т.2, т. 3 и т.7 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с чл. 31 т.5 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 година (НРД) и за две нарушения на чл. 55 ал.2 т.5 от ЗЗО и чл. 218 от НРД, на основание чл. 106 ал.4 от ЗЗО във връзка с чл. 3 ал.1 от ЗАНН и § 45 ал.1 -2 от ПЗР на ЗИДЗЗО, са наложени пет имуществени санкции в размер по 500 лева всяка.

Касаторът оспорва решението. Твърди, че РС е тълкувал неправилно материалноправните разпоредби на ЗЗО, предвид законодателната отмяна на санкционните норми по ЗЗО. Заявява, че въпреки изменението на ЗЗО, административнонаказателното правоотношение е преуредено при наличието на преходна разпоредба - § 45 от ПЗР на ЗИД ЗЗО, както и съответна относима обща санкционна норма.

Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът оспорва жалбата в писмено становище.

Прокурорът пледира основателност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С НП дружеството е санкционирано за това, че при извършена тематична медицинска проверка относно спазване клаузите на индивидуален договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, НРД за медицинските дейности 2015 година, са констатирани нарушения по чл.55, ал.2, т.2 т.3 и т.7 и по чл. 55 ал.2 т.5 от ЗЗО, във връзка НРД за медицинските дейности за 2015 година, както следва:

1. от хоспитализиран пациент с ЕГН **********, пролежал с история на заболяването № 6023 в периода 07 – 10.09.2015 година, при дехоспитализация е било изискано и получено заплащане на сумата от 150 лева за „скъпоструващи медицински изделия“, въпреки че според ПМС № 57/16.03.2015 година (ПМС 57) НЗОК заплаща медицинските дейности по клиничната пътека, лекарствената терапия и услуги по време на хоспитализацията, както и медикодиагностичните изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 55 ал.2 т.2-3 и т.7 от ЗЗО, чл. 31 т.5 от НРД във връзка с чл. 2 ал.1 т.1 б.“а“ и чл. 8 от Приложение № 2б към чл.2 от ПМС 57;

2. от хоспитализиран пациент с ЕГН **********, пролежал с история на заболяването № 6069 в периода 08 – 11.09.2015 година, при дехоспитализацията е изискана и получена сумата от 150 лева за „скъпоструващи медицински изделия“, въпреки че според ПМС 57 НЗОК заплаща медицинските дейности по клиничната пътека, лекарствената терапия и услуги по време на хоспитализацията, както и медикодиагностичните изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 55 ал.2 т.2-3 и т.7 от ЗЗО, чл. 31 т.5 от НРД във връзка с чл. 2 ал.1 т.1 б.“а“ и чл. 8 от Приложение № 2б към чл.2 от ПМС 57;

3. от хоспитализиран пациент с ЕГН **********, пролежал с история на заболяването № 6286 в периода 16 – 19.09.2015 година, при дехоспитализация е било изискано и получено заплащане на сумата от 100 лева за „скъпоструващи медицински изделия“, въпреки че според ПМС 57/16.03.2015 година НЗОК заплаща медицинските дейности по клиничната пътека, лекарствената терапия и услуги по време на хоспитализацията, както и медикодиагностичните изследвания, медицински процедури и прегледи, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация. Клиничната пътека, по която пациентът е лежал, не е регламентирала допълнително плащане или доплащане на такива изделия по време на болничния престой. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 55 ал.2 т.2-3 и т.7 от ЗЗО, чл. 31 т.5 от НРД във връзка с чл. 2 ал.1 т.1 б.“а“ и чл. 8 от Приложение № 2б към чл.2 от ПМС 57;

4. по отношение на пациент с ЕГН **********, пролежал с история на заболяването № 6109 в периода 10 – 11.09.2015 година, в първичен медицински документ „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7) по КП № 78, придружаващото заболяване „Последици от мозъчно – съдова болест“ не е вписано в част ІV Блок „Преминал през стационара пациент“ на направлението, съгласно изискванията на „Указания за попълване на направление за хоспитализация“ – Приложение № 3 към НРД. Данни за придружаващото заболяване са открити във въпросник към пациента на документ № 2 „Лист за предоперативна анестезиологична подготовка по КП“, в който е отбелязана и степента на анестезиологичния риск. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 55 ал.2 т.5 от ЗЗО и чл. 218 т.2 от НРД;

5. по отношение на пациент с ЕГН **********, пролежал с история на заболяването № 6060 в периода 08 – 09.09.2015 година, в първичен медицински документ „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7) по КП № 78, придружаващото заболяване „Последици от мозъчно – съдова болест“ не е вписано в част ІV Блок „Преминал през стационара пациент“ на направлението, съгласно изискванията на „Указания за попълване на направление за хоспитализация“ – Приложение № 3 към НРД. Данни за придружаващото заболяване са открити във въпросник към пациента на документ № 2 „Лист за предоперативна анестезиологична подготовка по КП“, в който е отбелязана и степента на анестезиологичния риск. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 55 ал.2 т.5 от ЗЗО и чл. 218 т.2 от НРД;

Санкциите са наложени на основание чл. 106 ал.4 от ЗЗО във връзка с § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО.

РС е отменил постановлението като е приел, че актосъставителят и наказващият орган не са били компетентни в административнонаказателното производство, с оглед установените нарушения и реда в ЗЗО, предвиден за санкционирането на извършителите.

Решението е правилно.

Според § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 година), до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред. Проверките по ал. 1, налагането на санкции и тяхното обжалване, които са започнали до приемане на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1, се приключват по досегашния ред.

Съгласно чл. 106 ал.3 от ЗЗО (в актуалната му редакция), за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал. 1 и 2, чл. 103, чл. 104, 105д и 105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв. Новата норма на чл. 106 ал.4 от ЗЗО (в сила от 01.07.2015 година) постановява, че когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

Тезата на касатора е, че производството по налагане на административни наказания (съответно – по обжалването на НП) следва да бъдат разгледани по досегашния ред - по аргумент от § 45 от ЗИД на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 година).

Нормата на § 45 от ЗИД на ЗЗО урежда единствено процесуалните правила за извършване на проверки, налагане и обжалване на санкции. Тя няма материалноправен характер и не обосновава приложението на материалната норма на чл. 106 ал.4 от ЗЗО. Нарушенията по чл. 106 ал.4 от ЗЗО следва да се установяват (и санкциите да се налагат) от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106 ал.5 от ЗЗО,  нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Касационната жалба е неоснователна, а решението следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.221 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 98/13.01.2017 година по н.а.х.д. № 6419/2016 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: