ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 348 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.57 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Ж.В. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника- Директор на ТП на НОИ Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат К.: Съгласно разпореждане на съда от предходното съдебно заседание представям влязло в сила решение по гр.д.№ 8040/2015г. на Бургаски районен съд, съгласно което е прието, че трудовото правоотношение с доверителя ми е прекратено считано от 09.04.2015г., съответно към тази дата същият е имал изискуемите 9 месеца платен осигурителен стаж от последните 15 месеца. Представям списък по чл. 80 от ГПК. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА решение № VІ-61/30.06.2016г. по въз.гр.д.№932/2016г. по описа на Окръжен съд- Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата, да отмените отказа на административния орган материализиран в решение №1040-02-5/21.01.2016г. като незаконосъобразно, доколкото към датата, когато е прекратено трудовото правоотношение – 09.04.2016г. доверителят ми е имал изискуемите 9 месеца от последните 15 месеца трудово правоотношение. Моля, ако уважите жалбата, да ни присъдите разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: