ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 348 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Ж.В. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

За ответника- Директор на ТП на НОИ Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.Ж.В. против Решение № 1040-02-5/21.01.2016г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-00-6065-1/07.12.2015г. на ръководителя за осигуряване в ТП на НОИ Бургас за отказ на отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на страните доказателствената тежест, както следва: ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт, както и спазването на процесуалните изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателя е да докаже обстоятелствата, на които основава своите искания и възражения, и от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Представям доказателства по опис, които моля да бъдат приети. Представеното споразумение е за 2014. Искам да внеса някои разяснения по случая. Работодателят заплаща на жалбоподателя заплата, на която го осигурява. Отделно от това плаща на служителите по 200 – 300 лева отгоре. В един момент спира да им плаща тези допълнителни пари и понеже не са се подписвали на ведомости при получаване на заплатите, доверителят ми и още няколко човека подават оплакване на Инспекцията по труда през 2015г., че не им е плащал работодателят. Инспекцията по труда извършва проверка на работодателя и казва да се изплатят сумите за 2014 г. Работодателят отказва да ги допусне до работа, защото са подали жалба, но понеже трябва да представи доказателства, че им е платил, правим тази спогодба за 2014 г. Работодателят не е платил за един-два месеца на 2015. На 07 април аз пускам предизвестие, с което трудовото правоотношение е прекратено, но заповед за това не е издадена и жалбоподателят не може да се регистрира в Бюрото по труда, не може да започне и работа. И накрая аз завеждам установителен иск да се приеме по отношение на работодателя, че е прекратено трудовото правоотношение на 9 април. Имам заведени дела в Районен съд Бургас относно жалбоподателя В. и негов колега. За едното от делата в районния съд се приема и постановява, че от тази дата е прекратено трудовото правоотношение, а за жалбоподателят друг състав е приел, че искът е недопустим, защото няма правен интерес от обжалване, защото прекратяването е настъпило Еx lege (екс леге). Аз жаля прекратяването на производството по отношение на жалбоподателя В., тъй като считам, че независимо от трайната практика на ВКС, прекратяването на трудовото правоотношение в хипотезата на чл.327, ал.1, т.2 от КТ настъпва с получаването на писменото изявление при работодателя, в случая това е 09.04.2015г. Поради липса на произнасяне от страна на работодателя, който трябва да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, защото само въз основа на такъв акт работникът е с прекратено трудово правоотношение и може да се регистрира в Бюрото по труда, съответно да кандидатства пред ТП на НОИ за обезщетение за безработица. В продължение на 7 месеца работодателя не издава такава заповед. Подали сме 6 или 7 жалби и сигнали, които са налични в административната преписка, вкл. и до ТП на НОИ Бургас и искаме съдействие да бъде задължен работодателят да оформи с писмен акт прекратяването на трудовото правоотношение с доверителя ми М.В.. Последно на 01.10.2015г. подадохме поредната жалба в Инспекцията по труда, която е контролният орган в тази област. Неофициално ни беше отговорено в края на м.октомври, че инспекцията по труда не може да задължи работодател да издаде какъвто и да е документ. По тази причина и заведохме с жалбоподателя иск по чл.124 на ГПК за установяване, че правоотношението му с работодателя ЕТ „П.Пенев” е прекратено, считано от 09.04.2015г. По тази искова молба съдът прие, че ищецът няма правен интерес от водене на това дело, защото прекратяването на трудовото правоотношение настъпвало Еx lege (екс леге). Обжалвах пред Окръжен съд Бургас, който потвърди този акт и в момента делото, от 26.04.2016г. е заминало по моя жалба за ВКС, независимо, че компетентен да разгледа жалбата съгласно чл.274, ал.2 от ГПК, след изменение с ДВ бр.50/2015г., е Апелативен съд Бургас, но същият отказа да гледа жалбата. В конкретния случай предмет на оспорване е решението на Директора на ТП на НОИ Бургас да отпусне обезщетение за безработица, като се твърди, че молителят, в случая жалбоподателят В., няма платени осигуровки за последните 15 месеца. Считам, че големият въпрос е в това, че законодателят е предвидил не само платени осигуровки, но и дължими такива. След като заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е от 12.11.2015г., а е връчена на 17.11.2015г., работодателят е този, който следваше да установи, а съответно административният орган- ТП на НОИ да провери дали действително работодателят, след като не е прекратил трудовото правоотношение, не е бил длъжен да внася осигурителни вноски. В конкретния случай, с довод, че лицето било в самоотлъчка. Подобно понятие нито Кодекса по труда, нито който и да е подзаконов нормативен акт познава или съществува. По тези причини съм обжалвал отказа на ръководителя на ТП на НОИ пред Административен съд гр. Бургас. Предвид всичко изложено до тук намирам уважаема госпожо съдия, че производството във връзка с оспореното решение на директора на ТП на НОИ е зависимо от друго висящо производство, а именно това, за което представих в днешното съдебно заседание доказателство, че висящо пред Районен съд Бургас- гр.д. №7602/2015г., което в момента е висящо пред ВКС и намирам, че са налице основания производството пред Административен съд Бургас да бъде спряно до приключване на спора по посоченото преди малко гражданско дело на Районен съд Бургас с окончателен съдебен акт. Когато този акт стане факт, ще бъде ясно кога е прекратено трудовото правоотношение, дали е прекратено на 09.04.2015г., както считаме ние, или е прекратено на 17.11.2015г., както е приел административният орган. В зависимост от това, в първия случай работникът ще има 15 месеца стаж, защото той работи при този работодател от 2010 г., а във втория случай той няма да има изискуемите 15 месеца осигурителни вноски, за да ползва исканото обезщетение. Трябва да има 9 месеца плащани осигуровки през последните 15 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение. Моля, тъй като в момента не мога да представя доказателство за това, че делото е пред ВКС, моля да ми предоставите срок да представя доказателство за това твърдение.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и днес представените в от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед направеното искане за спиране на производството по делото, следва да бъде предоставена възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да ангажира доказателства, че производството по гр.д. №7602/2015г. по описа на Районен съд Бургас не е приключило с влязъл в сила съдебен акт. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, представени от административния орган с писмо изх.№ 1012-02-24#1 от 09.02.2016г., както и днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства по опис.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да сочи допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Обявява на страните, че по направеното искане за спиране на производството ще се произнесе в закрито заседание, след представяне на посочените от пълномощника на жалбоподателя доказателства.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: