О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    742

 

Град Бургас, 26.03.2015г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и шести март през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 348 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по жалба на „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД-гр.София, пл.”Позитано” № 5, ЕИК 000694286, представлявано от изпълнителните директори Р. Я. и К. Р., подадена чрез пълномощник, против решение на възложителя „Пристанище Бургас” ЕАД с изх. рег. № 26-05 от 27.01.2015г. относно участие в конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства””. Искането от съда е да отмени като незаконосъобразно и неправилно обективираното в цитираното писмо решение в частта по раздел А. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, постановено в нарушение на чл.146, т.2-5 от АПК, и извършеното класиране по тази позиция с произтичащите от това законови последици.

Ответникът – „Пристанище Бургас” ЕАД, представя административната преписка по оспорването.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима поради липса на предмет на оспорване при следните мотиви:

От фактическа страна по делото се установява, че със заповед № РД-05/09 от 8.01.2015г., издадена на основание чл.14, във вр. с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД е наредил да се открие и проведе конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги – Раздел А. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, Раздел Б. Застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства” за 2015г., във връзка със стопанисваното от едноличното акционерно дружество имущество – общо 63 бр. МПС (товарни и леки автомобили, прикачени към МПС, трактори, седлови влекачи и др. самоходни) по Раздел А. и общо 31 бр. МПС с общ брой места 139 по Раздел Б. Със заповедта е определил общите и специални условия на конкурса и изисквания към участниците (общите и специални условия, начина на образуване на предлаганата цена, срока за валидност на офертата, критериите за оценка на офертите и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка, информация за документацията за участие в конкурса, предложението за участие в конкурса, гаранции, дата, място и част на провеждане на конкурса, уведомяване), условията за провеждане на конкурса, списъка на документите, които следва да бъдат представени от участниците, съставът на комисията за провеждане на конкурса и е утвърдил конкурсната документация, ведно с правилата за провеждане на конкурса. Със заповед № РД-05/28 от 26.01.2015г. е назначил комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в конкурса за избор на изпълнител. Видно от протокол № 5/26.01.2015г., след като е отворила и проверила подадените от участниците оферти, комисията е отстранила от участие в конкурса дружеството-жалбоподател по Раздел А. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, тъй като е подало оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, отстранила е от участие в конкурса и „Дженерали Застраховане” АД по Раздел А. и Раздел Б., оценила е останалите оферти съобразно утвърдените критерии, класирала е по Раздел А. участника „ДЗИ-ОЗ” ЕАД, а по Раздел Б. на първо място „ДЗИ-ОЗ” ЕАД, на второ място дружеството-жалбоподател, и е предложила на изпълнителния директор да бъде сключен договор за извършване на застрахователни услуги по съответните раздели с „ДЗИ-ОЗ” ЕАД. Протоколът на комисията е утвърден от изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД и със заповед № РД-05/33 от 27.01.2015г. е определен изпълнителят по раздели, като са посочени и отстранените от участие по раздели дружества.

На същата дата е издадено оспореното в настоящото съдебно производство писмо с изх. рег. № 26-05/27.01.2015г., с което изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД е уведомил дружеството-жалбоподател за резултатите от работата на комисията, назначена за отваряне, разглеждане и класиране на подадените предложения, и за решението му за определяне на изпълнител.

 При тази фактическа установеност съдът приема, че писмо с изх. рег. № 26-05/27.01.2015г. на изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД в оспорената част не разкрива белезите на индивидуален административен акт, по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, който да подлежи на оспорване по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Съгласно чл.14, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, за задължително застраховане на имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на тези по чл.7, т.5 и 6 от Закона за обществените поръчки, се извършва след провеждане на търг или на конкурс по реда на правилника. В чл.16 от Правилника е регламентиран реда за провеждане на конкурс.

Предмет на проведения конкурс по реда на Правилника е възлагане на застрахователни услуги във връзка с имущество на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала. Според настоящия съдебен състав актовете по провеждане на конкурса не подлежат на съдебен контрол по реда на АПК. В този случай органите на дружеството не действат като административен орган – орган на власт, а действат като орган на търговски субект, т.е. не се касае за властническо волеизявление, а за управленско действие на търговец. В този смисъл виж решение № 10581/05.08.2014г. по адм. д. № 13720/2013г. на ВАС на РБ, постановено по сходен казус.

Оспорването е недопустимо и на друго основание. Писмо изх. рег. № 26-05/27.01.2015г. на изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД има уведомителен характер за резултатите от проведения конкурс и не носи белезите на административен акт, подлежащ на съдебен контрол.

В случая е издадено решение по чл.16, ал.1 от Правилника от търговеца за провеждането на конкурса. Конкурсната комисия е класирала по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предложила на търговеца да определи участника, спечелил конкурса – чл.16, ал.4 от Правилника. Съобразно чл.16, ал.5, за спечелил конкурса е обявен кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Конкурсът е приключил с утвърждаването от изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД на 27.01.2015г. на протокола, изготвен от конкурсната комисия,            и определяне с решение изпълнителя по съответния раздел на конкурса. След финализиране на конкурсната процедура е издадено уведомителното писмо до жалбоподателя, което той изрично сочи – в жалбата до съда и в допълнително представено по делото становище – че оспорва пред съда. Писмото обаче има само уведомителен характер, тъй като има за цел да го информира за резултата от приключилия конкурс. То не е завършващият акт на органа относно класирането и участника, с който следва да се сключи договора за предоставяне на застрахователни услуги. Поради това оспорването против това уведомително писмо е недопустимо.

По изложените мотиви съдът приема, че в случая липсва подлежащ на оспорване индивидуален административен акт, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД-гр.София, пл.”Позитано” № 5, ЕИК 000694286, представлявано от изпълнителните директори Р. Я. и К. Р., против писмо с изх. рег. № 26-05 от 27.01.2015г. на изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 348/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: