О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/08.03.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание, на осми март, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 348/2011 година.

 

Производството е с правно основание чл.1 ал.1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба на Я.Г.Ж. ***.

Искът е за осъждане на ответника – да заплати сумата от 51,60 лева, представляваща имуществени вреди, претърпени от ищеца във връзка с незаконосъобразна принудителна административна мярка (ПАМ) – принудително преместване на МПС - за връщането на което е била заплатена цитираната сума.

Ищецът поддържа, че му е бил съставен акт за установеното нарушение, свързано с неправилно паркиране на управляваното от него МПС, а наказателното постановление, с което му е наложено съответното административно наказание, е отменено с решение на Районен съд – Бургас, влязло в сила на 23.04.2010 година.

Претендира разноски.

С определение № 296/14.02.2011 година (лист 1), съдът е указал на жалбоподателя да уточни оспорил ли е приложената ПАМ, пред кой орган и в какъв срок.

С уточнение вх. № 1501/16.02.2011 година Я.Ж. е уточнил, че не е оспорил наложената ПАМ, тъй като за нея не е бил налице писмен акт на полицейски служител и обжалването е било невъзможно. Като е счел, че не е имало наложена ПАМ по установения ред, е оспорвал единствено издаденото наказателно постановление.

При условията на евентуалност, с посочено правно основание чл.89 ал.1 от АПК, е поискал да му бъде възстановен срока за обжалване на ПАМ.

След като се запозна с обстоятелствата по спора, съдът намира следното.

ПАМ по отношение на автомобила, управляван от ищеца, е приложена на 04.10.2009 година. Я.Ж. е узнал за преместването на същия ден, установил е къде е преместен автомобила и е заплатил в полза на Община Бургас сумата от 51,60 лева – разноски по преместването.

ПАМ не е оспорена в законоустановения срок.

За установеното нарушение заместник – кмета на общината е издал наказателно постановление, с което на г-н Ж. е наложено административно наказание “глоба”. Наказателното постановление е обжалвано и с решение № 382/29.03.2010 година по н.а.х.д.№ 412/2010 година РС – Бургас го е отменил. Решението е влязло в сила на 23.04.2010 година.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Съгласно чл.204 ал.1 от АПК, иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.

Приложената ПАМ по ЗДвП има всички белези на административен акт, а обстоятелството, че не е постановена в писмена форма не я опорочава, нито възпрепятства Я.Ж. да я оспори по реда, предвиден в АПК.

Законоустановеният срок за обжалване е изтекъл на 19.10.2009 година (първия работен ден, след края на срока), без Я.Ж. да инициира производство по оспорване на ПАМ.

Наличието на административен акт, който е отменен по съответния ред, е предпоставка, от категорията на абсолютните, за предявяване на исковата молба с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. Липсата на такъв акт прави настоящата искова молба недопустима.

По искането за възстановяване на срока за оспорване на ПАМ, съдът намира следното. Правното основание, посочено от ищеца, е приложимо единствено в производството по оспорване на административни актове пред висшестоящия административен орган. Възстановяването на срокове при съдебното оспорване на административен акт е допустимо по реда на чл.161 от АПК.

Съгласно чл.161 ал.1 от АПК, в 7-дневен срок от съобщението за оставяне на жалбата без разглеждане може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или на поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Искането може да бъде направено и с жалбата.

Анализът на този текст и систематичното му място в кодекса показват, че приложението му е свързано единствено с постановяване на съдебен акт, в съдебната фаза на оспорването, с който се прегражда по-нататъшната възможност на лицето да защити своите права и законни интереси. В настоящия случай, не е налице такава хипотеза, поради което и този текст не е приложим.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на Я.Г.Ж. ***.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 348/2011 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: