ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3489 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя М.П.М., редовно уведомена, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя „Хасан-строй 75“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

Ответникът - полицейски инспектор в РУ - Айтос при ОД МВР- Бургас, редовно уведомен, се явява лично ПИ Г. Д..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбите на М.П.М., с адрес *** и „Хасан-строй 75“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя М.П.М., против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0237-000209 от 13.12.2017 г. на полицейски инспектор в РУ- Айтос при ОД МВР - Бургас, с която на М.П.М., на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 300 дни. Със заповедта са отнети СРМПС № ******* и 2 бр. рег. табели на МПС с рег. № *******.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

адв. М.: Поддържам жалбите от името на двамата си доверителя. Нямам възражения по отношение на доклада. Моля да се приеме административната преписка. Представям и моля да приемете копие на талона на автомобила с оглед твърденията ни кой е собственикът му. Също така представям договор за правна помощ и списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ответникът: Оспорвам жалбите. Представили сме административната преписка, като моля същата да бъде приета. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателите.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. М.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбите по аргументите, изложени в тях. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Ответникът: Моля да оставите в сила заповедта като правилна и законосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:05 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: