ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3486 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.В., редовно призована, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Н.Б.В. против решение № 1054-02-48#1/28.11.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 13 от 20.10.2017 г.  на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл. 68, ал. 1, 2 от КСО на жалбоподателката е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 168 от 05.01.2018г. от жалбоподателя е постъпило уточнение към жалбата.

 

Съдът докладва, че в залата се явява юк. В. като процесуален представител на ответника – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, с представено от днес пълномощно.

 

жалбоподателят: Поддържам жалбата си. Поддържам искането, формулирано в първоначалната ми жалба, а именно да бъде допусната експертиза, вещото лице по която да извърши преизчисление на дължимата ми се пенсия като приложи относимата към случая методика. Други доказателствени искания нямам.

 

юк. В.: Оспорвам жалбата. Считам, че решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас е правилно и законосъобразно. Направени са, включително и преди днешното съдебно заседание, няколко пъти изчисления на индивидуалния коефициент /ИК/ и е показал размер, който е посочен и в разпореждането за отпусната пенсия. По искането за назначаване на експертиза предоставям на съда. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства поделото

 

По повод искането за допускане на експертиза съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо, а формулирания в нея въпрос за относим към предмета на спора.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска изготвянето на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши при необходимост справка в тп на нои - Бургас да отговори на въпроса на жалбоподателката, формулиран в сезиращата съда жалба, като вземе предвид и уточненията, направени в допълнителната жалба, постъпила на 05.01.2018 г. 

определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 100.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

определя за вещо лице Н. К., която следва да бъде уведомена за изготвяна на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.05.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: