ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3484 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Е.К. c  пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно призован, се представлява от гл.юк. К. c  пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД против покана №29-02-932/29.11.2017 г. на директора на РЗОК – Бургас, изготвена въз основа на Протокол за неоснователно получени суми № 1325/02.10.2017 г., с която покана дружеството-жалбоподател е приканено доброволно да внесе получена без правно основание сума в общ размер на 1300 лева.

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания –имам искане за назначаване на СМЕ със задачи, които представям с писмена молба с екземпляр за другата страна. Да се приеме преписката.

ГЛ.ЮК.К.: Оспорвам жалбата. По отношение на исканата експертиза - възразявам срещу извършването на експертиза по т.2 от писмената покана, тъй като клинична пътека 143 „Простатна трансуретална резекция изисква при резекция на простатата да не се допуска повторно хоспитализация в рамките на 6 месеца по тази клинична пътека. Това е изискването и то не е спазено от лечебното заведение, тъй като има първа хоспитализация в този 6-месечен срок в друго лечебно заведение. Оспорвам всички въпроси. Да не се допуска експертизата.

АДВ. К.: Действително по клинична пътека 143 е задължително изискване да не се допуска втора хоспитализация по тази пътека. Самата пътека обаче не указва повторна хоспитализация в същото или друго заведение. Не съществува централизирана система, при която да бъде направена такава проверка дали действително лицето е било хоспитализирано в друго лечебно заведение. Единственото сведение и информация, която може да бъде получена, е преснемането на анамнеза от пациента. В анамнезтичните данни пациентът е посочил, че има такава намеса преди година. Няма как лечебното заведение, както вече посочих, да събере информация имало ли е или не такава хоспитализация.  Простатектомия може да бъде извършена по няколко начина. Може да бъде пълна или частична. Простатата се състои от три лоба - ляв, десен и среден. Възможно е при това заболяване да бъде извършена частична резекция – обикновено това се извършва на средния лоб. След отстраняването му в пост оперативния период често се получават усложнения и при тях двата лоба се затварят отново и притискат жлезата и тогава се получава едно затваряне, стесняване на мехурната шийка. При обостряне, включващо задръжка на урина, трудно и мъчително уриниране, наличие на такъв остатъчен лоб в простатата, е наложителна хирургична намеса. В противен случай може да се достигне дори до летален изход при пълна задръжка на урината. Поради тази причина държа вещото лице да отговори на поставените въпроси с нарочна молба.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

По искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза с въпроси, представени от адв. К. в днешното съдебно заседание, съдът счита, че СЛЕДВА ДА ДОПУСНЕ експертизата, като по процесуалната стойност на заключението ще се произнесе със съдения си акт.

Към настоящия момент съдът не е в състояние да индивидуализира специалист, който да извърши експертизата. Затова съдът счита, че следва единствено да допусне експертизата и да определи възнаграждение за вещото лице.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза със задачите, формулирани от адв. К. в молбата й, представена в днешното съдебно заседание /лист 136 от делото/.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

След представяне на доказателство за внесения депозит, съдът в закрито заседание ще назначи експерт уролог.

 

ГЛ.ЮК.К.: Представям доказателства по опис и за сведение клинична пътека 143.

АДВ. К.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства от юк. К. съгласно приложения опис.

 

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.03.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: