ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3483 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:13 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомени, се явява адвокат К.,  с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на РЗОК – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Е. Й., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО с изх.№ 29-02-947/11.12.2017г. на директора на РЗОК-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт, а на 05.02.2018г. представи писмен отговор на жалбата, препис от който е изпратен на жалбоподателя.

 

АДВ. К.: Поддържам депозираната жалба на същите основания, посочени в нея.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана.

Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с отговора на жалбата от ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите депозираната жалба, като отмените процесната писмена покана. В случая лечебното заведение и по двете клинични пътеки е изпълнило всички дейности, които са вменени като задължение в ЗЗО, НРД и подзаконовите нормативни актове, които уреждат дейността. Действително при първоначалната клинична пътека, по която е хоспитализиран пациента, е установено, че същият се нуждае от хирургично лечение. Това обстоятелство е разяснено на пациента, но за да бъде извършена хирургична намеса от медицински екип, е необходимо лицето да даде своето съгласие. Лечебното заведение няма как да извърши принудителна хирургична интервенция, дори и да са налице данни за такава. Това обстоятелство е проверено от административния орган. В този ред на мисли, лечебното заведение няма как да бъде санкционирано за това, че е спазило здравноосигурителните права на пациента.

Имайки предвид изложеното, както и съображенията изложени в жалбата, моля да отмените процесната покана, като незаконосъобразна.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите издадената Писмена покана изх. № 29-02-974/11.12.2017 г., като законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Подробни аргументи сме изложили в писмения отговор на жалбата, който сме представили по делото.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

  СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: