ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В..

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3480 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Д.С. не се явява, нередовно призован.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът констатира, че исковата молба, по която е образувано настоящото производство, не е съобразена с изискванията на чл. 127 от ГПК. С нея са заявени няколко претенции при условията на обективно кумулативно съединяване за сумата от общо 8 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили по време на изтърпяване на наказание лишаване от свобода и по време на престой на ищеца в ареста с мярка за неотклонение. Заявените претенции не са конкретизирани по размер, въпреки дадените указания с разпореждането от 02.01.2018 г. С нарочна писмена молба ищецът е заявил, че претендира сумата от 5 000 лева за вреди, настъпили вследствие на лоши хигиенно-битови условия, сумата от 1 000 лева- за вреди от неспазване на задълженията на сектор ИСДВР по заложените в ППЗИНЗС културно-масова дейност, както и 2 000 лева- за вреди от неизпълнение плана на присъдата. С молбата същият основателно е заявил, че според решенията на Европейския съд по правата на човека би следвало посочените претенции да се разглеждат като един иск. Не е конкретизирано обаче искането по периоди, а такава конкретизация е необходима, доколкото от въведените с исковата молба твърдения е видно, че наказанията, при изтърпяване на които са настъпили твърдените вреди, са изтърпявани в различни периоди от време и въз основа на различни присъди, някои от които в гр. Ямбол, други в гр. Стара Загора, трети в гр. Бургас. Ето защо исковата молба следва отново да бъде оставена без движение и на ищеца да се дадат указания за конкретизиране на претенцията, като същият бъде предупреден за последиците от неизпълнение, а именно, че производството по делото ще бъде прекратено. Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ, на осн. чл. 129, ал.4, вр. с ал.1, вр. чл.127, ал.1, т.5 от ГПК, исковата молба с вх.№ 13757/21.12.2017 г., подадена от Т.Д.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

УКАЗВА на ищеца да отстрани в 7-дневен срок от съобщението допуснатите нередовности, съобразно горните указания.

УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение в посочения срок производството по делото ще бъде прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: