ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 347 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АРТИМАС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Д. и адвокат Р., надлежно упълномощени с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „АРТИМАС ГРУП“ ООД против ревизионен акт № Р-02000216005318-091-001/20.09.2017 г., издаден от М.Х.М.-Б. на длъжност началник сектор –  възложила ревизията и К.П.К. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден в обжалваната част с решение № 1/02.01.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас, в частта с която за данъчен период 01.09.-30.09.2015 г. на „АРТИМАС ГРУП“ ООД е доначислен ДДС в размер на 51 382,38 лева и е определена лихва за забава в размер на 10 096,54 към датата на постановяване на акта, с искане за отмяна на ревизионния акт в тази му част като незаконосъобразен.

Съдът ДОКЛАДВА приложени към жалбата доказателства.

ДОКЛАДВА и представената от ответника административна преписка по издаване на оспорения акт.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата така, както е предявена. В нея се съдържа подробно изложение както на твърдените от нас факти, така и на съответните правни изводи и основания за отмяна на акта. Касае се за, бих казал, недоразумение от крайния получател на стоката. Това са реални доставки на ремаркета – стока, която подлежи на регистрация в полицията и получава регистрационен номер. Това са реални доставки, но нашият съконтрагент е допуснал една, бих казал, грешка, като е осчетоводил издадените от нас през м. август 2015 г. проформа фактури, на база на които сме изискали авансово плащане, като съответно тези доставки са били обложени в Република Полша, като са били декларирани в дневника за покупките и продажбите на крайния получател „EURO-TRUCK“ – Полша, като е бил самоначислен ДДС. По този начин с процесния ревизионен акт се начислява за втори път ДДС по една и съща доставка.

Освен приложените към жалбата доказателства, имаме доказателствено искане, изложено в молба до Вас, която представям, с препис на молбата, който вече сме връчили на ответната страна, като също така моля да приемете ново писмено доказателство, а именно потвърдително писмо от крайния получател на стоката, в което същият заявява, че процесните наши фактури са включени в дневника му и декларацията по ДДС за м. август 2015 г.

Молбата, която представяме касае приложение на Регламент 1798/2003 на Съвета, като молим да възложите на ответната страна да изиска от данъчната администрация на Република Полша информация относно описаните в таблицата фактури и именно дали тези фактури са били декларирани от получателя на доставката в неговата декларация и дневници за м. август 2015 г.

 АДВОКАТ Р.: Подкрепям казаното от колегата. Ще направя само едно фактическо уточнение. Полският контрагент е декларирал два пъти придобиването – първия път през м. август декларира проформа фактурите, издадени за целите на извършване на авансово плащане (има такава търговска практика), докато действителните  фактури за доставките са издадени през м. септември 2015 г., тоест следващия данъчен период. И тези  фактури са декларирани като ВОП, но в един много по-късен период след втората проверка, извършена от полските данъчни власти по искане на българските данъчни власти. С едно уточнение – декларирането на ВОП в Европейския съюз не са толкова стриктно формални, колкото това се случва в България и едно предварително деклариране или едно закъсняло деклариране не са такъв проблем, какъвто се идентифицира в България. От друга страна искам да акцентирам на изключително коректното поведение на българската данъчна администрация, която е направила не едно, а две запитвания до полските данъчни власти. Те не са искали да създават проблем на българската фирма. За м. август няма запитване и това го разбираме с много голямо закъснение. От друга страна има технически проблеми и фирмата „АРТИМАС“ – Полша и контрагентът не могат да разберат какъв проблем имаме ние и затова ще молим за допълнителна възможност за събиране на доказателства, в която връзка обмисляме и евентуално с Ваше съгласие отправяне на запитване за тълкуване директивата и нашия закон във връзка с доказването на ВОП, защото българският правилник изисква документ, изходящ от данъчната администрация на съответната държава-членка. Нито една държава-членка, включително и България, не издава такива документи, тоест искаме да изясним и това.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да премете представените с преписката доказателства.

По отношение на допълнителното доказателство – декларацията, същата се съдържа вече в преписката, тъй като е представена от страна на жалбоподателя с една от допълнителните жалби пред Директора на ОДОП, но е без превод.

По отношение на доказателственото искане, формулирано от страна на процесуалните представители, за отправяне на преюдициално запитване до данъчната администрация на Република Полша, искам да отбележа няколко неща. На първо място, в ревизионния акт не се доначислява ДДС за може би доставките към полския контрагент, а се отказва данъчен кредит по отношение на придобиването на същите тези стоки, за които са издадени последващи фактури от страна на жалбоподателя. По отношение на тези фактури, които се коментират, издадени през м. август, че са проформа фактури и гарантират или обосновават едно плащане по бъдещи фактури, видно от същите не се касае за проформа, а се касае за оригинал,  поне от това, което е представено, които не касаят авансово плащане, а касаят доставка на нещо. Нямат превод, но предполагам, че става въпрос за това, за което се твърди – ремаркета. Ако се твърди, че тези фактури са анулирани и са издадени последващи през м. септември, то това по никакъв начин не е намерило отражение в никакви регистри на жалбоподателя. А по отношение на облагането с данък и с това дали е декларирана доставката от страна на полския контрагент, не е спорно, че от страна на приходната администрация се търси деклариране на фактурите в отчетните регистри и съответно по този начин ще се стигне до едно начисляване на ДДС и съответно ползване на данъчен кредит от крайния получател. Тези фактури, които касаят м. август 2015 г., нямат според мен никакво отношение към отказания кредит по доставките, получени от жалбоподателя през м. септември същата година и съответно издадените м.септември фактури към полския контрагент, по които ние искаме да е налице облагане в Полша. От друга страна, ако се касае за по-късно начисляване и включване от страна на полския контрагент на фактурите, издадени м. септември, то това ако се установи, няма да има никакъв проблем, жалбоподателят ще има възможност да ползва данъчен кредит, като съответно ще дължи само лихви до момента на по-късното облагане на тези доставки. Досега не се е твърдяло, че фактурите, издадени м.септември са обложени  в Полша, което е и основанието да се премине към облагането с настоящия ревизионен акт. Така формулирано искането да се извърши запитване до полската данъчна администрация дали е налице облагане по фактурите, издадени м. август, няма да има отношение към предмета на спора.

Представям и моля да приемете удостоверения за валиден електронен подпис на лицата, издали заповедите за възлагане на ревизия, ревизионния доклад и ревизионния акт.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

АДВОКАТ Р.: В жалбата, която е подавана, и възражението става въпрос (за нас се твърди, че става въпрос) за анулирани фактури, такива няма. Заявявам, анулирани фактури няма. Фактурите, издадени през м. август, касаят именно доставките на конкретни стоки, индивидуализирани включително с номера, реализирани през м.септември, т.е. става въпрос за предварително издадени фактури. Въпросът е защо са издадени предварително тези фактури. Обяснението на управителя на „АРТИМАС ГРУП“ ООД е, че те са издадени във връзка с извършване на плащания. Камионите и ремаркетата са били договорени, техните номера са посочени в тези  фактури от м. август и напълно съвпадат с номерата на превозните средства, които са доставени през м. септември. Тъй като българският ЗДДС изисква фактура за доставка да се издава през данъчния период, през който е извършена доставката, по тази причина са издадени фактури и през м. септември и всъщност за целите на българския ЗДДС издадените фактури през м. септември са истинските и законосъобразни фактури, издадени по българския ЗДДС. Но полският контрагент не декларира придобиването, четейки българския ЗДДС, а прилагайки полския ЗДДС и местните полски практики. И това, което прави, е да декларира придобиване, което все още не е осъществено през м. август 2015 г., а реално доставките са извършени през м. септември 2015 г. Полският контрагент няма никакви проблеми с това деклариране, което е извършил в Република Полша по полския закон, а българската фирма има проблеми, защото проверката е погрешно насочена.

АДВОКАТ Д.: Касае се за индивидуално определени вещи – моторни превозни средства, които са с номер на рамата. Позволявам си да Ви покажа, тези фактури са огледално копие на фактурите от м. септември, с една единствена разлика датата на издаване, към датата на издаване на първите фактури, които наричаме проформа, а не са написани с това име. Защо ги наричаме така? Към този момент не е имало наличие на данъчно събитие, което би било авансово плащане и доставяне на стока, но купувачът изисква да му издадем фактура с пълно описание на стоката, за да извърши плащане. Ние сме издали фактури, той ни е направил плащане, след което стоката му е доставена от Германия в Полша и ние тогава сме издали, за да задоволим изискванията на българския закон, фактури със същите номера, но от м. септември, тъй като не бяхме издали м. август фактури и нямаме данъчно събитие.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дори да са с един и същи предмет, фактурите, издадени август месец, те са издадени, както и Вие твърдите единствено с цел показването пред полския купувач. Значи, за да се получи плащане, европейското законодателство не казва да се издадат фактури. Вие говорите, че българският ЗДДС е измислен и е само за територията на облагане в България. Това не е вярно. Нека да установим кои са истинските фактури, тъй като казвате, че след това са издадени истинските фактури.

АДВОКАТ Д.: Директивата говори за облагане на доставка, за облагане на фактури и в момента имаме доставки, отразени  във фактурите.

АДВОКАТ Р.: По августовските фактури няма доставки към м. август, а впоследствие след датата на издаване на фактурите.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жабата до съда без тези, представени на чужд език без превод; документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт; днес представената от пълномощника на жалбоподателя декларация от „ЕУРО-ТРАК СП. З О. О.“ – Варшава, ведно с превод на същата, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства за удостоверяване на надлежност и актуалност на квалифицирани електронни подписи, издадени от „Борика“ АД, с които са подписани всички актове в ревизионното производство.

 

Като намери, че следва да уважи доказателственото искане на адвокат Р. и адвокат Д. да се задължи ответника да изиска и представи по делото информация във  връзка с издадените 8 броя фактури през месец август 2015 г.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да изиска от данъчната администрация на Република Полша информацията, посочена в молбата на пълномощниците на жалбоподателя, относно осемте фактури, издадени от доставчика през м.август 2015 г., и да представи получената информация по делото.

 

Като констатира, че към жалбата до съда са приложени документи, представени на чужд език, които съгласно чл. 14, ал. 3 от АПК трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

УКАЗВА на жалбоподателя задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност най-късно до следващо съдебно заседание ако желае да се ползва от тези документи като доказателства по делото, да представи точен превод на български език на същите.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: