ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесети март                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 347 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И.Г.Д., редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ Бургас,  редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, уважаема госпожо Председател.

Представям и моля да приемете решение № 122/21.01.2016 г. на Районен съд Бургас, влязло в сила на 11.02.2016 г., с което е прието, че трудовото правоотношение между жалбоподателя И.Д. и неговия работодател е прекратено, считано от 09.04.2015 г.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Представям списък по чл. 80 ГПК.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че за твърдяни от него факти в жалбата, а именно, че не се е намирал в неплатен отпуск и не е било налице фактическо неявяване на работа така, както е приел ответникът, не ангажира никакви доказателства. Отрицателните факти се твърдят от ответника и именно поради това за него не е налице задължение да ги доказва, напротив, такова е задължението за жалбоподателя, в случай, че твърди положителни осъществени факти, а именно полагане на труд, фактически през периода, за който не са начислявани осигуровки от работодателя и са декларирани данни пред НОИ.

 

АДВОКАТ К.: Въпреки указанието на съда, считам че не е моя тежестта да доказвам факти, въз основа на които считам, че за доверителя ми се дължи обезщетение за безработица.

Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представеното от адвокат К. в днешно съдебно заседание решение № 122/21.01.2016 г., постановено по гражданско дело № 7536/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представеното от адвокат К. в днешно съдебно заседание решение № 122/21.01.2016 г., постановено по гражданско дело № 7536/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, представих в днешно съдебно заседание влязло в сила решение, от което е видно, че трудовото правоотношение на доверителя ми с неговия работодател е прекратено, считано от 09.04.2015 г. Твърденията на административния орган, че доверителят ми бил в самоотлъчка и че бил в неплатен отпуск нямат опора в събраните по делото доказателства, именно по вина на административния орган. Още с жалбата, подадена по административен ред, посочихме тези обстоятелства и би следвало административният орган да извърши проверка по тях – дали има молба за неплатен отпуск, дали има заповед за неплатен отпуск, която обаче да е връчена на работника, и от там нататък всички други последици, които да дадат основание на административния орган да приеме, че доверителят ми е бил в самоотлъчка до 12.11.2015 г. Поради тези съображения не желая да натоварвам доверителя си с искане за експертиза, която да установява и да върши работата на административния орган. Поначало декларирането на каквито и да е обстоятелства във връзка с трудовото правоотношение е задължение на работодателя, но пък задължение на административния орган беше да извърши проверка по твърденията било в молбата до НОИ, било в жалбата по административен ред, и накрая в жалбата, с която е сезиран съдът. Виждате, че в настоящото производство това нещо не се състоя, но не по вина на жалбоподателя.

По тези съображения Ви моля да уважите жалбата и като приемете, че оспореното пред Вас решение № 1040-02-4/21.01.2016 г. е неоснователно и необосновано и съответно незаконосъобразно, да отмените същото и върнете преписката на административния орган с указание за ново произнасяне при съблюдаване тежестта на доказване.

Моля, ако уважите жалбата, да присъдите на доверителя ми направените в настоящото производство разноски – адвокатско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: