О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  26.04.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди и дванадесета година, в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 347 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано e по касационна жалба на Директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, подадена чрез процесуалният му представител, против решение № 130 от 30.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 300/2011г. по описа на Районен съд – гр.Поморие, с което е изменено наказателно постановление № 02-0202130 от 22.07.2011г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, в частта, с която на „НИКИ – НА” ЕООД, ЕИК 102880803, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Н.П.А., за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, като е намален размерът й от 3 000 лева на 200 лева, на основание чл. 415в във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

Касаторът оспорва решението на Районен съд – гр. Поморие като неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано. Искането от съда е да отмени оспореното решение и да потвърди обжалваното наказателно постановление като законосъобразно и правилно.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Видно от събраните по делото писмени доказателства и допълнително изисканите от настоящия съд такива, обявление №2/30.12.2011 година от Районен съд – гр. Поморие, с което на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас е съобщено, че решение № 130 от 30.12.2011 година по н.а.х.д. № 300/2011 година по описа на Районен съд – гр. Поморие е изготвено и може да се обжалва пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаването му, е връчено 05.01.2012 година и получено юрисконсулт Н. – процесуален представител на касатора. Обявлението е върнато на 06.01.2012 година в Районен съд – гр. Поморие съгласно представеното от Окръжен съд – гр. Бургас писмо с изх. № 2053 от 10.04.2012 година и извадка-копие от „книгата за получени и върнати призовки и съдебни книжа”, водена в Окръжен съд – гр. Бургас.

Следователно от 06.01.2012 година за касатора е започнал да тече 14-дневния срок, установен в чл.211, ал.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, за обжалване на първоинстанционното решение пред Административен съд – град Бургас, който е изтекъл на 19.01.2012г. – присъствен ден. Касационната жалба е подадена по пощата с препоръчана пратка на 23.01.2012г., видно от пощенското клеймо върху приложения по делото пощенски плик, тоест след срока за оспорване на решението на Поморийския районен съд.

При тези обстоятелства съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението на Поморийския районен съд е изготвено, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, против решение № 130 от 30.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 300/2011г. по описа на Районен съд – гр.Поморие, с което е изменено наказателно постановление № 02-0202130 от 22.07.2011г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” Бургас, в частта, с която на „НИКИ – НА” ЕООД, ЕИК 102880803, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя Н.П.А., за нарушение на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, като е намален размерът й от 3 000 лева на 200 лева, на основание чл. 415в във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда.

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 347/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./                  

 

                                         2./