Р Е Ш Е Н И Е

 

        Номер 746           Година 20.05.2011          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-ти състав, на двадесет и осми април две хиляди и единадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия АЛЕКСАНДРОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. Станимира ДРУМЕВА

                                                                                          2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 347 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Н.М.П., ЕГН ********** в качеството му на собственик и представляващ ЕТ „Н.М.П.” (заличен), гр.Созопол, с ЕИК 102639556 срещу решение № 2232 от 20.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4234 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и поради явна несправедливост на наложеното наказание. С жалбата се прави искане  да се отмени постановеното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание лично и чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по жалбата – Началник на Митница Бургас, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното  решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 460/01.10.2010год. г. на Началник на Митница Бургас, с което на  ЕТ „Н.М.П.”, гр.Созопол, с ЕИК 102639556, представлявано от управителя Н.М.П. на основание чл.108а, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. и са отнети стоките, предмет на нарушението - общо 91 бр. кутии цигари различни марки, като на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.108а от ЗАДС  касаторът е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.

За да постанови решението си, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Същите са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. Съдът е приел, че в случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По същество съдът е решил, че дружеството не разполага с разрешение за търговия с тютюневи изделия, нито представя доказателства, че е подало заявление до Митница-Бургас за издаване на такова. В случая жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.100а, ал.1 от ЗАДС, защото съхранява в търговския си обект и предлага за продажба тютюневи изделия, без да разполага с разрешение за това. Съдът е приел, че чл.28 от ЗАНН не намира приложение, тъй като търговецът е разполагал с време напълно достатъчно да се запознае с нормативната уредба и да подаде заявление за издаване на разрешение, още повече че нарушението е формално на просто извършване и законодателя е преценил, че е общественоопасно в значителна степен, поради което е предвидил и толкова висок минимален размер на имуществената санкция, която в случая е определена в минимален размер.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Видно от представеното по делото извлечение от търговския регистър, към датата на издаване на наказателното постановление – 01.10.2010г., санкционирания едноличен търговец е заличен. Това обстоятелство се установява и при извършената от съда служебна справка в Търговския регистър.

Съгласно нормата на чл.11 от ЗТР Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. (2) Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Публичният характер на Търговския регистър и обезпеченият до него свободен достъп сочат, че за административнонаказващия орган е било обективно възможно да предприеме необходимите действия за установяване съществуването на търговеца, преди да издадена наказателното постановление. Със заличаването на едноличния търговец, същия престава да съществува в правния мир и наказателното постановление е издадено при липса на годен субект. Наказанието имуществена санкция се налага само на юридически лица или едноличен търговец и след като в случая такъв субект няма, това наказание не би могло да се наложи на физическото лице Н.М.П.. Ето защо, след като административнонаказващия орган е наложил имуществена санкция на несъществуващ субект, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно.

Като е стигнал до изводи различни от изложените, първоинстанционния съд е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени издаденото наказателно постановление.  

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2232 от 20.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4234 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 460/2010г. издадено на 01.10.2010год. от Началник на Митница Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

                                                           2.