Р Е Ш Е Н И Е   

 

№ /16.04.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Станимир Христов, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КАХД № 347/2010 година.

 

Производството е образувано по касационна жалба от Д.В.В. *** против решение № 177/07.12.2009 година на Районен съд – Несебър (РС) по гр.д. № 322/2009 година, с което жалба на Д.В. против решение № Ж 613/15.01.2009 година на ОСЗГ – Несебър е отхвърлена.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на решението. Иска се решението на РС да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което се отмени решението на ОСЗГ.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице, което има правен интерес и е допустима.

Разгледана по същество, тя  е неоснователна.

С решение № Ж 613/15.01.2009 година ОСЗГ е признала правото на собственост на наследниците на В.В., между които е и Д.В., върху земеделски земи в землището на град Свети Влас, община Несебър, като е отказала да му възстанови правото на собственост в съществуващи стари реални граници, поради непредставяне от негова страна на скици и протоколи по чл.45е ал.3 от ППЗСПЗЗ.

Отказът е оспорен пред РС, който с обжалваното решение е потвърдил волеизявлението на административния орган.

След като се запозна с материалите по делото, настоящият касационен състав намира, че решението на РС – Несебър е постановено при съблюдаване на установения процесуален ред за разглеждане на оспорването и при прилагане на относимите материалноправни норми.

Анализът на нормите на чл.18ж, чл.45д ал.2, чл.45е ал.3 изр.І и чл.45е ал.4 от ЗСПЗЗ показва, че в производството по възстановяване на правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници, задължението за установяване на точните граници на имотите е възложено на заявителя – в случая г-н В..

Като не е изпълнил това задължение, той е поставил административния орган в невъзможност да конкретизира пространствено земеделските земи, които се възстановяват и затова постановеният отказ е законосъобразен, а решението, с което жалбата е отхвърлена, следва да се остави в сила.

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 177/07.12.2009 година на Районен съд – Несебър по гр.д. № 322/2009 година.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: