ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3471 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Аджибадем сити клиник- специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на РЗОК Бургас се явява ст.юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя, именувана писмена защита, с искане да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.

 

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството е образувано по повод постъпила жалба на „Аджибадем сити клиник- специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия“ ООД против писмена покана с изх. № 29-02-936/30.11.2017г., издадена от директора на РЗОК на осн. чл.76а (3) от ЗЗО.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата и представените с административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и съдържащите се в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт К.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. В случая, видно от амбулаторния лист на общопрактикуващия лекар на пациента, е извършена консултация с кардиолог, който установява необходимост от планова операция на клапите. Пациентът е насочен от общопрактикуващия лекар на 13.07.2017г. за планова хоспитализация по клинична пътека (КП) № 119. На 23.07.2017г. е хоспитализиран по планов прием вместо по КП № 119, по КП 17 за предоперативна СКАГ, по повод открита преди година и половина тежка аортна клапна стеноза. Поставеното окончателна диагноза е описана в история на заболяването. Моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите изцяло предявената жалба като неоснователна и недоказана и да оставите в сила писмена покана с изх. № 29-02-936/30.11.2017г., издадена от директора на РЗОК на осн. чл.76а (3) от ЗЗО като законосъобразна. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. Представям писмени бележки, в които са изложени подробни аргументи.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: