ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3470 по описа за 2017 година.                 

 

        На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д.И.З., редовно призован,  не се явява, за него  адвокат Р., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         

ИЗЯВЛЕНИЯ на адвокат Р.: Уважаема, г-жо съдия,  уточнявам,че претендираме сумата от 10 000лева, като 5 000лева за първия период във връзка лоши битови условия и по отношения втория иск отново 5000лева за неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение. Действително се касае за пропуск, тъй като това уточнение го няма  в петитума на уточняващата искова молба

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по искова молба на Д.И.З. понастоящем с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в Затвора Бургас,  на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за изплащане на сумата от 10 000лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, а именно 5000 лева за периода 09. 10.2013г. до 09.04.2015г., в резултат на  лоши битови условия,  както и 5000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди за ненавременно медицинско обслужване и лечение, както и неосигурен здравен контрол и хигиена в затвора гр.Бургас за периода от 12.02.2016г. до 12.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане . С исковата молба са направени доказателствени искания.

 

ПОСТЪПИЛА е молба уточнение вх.№2065/16.02.2018г. от ищеца.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ писмен отговор вх.№3436/23.03.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен. Иска се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство. Към отговора е приложена заповед №№Л-1165/20.03.2017г. на ВПД гл.директор на ГД“ИН“ и писмо изх.№635/2017г./14.03.2018г. на ГД“ИН“, Затвора Бургас, медицинска справка от 08.03.2018г. на д-р Л.., здравен картон, 3 бр. седмично меню за периодите 17.03-23.03.2015г.,  24.03.2015г.-30.03.2015г. и 31.03.-06.04.2015г.

         

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изцяло исковата молба. Няма да соча нови доказателства, като поддържам искането в молбата за разпит на двама свидетели, които днес не се явяват. Държим на разпита на двамата свидетели, защото с техните показания ще установяваме различни обстоятелства, единият за лошите битови условия, а другият за  липсата на своевременно медицинско обслужване. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба е процесуално допустима. Нямам възражение по доклада. Да се приемат представените по  делото доказателства. Не възразявам да бъдат допуснати и призовани двамата свидетели, които ще установят обстоятелства по исковата молба.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези приложени по писмен отговор вх.№3269/20.03.2018г. от ответника.

 

ДОПУСКА до разпит двама свидетели М. Н. Д.и С.К. К., като първия бъде призован в Затвора Бургас, а втория на адреса, посочен в исковата молба, след внасяне на държавна такса в размер на 10лева общо за двамата свидетели по сметка на Административен съд Бургас и представяне на доказателство за това по делото.

 

УКАЗВА на адвокат Р., че последващо искане за отлагане на делото във връзка с ангажиране на доказателства, няма да бъде кредитирано от съда.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018година от 13:20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: