ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четиринадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 346 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.Р.Р.  редовно уведомен, се явява лично и с процесуален  представител адв.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС  се явява прокурор  А.Ч..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

ПРОКУРОР А.Ч.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва,  че по делото с вх.№ 4481/19.04.2018 година от Областна дирекция на МВР  град Разград е постъпило писмо, с което уведомяват съдебния състав, че след извършена служебна проверка в АИС на МВР е установено, че лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат, рег.№ *** не се издирва.Към писмото е приложена и справка от АИС-ИД.

Съдът докладва,  че по делото с вх.№ 4622/23.04.2018 година от Областна дирекция на МВР  град Бургас, сектор „Пътна полиция“ е постъпило писмо, с което уведомяват съдебния състав, че в сектор „ПП“ няма данни Х.Р.Р. да е поискал справка дали се издирва лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат, рег.№ ***.

АДВ.К.: Да се приемат представените доказателства. Съобразно указанията от предходно съдебно заседание,  представяме документация за теглен кредит. Докато одобрят кредита Р. е взел заем от своята леля и веднага след вземането на кредита е върнал заема.

ПРОКУРОР А.Ч.: Да се приемат доказателствата. Тези, които са представени в днешното съдебно заседание не възразявам да се приемат.

Съдът намира, че цитираните доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца писмени документи, относно теглен от него кредит са относими, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  писмо с с вх.№ 4481/19.04.2018 година от Областна дирекция на МВР  град Разград и писмо вх.№ 4622/23.04.2018 година от Областна дирекция на МВР  град Бургас, сектор „Пътна полиция“, както и представените в днешно съдебно заседание заверени копия на документи, удостоверяващи тегленето на заем от ищеца от Банка Уникредит Булбанк, а именно: информация за сметка от 25.04.2014г.- 25.04.2014г., списък досие на Х.Р., декларация за съгласие за обработка на лични данни и др.информация, договор за опускане на потребителски кредит от 09.06.2014 г.уведомление  за банкова сметка, ***, ведно със съгласие за директен дебит, погасителен план към договор за потребителски кредит №1493864 /09.06.2014 г., информация за сметка от 10.06.2014г.- 10.06.2014г., баланс по сметка от ОББ АД.

АДВ.К.: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР А.Ч.: Бих искал по делото да се изиска преписка №6954/2013 година на Окръжна прокуратура Бургас, по която са налице коментираните в исковата молба постановления. Преписката да се изиска като заверен препис, за да може да послужи като доказателство по делото.

АДВ.К.: Противопоставям се, ние сме представили  към исковата молба всички постановления и те определят фактическата основателност на нашата искова молба. Не мисля, че документацията, която е послужила за издаване на тези постановления има отношение към основателност на иска.

ПРОКУРОР А.Ч.: Считам, че въпросните материали са относими, тъй като видно от прокуроските актове е указано да се снемат сведения от конкретни  лица, във връзка с автомобила,  респ.др. указателни действия като основание  служат за мотивна част, за конкретно произнасяне,   тъй като един от ключовите предмети е именно произнасяне на прокурор на ОП Бургас, впоследствие отменено.

Съдът намира, че направеното искане на процесуалния представител  на Окръжна прокуратура Бургас е неснователно, тъй като предмет на разглеждане в  настоящето съдебно производство не е законосъобразността  на процесните постановления на ОП Бургас, респ. АП Бургас, поради което  преписката, от която да се установяват обстоятелствата, довели до тяхното издаване не е необходимо, с оглед предмета на настоящето дело.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането на представителя на Окръжна прокуратура Бургас да бъде изискана и приложена по делото цатираната от него преписка.

АДВ.К.: Няма да соча доказателства. Представям списък на разноските.

ПРОКУРОР А.Ч.: Няма да соча доказателства. Да се пприключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Уважаеми господин съдия, моля да постановите съдебен акт,  с който да уважите исковата молба, като ни присъдите претендираните суми за имуществени и неимуществени вреди, ведно с  лихвата, като ни присъдите и направените по делото разноски.

 Събраните писмени и гласни доказателства установяват основателността на иска. Безспорно сред доказателствата по делото се намира постановление на ВКП от 02.03.2017 година, с което са отменени поредица  от постановления на Окръжна и Апелативна прокуратура Бургас и в частност на това, с което автомобила е върнат в Словакия. Считам, че това обстоятелство обуславя  правната основателност на иска. Що се отнася до размера, то имуществените вреди са изведени от писмените доказателства- договор за продажба на автомобила,  документ на гражданска отговорност,  винетка, така че имуществените вреди се доказват с писмените доказателства. За неимуществените вреди, такива които сме описали намирам, че разпитаните в съдебно заседание свидетели и представените днес писмени доказателства  установяват  по размер и тази претенция.

Моля за съдебен акта в този смисъл.

 

ПРОКУРОР А.Ч.: Моля, да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите исковата претенция като неоснователна и недоказана. Считаме това, независимо от обстоятелството, че произнасянето на прокурора в конкретния се приравнява на произнасяне от административен орган. Видно от определението на 5 членен състав на ВКС и ВАС считам, че исковата претенция по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ се явява и неоснователна.  В конкретното специфично производство, по което към момента на произнасяне   прокуратурата е имала задължение да се произнесе, наблюдаващият прокурор е изпълнил задълженията си прознасяйки се по конкретно обстоятелство. Видно от материалите по делото и от произнасянето на прокуратурата същия е прил, че собственика е търговското дружество, което е представило по делото доказателства-писмен даговор за покупко- продажба и е прието, че не произвежда транслативен ефект, досежно вещта и от там е коментирано защо автомобила се връща на дружеството. Също така липсват доказателства, които да обезпечат основателността на претенциите за имуществени и неимуществени вреди от страна на ищеца. Освен изложеното, бих искал да отбележа, че прокурорските актове–постановления, с които се произнасят подлежат на инстанционен контрол, като и постановлението на Върховната прокуратура не е окончателно и подлежат на ревизирания от зам. главен или Главен прокурор.  Предвид произнасянето възможността за подобна ревизия е преклудирано, не е възможно, предвид липсата на компетенция на прокурора  да се произнася. Независимо от това считам, че произнасянето на горестоящите прокуратури се основават и на нови обстоятелства. Моля за произнасяне в тази насока.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: