ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 346 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Х.Р.Р.  редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален  представител адв.К., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС  се явява прокурор К..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от Х.Р.Р., ЕГН **********,***,  против ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6 000.00 лева, ведно със законната лихва, считано от 02.03.2017г.  и  обезщетение за имуществени вреди в размер на 4 216.42 лева, ведно със законната лихва  считано от 02.03.2017г., вследствие от незаконосъобразни действия на прокуратурата – постановление от 03.11.2014г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, с което е постановено връщане на л.а. марка „Фолкваген“, модел „Пасат“ с българска регистрация ***, ведно с ключ на автомобила, като вещ – предмет на кражба, извършена на територията на Република Словакия, на „РАИ – ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ООД с адрес Нам. Слободи 2, 97400 Банска Бистрица, република Словакия, потвърдено с постановление от 18.11.2014г. на прокурор от Апелативна прокуратура Бургас, отменено с постановление от 12.01.2015г. на прокурор от Върховна касационна прокуратура; постановление от 06.04.2016г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, потвърдено с постановление от 11.04.2016г. на прокурор от Апелативна прокуратура Бургас, отменено с постановление от 19.05.2016г. на прокурор от Върховна касационна прокуратура; постановление от 02.12.2016г. на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, потвърдено с постановление от 05.01.2017г. на прокурор от Апелативна прокуратура Бургас, отменено с постановление от 02.03.2017г. на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Поддържам исковата молба. Нямам възражения по доклада. Водим  двама свидетели, с оглед дадените указания за доказване на фактите и молим да ги допуснете до разпит. С показанията им ще се установят факти и обстоятелства за установяване на претендираните неимуществени вреди, интензитета им и техния резултат.

ПРОКУРОР К.: Нямам възражения по доклада. По  отношение на събирането на доказателства моля, да бъде привлечено като трето лице помагач  „РАИ – ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ООД, с адрес Нам. Слободи 2, 97400 Банска Бистрица, република Словакия, тъй като правния интерес е за л.а.марка „Фолкваген“, модел „Пасат“ с рег № ***, който е предаден с протокол от 30.04. по преписката на това дружество и в случай, ако уважите претенцията срещу ПРБ, ще имат правен интерес да заведат обратен иск срещу дружеството. Противопоставяме се на допускане на събиране на гласни доказателствени средства по отношение на твърдения за влошено здравословно състояние на ищеца, тъй като тези обстоятелства следва да се докажат с писмени доказателства. Правим  възражение за изтекла погасителна давност на основание чл.111 от ЗЗД по отношение на претендираните лихви.

АДВ.К.: Противопоставям се на искането за конституиране  на трети лица. Какъвто и да бъде съдебният акт и АПК и ГПК дават достатъчно правни способи да бъдат уредени взаимотношенията на ответника и застрахователното дружество.  Що се отнася до противопоставянето за разпита на свидетели, ние говорим за негативни изживявания не по медицински  критерии, а в резултат на действията на прокуратурата и в тази връзка безпротиворечива е практиката да се доказват чрез разпит на свидетел.

 

Съдът намира, че не са налице предпоставките за привличане като трето участващо лице в настоящето производство на  Застрахователно дружество „РАИ – ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ООД, с адрес Нам. Слободи 2, 97400 Банска Бистрица, Република Словакия, предвид разпоредбата на чл.219, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА  да участие в настоящето производство като трето лице - помагач застрахователно дружество „РАИ – ИНТЕРНЕШЕНЪЛ“ ООД, с адрес  Нам. Слободи 2, 97400 Банска Бистрица, Република Словакия.

Определението подлежи на обжалване  с частно  жалба в 7 дневен срок от днес за страните, чиито процесуални представители присъстват и в 7 дневен срок от получаване на съобщението от ответника по делото -  Прокуратурата на Република България.

Съдът намира за неоснователно направеното от процесуалния представител на Окръжна прокуратура  Бургас искане да не бъдат допускани до разпит водените свидетели, тъй като с оглед твърденията на представителя на ищеца, същите ще дадат показания относно обстоятелства, относими към преценката за наличие на претърпени неимуществени вреди от срана на  ищеца.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на Окръжна прокуратура Бургас за  недопускане до разпита водените от  процесуалния представител на ищеца свидетели.

ПРОКУРОР  К.: Моля да се изиска справка от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас дали преди закупуване  на автомобила ищеца  Х.Р.Р. е изискал справка съгласно Тарафи №4  за това, дали автомобила, който е закупил е издирван.

АДВ.К.: Не възразявам. Считам, че прокуратурата би могла да черпи аргумента, ако автомобила е бил регистрирен за първи и път, а той е бил регистриран преди това в град Разград. Купувачът  е закупил  автомобил, който е  бил регистриран на територията на Република България, той  счита,  че органите са изпълнили задълженията си,  в това число и установяване дали е предмет на кражба.

 

Съдът намира за основателно направеното искане от страна на прокуратурата да бъде изискано и приложено по делото посочения от него документ- справка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да бъде ИЗИСКАНА и приложена  по делото справка от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас дали преди закупуване  на лек автомобил марка „Фолкваген“, модел „Пасат“ с българска регистрация *** ищецът  Х.Р.Р. е поискал справка, съгласно Тарафа №4,  за това дали автомобилът, който е закупил е издирван.

 

Съдът въведе в съдебната зала водените свидетели и сне самоличността им, както следва:

Р.Х.Р.: ЕГН **********, българин, български гражданин, средно специално образование, баща на ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност на чл.290 от НК

Обешава да говори истината.

Н.Т.С.- ********** българин, висше  образование,  без родство, съсед и колега на ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност на чл.290 от НК

Обещава да говори истината.

 

Свидетелят Н.С.беше изведен от залата и съдът пристъпи към разпит на свидетеля Р. Р.:

ВЪПОРС НА АДВ.К.: Известно ли  Ви е синът Ви Х.Р. да е закупил автомобил от град Разград, какво се случи с този автомобил и как развитието на ситуацията се отрази на сина Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, аз бях пряк свидетел и присъствах при закупаване в град Разград. Автомобилът беше „Фолскваген Пасат“, който си бяха избрали със съпругата му. Беше съботен ден когато решихме да го вземем. Беше с разградска регистрация, каран в България. След два дена той отиде да регистрира автомобила в КАТ Бургас и ми се обади по телефона, че е краден и обявен в международната система.Трябва да кажа, че действително трудно се изживя в семейството ни. Съпругата му беше бременна, наблюдаващия гинеколог беше в град Айтос и редовно пътуваше до там. Автомобила го взеха по тази причина, тъй като бременността й беше трудна. Видя се какво се получи и след това за раждането на детето се наложи аз да карам родилката. На Х. не смеехме да му зададем този въпроса за автомобила. Ако дойде нещо от Окръжна прокуратура, където се водеше самата преписка, тежко психологично преживяване, драма в семейството. Това нещо продължи и до настоящия етап и нещата са така, в същата форма, както са в самато начало. Автомобилът беше върнат на съответната страна, тихомълком, не разбрахме как стана макар, че сина ми обажалва в ВКП. Синът ми тегли кредит, за да го купи.

ПРОКУРОР К.: Това няма отношение. Това обстоятелство се удостоверява с писмени документи.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Автомобилът беше  закупен с кредит.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Това състояние на стрес преживя ли го?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Не, не е преодоляно и това е потвърждение  на самия факт, че сме тук. Четвърта година не смеем тази тема да отворим. Остана неисказано.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен от съдебната зала.

Съдът въведе в  залата свидетеля Н.С.и пристъпи към разпита му:

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Знаете ли Х.Р. да е закупил автомобил през 2014 година и какво се случи с автомобила, и как се отразиха събитията в чисто психологичен план на Х.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Това, което ми е известно – април месец 2014 година калегата ми закупи автомобил „Фолксваген Пасат“ от град Разград. Когато отиде да го регистрира му го взеха. Започна да  се променя,   теглил кредит, това доведе до проблеми в семейството му. Жена му го упрекваше, тя тогава караше тежка бременност. Той имаше тогава една стара джипка, това се отрази тежко. После знам, ча колата я взеха и върнаха в Словакия. Той пишеше постоянно жалби, писма, не беше същия човек, поставен под огромно напрежение. Промени се,  не можеше да се говори с него. Безкрайно ходене по мъките и до днес.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: А към настоящият момент когато контактувате?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не можем да говорим на нормални теми. И до настоящият момент е така.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля С..

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля С..

 

АДВ.К.: Моля да ми дадете възможност да представя и доказателства  за целеви кредит. С оглед искането за справка от сектор Пътна полиция“  моля, да се изиска такава справка и от ОД на МВР град Разград.

ПРОКУРОР К.: Нямам искания.

 

Съдът намира за основателно да се изиска справка за процесния автомобил от ОД на МВР Разград, сектор „Пътна полиция“, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да бъде  ИЗИСКАНА и приложена  по делото справка от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Разград дали е извършвана проверка съгласно Тарифа  №4,  за това  дали  лек автомобил марка „Фолкваген“, модел „Пасат“ с рег № ***  е  издирван.

Съдът намира  за основателно искането на процесуалния представител на ищеца да му бъда дадена възможност да представи сочените от него доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на процесуалния представителна ищеца да представи по делото доказателства относно твърденията за теглен целеви кредит от ищеца.

Съдът намира, че делото не и изяснено с оглед събирането на допълнителни  доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за радовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: