ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 27.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и седми април  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 346 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – Билдинг ТД“ ЕООД, редовно призован, явява се адв. Д.С., с пълномощно по делото /л. 16 от делото/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ЦАУ „Освобождение“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от ***, с пълномощно от днес.

 

Не се явява вещото лице С.Ж.И..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

***: Считам, че има процесуални пречки за даване ход на делото. Настоящото дело има връзка с адм. дело №460/2017г. по описа на Адм. съд Бургас, в което се обжалва становище на главния архитект относно това, че разрешението за строеж е изтекло. Това е във връзка с настоящото производство, което моля да се спре.

Адв. С.: Така направеното искане е неоснователно. Както сме изложили съображение в нарочна молба с вх.№ 2753/20.03.2017г. въпросното писмо е по чл. 153 от ЗЗТ, което сме обжалвали по адм. дело №460/2017г. по описа на Адм. съд Бургас. Според това писмо главният архитект счита, че разрешението за строеж след като не е започнала реализацията на строежа в законоустановения срок, е изтекло. Настоящото производство има за предмет издаване на разрешение за временно ползване на тротоари. Съобразно разпоредбата на чл.6 от Общинската наредба за ползване на тротоари и общински площи, за издаване на процесното разрешение е необходимо да се представи технически проект, който да обосновава необходимостта от обекта. Това сме представили по делото.

Разрешението за строеж според гл. архитект не може да се реализира. Съгласно чл. 153 от ЗУТ има срок, в който да се иска презаверка на строежа и след това вече проектът е в сила. Въз основа на проект от 2015 г., одобрен със съответната заповед, приложена по делото, има искане за издаване на разрешението, което е оспорено по другото дело. То не е преюдициално по настоящото дело. Най-съществения довод според нас е преценката на административния акт. Оспореният мълчалив отказ се извършва към момента на издаване на акта. Писмото е с дата доста последваща от момента, когато е формулиран мълчаливият отказ.

 

Съдът НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Що се отнася до искането за спиране на настоящото производство, във връзка с производството по адм. дело №460/2017г. по описа на Административен съд Бургас, съдът намира, че същото следва да се остави без уважение. Към настоящия момент липсват доказателства установяващи наличие на преюдициалност по двете производства.

В случай, че ответната страна поддържа искане за спиране на разглежданото адм. дело № 346/2017г., следва да представи доказателства относно предмета и страните в производството по адм. дело №460/2017г. и обоснове правен интерес от спиране на настоящото производство, като съобрази днес направените възражения от жалбоподателя.

В този смисъл съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на адм. дело № 346/2017г. по описа на Административен съд -  Бургас до приключване на адм. дело №  460/2017г. по описа на Административен съд -  Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „БИЛДИНГ ТД“ ЕООД, ***, *** против мълчаливия отказ на директора на ЦАУ „Освобождение“ при община Бургас да издаде разрешение за временно ползване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителна площадка по чл.2 и чл.6 от Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас във връзка с чл.157, ал.5 /сега ал.7/ ЗУТ относно строеж: „Двусекционна жилищна сграда – ******/, представляващ ПИ с идентификатор *** по Искане с вх. № 70-00-3905/1/ от 31.01.2017г. по описа на ЦАУ „Освобождение“ при община Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх. 2117/01.03.2017 г. от процесуалния представител на ответника, с приложени документи по опис.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 2753/20.03.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя с изразено становище по представени доказателства.

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 3725/13.04.2017г. от вещото лице С.Ж.И. за удължаване срока за изготвяне на експертизата.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ С.:  Поддържам жалбата. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да приемете представените документи с жалбата и допълнително представените. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Други доказателствени искания нямам.

Представям извлечение от сметка и препис на фактура за извършено плащане на разноските по настоящото производство за адвокатски хонорар.

 

 

***: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 22.06.2017г. на 14:00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице С.И. с указание, че следва да представи заключението си в деловодството на съда не по-късно от 14.06.2017г.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: