ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 346 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 14:16 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – Б. ЕООД, редовно призован, се явява адв. Д.С., с пълномощно по делото /л. 16/.

 

ОТВЕТНИКЪТ – Д., редовно призован, се представлява от ***, с пълномощно от предходно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице С.Ж.И..

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

***: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. №4418/03.05.2017г. от ответника по делото с искане за спиране, с приложени към нея доказателства.

ПОСТЪПИЛО е с вх. № 4897/16.05.2017г. становище от жалбоподателя Б. ЕООД чрез адв. С..

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице С.Ж.И., което е в срок.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Запознат съм със заключението на вещото лице, да се изслуша днес.

 

***: Запозната съм със становището на адв. С. и със заключението на вещото лице, да се изслуша днес.

 

Съдът намира, че следва да допълни определението си по разпределение на доказателствената тежест, тъй като се оспорва мълчалив отказ. В този смисъл съдът на основание чл. 253 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ определението, постановено в открито съдебно заседание от 27.04.2017г., като го допълва и

УКАЗВА на оспорващото дружество, че трябва да установи, че са били налице условията за издаването на исканото разрешение от ответника по отпорването за временно ползване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителната площадка по искането на жалбоподателя с вх.№70-00-3905/31.01.2017г. по описа на ЦАУ „Освобождение“ при община Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражения по направеното допълване на доклада. Няма да соча други доказателства. Да се изслуша заключението на вещото лице.

***: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И. – 60 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения към страните по делото, предупреден за наказателна отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Искането на оспорващата страна е съобразено с нормите, посочени в Наредбата за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас и това което е поискано от дружеството технически е било необходимо, за да се изпълни планът за безопасност.

***: Ако разрешението е загубило действието си, какво се случва с инвестиционните проекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: При положение, че хронологически разрешението е обезсилено, то тогава и одобрените инвестиционни проекти, въз основа на които то е издадено, стават недействащи, т.е. губят правно действие.

АДВОКАТ С.: Хронологически коментирате, че разрешението е въз основа на идейни проекти, а въз основа на което ние кандидатстваме, е на основа на технически проекти. Нашите работни проекти след издаденото разрешение ли са одобрени или преди това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Техническите работни проекти са издадени и одобрени след издаденото строително разрешение. 2016 година са одобрени. В случая има едни реално одобрени технически проекти, т.е. не сме в хипотезата да са били по някакъв начин недействителни. Одобрени са с печат на общината.

АДВОКАТ С.:  Нямам друг въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

***: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА заключението на вещото лице И. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит от 350 лв. по представено платежно нареждане от 23.02.2017 г., постъпило с вх.№ 1852/ 23.02.2017г. от задълженото лице - жалбоподателя по делото Билдинг – ТД“ ЕООД с управител Тодор Дечев, приложено на лист 43 по делото.

***: Поддържам искането за спиране. Продължавам да твърдя, че няма валидно разрешение за строеж, което е необходимо условие по наредбата. В случая няма такова валидно разрешение за строеж. Не е било поставено за задача на вещото лице да изследва разрешението за строеж.

АДВОКАТ С.: Разрешението, което не според ответника, а друг орган – гл. архитект на община Бургас твърди, че няма влязло в сила съдебно решение, че разрешението е изгубило правно действие, представлява разрешение от 2013 г., както посочи и вещото лице съвсем аргументирано. Това разрешение е на база одобрен идеен проект, което е допустимо от ЗУТ. В последствие доверителят ми кандидатства за одобряване на технически разрешени проекти, въз основа на които се изпълнява строителството. Заповедта от 2015 г. е допълнено разрешение за строеж. Има една нова ретроактивна дата от 2015г. В случая съобразно наредбата кандидатстваме не на база на идейни проекти, а на база технически проект от 2015 г. Това е ново обстоятелство след разрешението за строеж и този одобрен проект от 2015г. е отразен като преработка и допълнение на разрешението и заповедта от 2013г. Посочили сме и съдебна практика. Не става дума за загубено право на строеж. Ние имаме преработка и допълване на това разрешение с дата от 2015г. В тази връзка поддържам, че формирането на мълчалив отказ е от 04.02.2017 г. и жалбата ни е съобразена със срока. Едва няколко дни след това гл. архитект на община Бургас излиза със становище. Считам, че законосъобразността трябва да се разгледа към датата на мълчаливия отказ.

***: Разрешението е издадено 2013г., а проектите – 2015г. Но разрешението е загубило действието си септември 2016г., тъй като в 3-годишен срок няма строителна линия и площадка на линията, т.е. налице е ново обстоятелство, което не е съобразено.

АДВОКАТ С.: Не са налице предпоставки за преюдициалност и освен това не изразяваме съгласие за спиране на производството.

 

Съдът като съобрази заявеното от страните намира, че заявеното искане за спиране на настоящото съдебно производство до приключването на адм. дело № 460/2017г. по описа на Административен съд Бургас, следва да бъде оставено без уважение, като съображенията за това са свързани с липсата на преюдициалност с адм. дело № 346/2017г. на Административен съд Бургас. Този извод на съда се обосновава както от изложеното от оспорващата страна, така и от приетото в днешното съдебно заседание заключение на съдебно-техническата експертиза на вещото лице И..

Изложените съображения от страните биха могли да бъдат коментирани по съществото на спора, но не касаят съображения за спиране на основание чл.229, ал1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на адм. дело № 346/2017г. по описа на Административен съд Бургас до приключване на адм. дело №  460/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ С.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи делото.

***: Няма да соча други доказателства. Да се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

   ДАВА ход на устните състезания:

 

 

АДВОКАТ С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените мълчаливия отказ, като съображенията са ни следните:

От събраните доказателства поотделено и в тяхната съвкупност, както и от заключението на вещото лице, изслушано днес, е установено, че са налице от гледна точка на техническите правила и от изясняване основанията за издаване на исканите от нас разрешение, а именно: одобрен е технически проект, от част ПБЗ /“План за безопасност и здраве“/ от компетентен орган от същата общинска администрация, към която е ответния орган. В тази връзка ответният орган твърди, че одобрения проект е одобрен от некомпетентен орган. По отношение на този одобрен проект от част „План за безопасност и здраве“ и част от одобрената техническа документация и други части за процесното строителство със заповедта от 2015г., която допълва заповедта от 2013г., направено е нарочно искане до комепентентен орган съгласно наредбата – органът не е изпълнил задълженията си в срока да издаде съответното разрешение, респ. отказ, поради което от него е формиран мълчалив отказ с изтичане на срока. Своевремнно сме депозирали жалбата. Искането ни е допуситмо и основателно. Поддържам останалите си съображения от жалбата и моля за 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по спора. Претендирам и адвокатски разноски, за които представям списък на разноските. Моля съдебните книжа да бъдат връчвани на адрес: гр. Бургас, ул. „Пиротска“ № 13, ет.2, това е посочения в списъка за разноските адрес.

***: Жалбата е неоснователна. Считам я за неоснователна и недоказана. Моля да постановите решение административният орган да издаде разрешение за строеж за заемане на тротоарни площи, тъй като считам, че към момента на постановяването му разрешението за строеж е било изтекло. Това обстоятелство е било известно на органа. В този смисъл той законосъобразно е отказал издаването на разрешението за ползване на тротоарно право.

АДВОКАТ С. реплика: Ясно е, че има друго дело и че за него няма влязъл в сила съдебен акт. Разрешението за строеж е загубило правното си действие. Съгласно чл. 153 от ЗУТ разрешението дори и хипотетично да е загубило правно дейстиве, към момента на твърдяното становище на гл. архитет има 1 година срок, в който съответното разрешение трябва да бъде презаверено и едва след това проектите губят правно действие. Съгласно наредбата кандидатстваме по одобрен технически проект от 2015г.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени защити по съществото на спора в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:42 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: