ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети март                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 346 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.П., редовно призован се явява лично  представлява се от адвокат  К., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в дн.с.з.

ОТВЕТНИКЪТ***** сектор ПП при ОДМВР град Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител

Явяват се назначените служебно, в качеството на свидетели, както следва:

СВИДЕТЕЛЯТ Р.Д. – *** при ОД на МВР град Бургас, редовно призован

СВИДЕТЕЛЯТ А.П.В. – ***жандармерийско управление гр.Бургас, редовно призован

СВИДЕТЕЛЯТ К.Н. – *** при Дирекция вътрешна сигурност при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован

Адв.К. Налице са предпоставки  за даване  ход на делото.

Съдът като констатира, липсата на  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

  Докладва постъпила  жалба на С.К.П.  против Заповед №769з -5/18.01.2016 година на ВПД Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр.Бургас.

Съдът  указва на административния  орган, че  негова  е тежестта да установи наличие на обстоятелствата отразени в самата заповед, които същия е приел за доказани, преди постановяването й. В тежест на жалбоподателят е да установи  позитивните факти и обстоятелства, които същия излага в жалбата си. Съдът докладва постъпилата  административна  преписка.

Адв.К.Поддържаме жалбата. Да се приеме преписка във вида в който е представена.Като се запознах с преписката виждам основание на жалбата си, поради  следните  обстоятелства: Доверителят ми е наказан с обжалваната заповед, която се позовава на справка  №769р-208 от 08.01.2016 година. Твърдя, че са налице обстоятелствата,  че по тази справка  същия не е давал обяснение в производство по налагане на дисциплинарно  наказание. Тази справка не е била представена и той не знае нейното съдържание. Самата тази справка  в своя абзац втори  препраща към предходна №769 Р-185 от 07.01.2016 година,  която оказа се от преписката по делото  прикрепен лист като допълнителен, с твърдения вероятно, че с тази справка П. е запознат и по нея е дал писмено  обяснение от 07.01.2016 г. Оспорваме това обстоятелство. Видно от начина на оформяне на връчването не е ясно  коя справка е представена на П., но е сигурно, че това не справката, по която е издадена  заповедта, тъй като разписката предхожда с един ден  датата на издаване  на справката. Считам, че заповедта сочи обяснения, които се твърди, че П. е дал и които  според заповедта са една  година преди извършване  на нарушението. Според заповедта за наказание са приети писмени обясненията с №769р-286/2015 г., каквито обяснения С.П. не е давал.Не възразявам да бъдат разпитани  свидетели.

Предвид становището на жалбоподателя и процесуалния му представител Съдът Определи:

ПРИЕМА в цялост представената от административния орган преписка, ведно с писмените доказателства, представени от жалбоподателя.

В съдебната зала бяха въведени явилите се свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите както следва:

Р.Д.Д.- роден на *** година,  българин, български гражданин,  неосъждан, ЕГН **********, без родство със страната.

К.Н. Н.- роден на *** година българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, без родство със страната.

А.П.В.- роден  на *** г., българин, български гражданин, неосъждан,  ЕГН **********, без родство със страната.

Тримата свидетели бяха предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещават да говорят истината.

От съдебна зала бяха изведени всички свидетели, с изключение на свидетеля Дерменджиев.

Съдът пристъпи към разпит на същия.

СВИДЕДЕЛЯТ Д.- Към месец септември 2015 година бях **** към сектор ПП на ОД на МВР град Бургас.Към настоящият момент също съм на тази длъжност. Не съм запознат с нито един документ от тази папка. Самият случай  посочен в заповедта не си спомням, но вероятно аз съм извършил инструктажа, тъй като  няма друг офицер на смяна.

Съдът ПРЕДЯВИ на свид.Д. ежедневна  ведомост за инструктаж от 19.09.2015 г., находяща се на  лист 44 от делото.

СВИДЕДЕЛЯТ Д.- Аз съм изготвил същата, тя удостоверява, че аз съм извършил  инструктажа и лицата са инструктирани от мен.Инструктажът се състои в следното: Запознава се личния състав с оперативната обстановка. Ако има задачи се разпределят, получават си служебната техника, преглеждат я и излизат. Това  устройство за видеонаблюдение, включително  и микрофоните, са монтирани  в абвтомобилите, стационарно е и не се демонтират след края на всеки наряд. Работните станции  за отдалечен достъп таблети и т.н. дрегери  се проверят от старши на наряда –А. В. е бил тогава, след което слизат. Водачът преглежда автомобила  за техническото  състояние. Проверка на камерата  и микрофона няма как да извършат длъжностните лица, освен дали от външна страна има нарушения на физическата й цялост. Причината за това е, че ние нямаме достъп  до тези файлове дори да извършим контролен запис ние не можем да го видим. Виждаме дали са физически здрави микрофоните. Информацията  се сваля от ОД на МВР гр.Бургас. Единственото, което можем  да направим е да включим или изключим  микрофоните. Но натискайки бутона за включване на микрофона няма как да разберем дали работи, а камерата  няма как да разберем дали се включва или изключва.Видимо, ако не се установи физическа  деформация по устройството, нарядът  излиза  и започва да изпълнява служебните си задължения със същите устройства.

Съдът пристъпи към  разпит на свид.К.Н.

СВИДЕДЕТЕЛЯТ Н.- Резолюцията е на директора на до началник отдел охранителна  полиция.

Съдът ПРЕДЯВИ на свид.Н. уведомление, находящо се на стр. 20-21 от кориците на делото, изготвено от Директора на  дирекция Вътрешно сигурност, до директора на ОД на МВР Бургас.

СВИДЕДЕТЕЛЯТ Н. – Резолюцията, която съм получил е  за извършване  на проверка за срок от десет дни. По почерка разпознавам, че е началника на ПП, имам предвид господин И., временно изпълняващ длъжността.Технически  нямаше как да спазим този срок, тъй като процедурата е бавна.Срокът за проверката беше  десет дни. От там на сетне пращаме писма до отдел „В***” да запишат и да ни  изпратят файловете. Когато пристигнат файловете мога да започна фактическата проверка.След като изпратят дисковете  моята задача е да седна и разгледам файловете.Във всяка папка има по няколко файла.На лист №20 и №21 са описани самите папки, а на всяка една от тях е посочено  различни бр. файлове. Това са отбрани файлове от записите. Като се запали колата камерите тръгват автоматично, но точно не знам подробности. Не ни се изпраща цялата смяна. Всеки файл има различна дължина.Не се вижда от самите  файлове съответния служител дали натиска бутона за работа на микрофона. Микрофонът  е закачен на  униформата. Самото устройство е с три камери, една камера е монтирана и снима пред автомобила, др. снима зад автомобила, монтирана на задното стъкло  и  третата камера е обърната към купето стои отпред на таблото и снима  работата на конкретните служители.Когато дежурните са навън е трудно да се установи и да се забележи натиска ли в някакъв момент той копчето или не. Вътре си личи от камерата, която снима вътре снима по- отблизо, там е  осветено и на нея си личи. При контакт с гражданин, съгласно инструкцията за работа с устройството  микрофона трябва се включи, преди контакта няма задължение.

Адв.К. За деянието на П.- спомняте  ли си  какво видяхте?

СВИДЕДЕТЕЛЯТ Н.- Когато  отдел „Вътрешна сигурност ми изпратят файловете, аз ги гледам на моя компютър, който е с показатели около и под средните за съответната техника, поради което лично на моя компютър не всички файлове могат да бъдат отворени и аз да ги разгледам.Понякога дори не тръгва нито едни от файловете.В случая е  точно така – от 13-те файла, които касаят жалбоподателя аз не успях да отворя нито едни от тях.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля Н. справка приложена по делото  на лист от №14 до №18 включително, изготвена на 28.12.2015 г., от него.

СВИДЕДЕТЕЛЯТ Н. -Желая да направя уточнение: На лист №16 от делото  по т.6  изрично съм посочил, че нито един от файловете, които касаят случая не съм успял да стартирам. В диспозитива на справката, където съм посочил какво е моето предложение във връзка с констатациите съм допуснал техническа неточност при пренасяне на текста. В действителност потвърждавам, че не съм успял да отворя нито едно от тези тринадесет файла. На лист №19 от делото  са положени подписи, потвърждаващи  запознаването на съответните длъжностни лица  със справката като те касаят именно тази справка с рег.№769р-185 регистриран на 07.01.2016 година. Справката от 08.01.2016 година с рег.№ 769р-208 не е изготвена от мен.Спомням си, че господин  И. ми сподели, че е прегледал файловете  в Дирекцията и е успял да ги отвори.

Съдът пристъпи към разпит на свид.А.В.

СВИДЕТЕЛЯТ В.- Аз бях наряд същата вечер. Към 19.09.2015 година работих като мл.автоконтрольор към моторизирано звено „Сигма” при ПП на ОД на МВР гр. Бургас. На дата от 19.09.2015 г.бях назначен с колегата С.П. наряд  и изпълнявахме служебните  си задължения.Не правим проверка на техническите  устройства за запис, тъй като това не ни влиза в задълженията. Не съм компетентно техническо  лице, което да изпълнява този вид проверки  и за тогава не знам как мога да проверя качеството на записа Използвахме микрофоните, но не знам  защо не са извършили запис.Това са стационарни средства, микрофона се отделя от буксата и трябва да възпроизведе звуков запис.Микрофонът  е вътре в автомобила, аз го взимам  от зарядното и го закачам на униформата, натискам копчето за стартиране, което се намира на самото устройство.Нямам възможност нито в конкретния момент на проверка, нито по-късно да извърша проверка на възпроизвеждането на записа. Аз дори не съм видял и клиповете, за които става въпрос в момента. Не съм забелязал П. при извършване на проверка  да не включва микрофона. На апарата има само индикация за зареждането на микрофона, когато е включен в буксата в автомобила. Микрофонът не е снабден с опции, поне ние не сме запознати с такива опции, които да подават звуков, светлинен или др.вид сигнал, който да показва, че има технически проблем със записа.

Адв.К. Съобразно установеното  от преписката  и разпита на свид.Недялков правя следното изявление: приложената по-ранна справка е тази,  по която доверителят ми е дал обяснения  и същата действително съдържа текст,  че файловете не са отворени. Оттеглям  възраженията си, че дадените обяснение не са по тази справка, по тази справка са. Категорично по справката от 08.01.2016 г. обяснения не са  искани и не се са давани, доверителя ми се запозна днес с нея. Няма да соча други доказателства, считам че закона дава възможност на административния  орган да ангажира доказателства, свързани с установените  от него обстоятелства. Нещо което той е направил, т.е. делото е изчерпано от доказателствено съдържание.

Съдът, намира че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

Дава ход на делото  по същество

Адв.К. Считам, че  жалбата е основателна  и доказана.Установи се  процесуално нарушение при налагането на наказанието. Не се установи наличие на дисциплинарно нарушение. Моля  за решение, с което да уважите подадената жалба.Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Съдът предоставя на страните 7-дневен  срок за представяне на  писмени бележки.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: