О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    710

 

Град Бургас, 23.03.2015г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и трети март през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 346 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл.41, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Джи ел ди къмпани” ЕООД, ЕИК 203139854, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Рила” № 3, ет.2, представлявано от управителя Х. Й. Д., против действия за обезпечаване на доказателства, извършени на 16.01.2015г. по изземване и забрана за разпореждане със стоки, изискване на сума в размер на 9 924,84 лв. като гаранция за освобождаването им, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск сер. АА № 260300078769_3 от 16.01.2015г. и  протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства сер. АА № 0000112 от 16.01.2015г., съставени от органи по приходите с месторабота дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП, потвърдени с решение № 8/02.02.2015г. на директор на ТД на НАП-гр.Бургас.

Жалбоподателят оспорва предприетите на 16.01.2015г. действия с доводи за нищожност поради некомпетентност на служителите, съставили протоколите, за незаконосъобразност на действията поради немотивираност, предприети в нарушение на процедурата, липса на фактическите основания за това и в противоречие с целта на закона. Искането от съда е да обяви същите за нищожни или да ги отмени като незаконосъобразни, да разпореди връщане на представеното обезпечение в размер на 9 924,84 лв., като гаранция за освобождаване на стоките, и да присъди направените съдебно-деловодни разноски.

Ответникът представя административната преписка по оспорването. 

Съдът, като съобрази становищата на страните, приложените писмени доказателства и закона, приема за установено следното от фактическа страна:

По повод извършвани аналитико-проучвателни действия на задължени лица, е извършен анализ на дейността на „Джи ел ди къмпани” ЕООД. Установено е, че дружеството е регистрирано в ТД на НАП-гр.София по ДОПК на 11.07.2014г. и по ЗДДС на 1.12.2014г. Капиталът е в размер на 2 лв. Основната дейност е търговия с плодове и зеленчуци с регистрирано ФУ-ЕКАФП в обект в гр.Бургас, но дружеството няма назначени лица по трудово правоотношение към 15.01.2015г. и няма данни за притежавани ДМА. Установено е също, че за периода 1.12.2014г.-21.12.2014г. ползва данъчен кредит, като декларира ВОП, от рискови доставчици. Въз основа на установеното е преценено, че при извършване на фискален контрол на стоките с висок фискален риск има необходимост от налагане на обезпечителни мерки по реда на чл.121а, ал.2 от ДОПК на „Джи ел ди къмпани” ЕООД и с писмо от 15.01.2015г. е уведомена дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП. Анализирайки тези данни, органите по приходите от дирекция „Фискален контрол” са приели, че при последващо разпореждане със стоки с висок фискален риск събирането на дължимите данъци значително ще се затрудни или би било невъзможно, поради което са предприели обезпечителни мерки по чл. 121а, ал.2 и ал.3 от ДОПК.

На 16.01.2015г. са извършили проверка на разтоварване/получаване на доставени от дружеството стоки на място – голяма зеленчукова борса 26, в присъствието на И. Н.-водач на превозното средство, и Т. П.-упълномощено лице, представляващо „Джи ел ди къмпани” ЕООД пред НАП. При проверката за съответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и количество стока – цитрусови плодови, зеленчуци и плодове, установили, че се касае за стоки с висок фискален риск. Не са констатирали несъответствие между вида и количеството на превозваната стока и полученото/разтовареното такова на място. Събрани са като доказателство представените 10 бр. фактури, 10 бр. фактури ЧМР и пълномощно. На основание чл.121а, ал.3 от ДОПК, са определили размера на обезпечението за освобождаване на стоките по чл.121а, ал.3, изр.2 от ДОПК в размер на 9 924,84 лв. За тези действия при извършването на фискалния контрол върху движението на стоки, на основание чл.127а, ал.6, във вр. с чл.50 от ДОПК, е съставен протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск сер. АА № 260300078769_3 от 16.01.2015г., екземпляр от който е връчен на присъствалите при проверката И. Н. и Т. П.. На същото правно основание е съставен и протокол сер. АА № 260300078769_2 от 16.01.2015г. за отстраняване на техническите средства за контрол на МПС, съгласно който поставените такива са с ненарушена цялост. Екземпляр от този протокол също е връчен на присъствалите при проверката И. Н. и Т. П..

На същата дата инспекторите по приходите от дирекция „Фискален контрол” са предприели действия за обезпечаване на доказателствата, обективирани в протокол сер. АА № 0000112/16.01.2015г. В него е посочено, че действията са предприети на основание чл.121а, ал.3, във вр. с чл.121а, ал.2 от ДОПК, във вр. с обективираните факти и обстоятелства в ПИП сер. АА № 260300078769_3/16.01.2015г., и по реда на чл.40 от ДОПК. Описани са обезпечените веществени доказателства по вид и съответстващ код от ССВФР, прил.1 към заповед № ЗМФ-4/02.01.2014г., количество в нето килограми, пазарната цена на килограм и обща стойност без ДДС. Посочено е, че описаните стоки се изземват и остават на отговорно пазене на определено лице, както и  условията и срока, при които обезпечителните мерки ще бъдат отменени. Екземпляр от протокола е връчен на упълномощеното от дружеството лице. В законоустановения срок определената сума в размер на 9 924,84лв., представляваща 30 % от пазарната стойност на стоката, предмет на извършения фискален контрол, като гаранция за освобождаването й, е внесена и съгласно протокол сер. АА № 0000081/16.01.2015г. е освободена.

Недоволно от действията на органа по приходите, дружеството-жалбоподател е обжалвало същите пред директора на ТД на НАП-гр.Бургас в законоустановения по чл.41, ал.1 от ДОПК  срок. С решение № 8/02.02.2015г. жалбата му е отхвърлена изцяло като неоснователна. Решението на директора на ТД на НАП-гр.Бургас е съобщено на  „Джи ел ди къмпани” ЕООД на 3.02.2015г. и то е подало на 10.02.2015г. жалба до съда, чрез административния орган, против действията, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск сер. АА № 260300078769_3/16.01.2015г. и протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства сер. АА № 0000112/16.01.2015г., съставени от органи по приходите в Д „ФК”, по която е образувано настоящото съдебно производство.

При тази фактическа установеност съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е процесуално допустима – подадена е от лице с надлежна легитимация, след изчерпване на фазата на административния контрол, в законоустановения срок по чл.41, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.121а, ал.3 от ДОПК, за оспорване на действията по чл.40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол сер. АА № 0000112/16.01.2015г., съответно в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, във връзка с чл.127ж от ДОПК, за оспорване на действията на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в протокол сер. АА № 260300078769_3/16.01.2015г., и съдържаща изискуемите реквизити.

Разгледана по същество е неоснователна и следва да бъде отхвърлена при следните мотиви:

Съгласно чл.121а от ДОПК, органът по приходите може да поиска при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в изрично изброените в ал.1 и ал.2 хипотези. Наред с това правомощие, съгласно чл.121а, ал.3 от ДОПК, същият предприема и действия по чл.40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. В този случай забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 от ДОПК продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й. Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ДОПК регламентира действията на органът по приходите за обезпечаване на доказателства – чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й, за които се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на лицето.

Съгласно чл.127а от ДОПК, органи по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, без да е необходимо изрично писмено възлагане. На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката - територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укрИ.ето на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. С фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.  За всяко действие при извършването на фискалния контрол върху движението на стоки се съставя протокол. Списъкът на стоки с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта и списъкът на стоките с висок фискален риск се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите.

Видно от цитираните разпоредби и визираните в чл.12, ал.1 и ал.2 от ДОПК правомощия, органите по приходите от дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, съставили оспорените протоколи, са материално компетентни да извършат обективираните в тях действия – овластени по силата на закона сами да предприемат действията по чл.40 от ДОПК и фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, без да е необходимо изрично предварително писмено възлагане. С оглед изложеното, неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че протоколите са издадени от некомпетентни органи.

Неоснователни са и възраженията в жалбата за нарушения на процесуалния и материалния закон.

Спазени са предвидените в чл.121а, във вр. с чл.40 от ДОПК, и в чл.127а от ДОПК процедури, като и двата протокола са в изискуемата форма, съдържат необходимата информация и реквизити.

Протокол  за предприети действия за обезпечаване на доказателства сер. АА № 0000112/16.01.2015г. съдържа фактическите обстоятелства, подкрепени със съответните доказателства. Обратно на твърденията на жалбоподателя, видно от приложените доказателства, протоколът е съставен след извършена проверка в информационните масиви на НАП и въз основа на установените преди предприетите действия обективни данни за извършваната от жалбоподателя търговия със стоки с висок фискален риск, получавани от рискови доставчици, при липса на материален и кадрови ресурс, с преценена необходимост за предприемане на действия за обезпечаване на доказателства, тъй като при последващо разпореждане със стоки с висок фискален риск събирането на дължимите данъци значително ще се затрудни или би било невъзможно. В този смисъл, обосновани са визираните в него правни основания - чл.121а, ал.3, във вр. с чл.121а, ал.2 от ДОПК, за предприетите действия по обезпечаване на доказателствата. Иззетите стоки в присъствието на пълномощник на жалбоподателя са с висок фискален риск, видно от приложение № 1 "Списък на стоките с висок фискален риск" към заповед № ЗМФ-4/02.01.2014г. за утвърждаване на списък на стоки с висок фискален риск с кодове по КН, издадена на основание чл.127а, ал.7 от ДОПК, описани са в протокола по вид, съответстващ код от приложението към заповедта на МФ, количество в нето килограми, пазарна стойност на стоките на килограм и обща стойност без ДДС, обезпечението по чл.121а, ал.3, изречение второ от ДОПК в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката, условията и срока, при които обезпечителните мерки ще бъдат отменени и лицето, на което се оставят стоките на отговорно пазене. Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск сер. АА № 260300078769_3/16.01.2015г., приложение към протокола за предприетите действия по обезпечаване на доказателствата, изцяло отговаря по форма и съдържание на протокол по чл.127а, ал.6 от ДОПК, документиращ съвкупността от действията на органите по приходите по повод извършения фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и установените факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци. Видна е и целта – действията са извършени с цел предотвратяване укрИ.ето на данъци и на данъчни измами, чрез обезпечаване последващото събиране на дължимите данъци във връзка с движението на стоките с висок фискален риск на територията на страната.

Изложеното мотивира съда да приеме, че оспорените действия са извършени от компетентни органи по приходите, при спазване на предвидения в ДОПК процесуален ред и в съответствие с изискванията на закона – в установената хипотеза на чл.121а, ал.2 от ДОПК, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.41, ал.3 от ДОПК,  Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи ел ди къмпани” ЕООД, ЕИК 203139854, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Рила” № 3, ет.2, представлявано от управителя Х. Й. Д., против действия на органи по приходите в дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск сер. АА № 260300078769_3/16.01.2015г. и  протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства сер. АА № 0000112/16.01.2015г., потвърдени с решение № 8/02.02.2015г. на директор на ТД на НАП-гр.Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: