ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На дванадесети май                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер 346 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката С.М.А., редовно призована, се явява лично.

Жалбоподателят Р.М.К., редовно призован, не се явява и не се представлява .

Ответникът по жалбата изп.директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованите страни И.Н.Н., И.С.И. и А.Н.Я., редовно призовани, се явяват лично.

Заинтересованите страни Н.Н.С. и Н.Н.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованата страна Община Приморско,  нередовно призована, се представлява от адвокат М. и адвокат О., надлежно упълномощени,  представят пълномощно.

 

АДВОКАТ М. - Да се даде ход на делото. Моля да приемете, че сме уведомени и запознати с предмета на настоящото дело.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, предвид изявлението на процесуалният представител на нередовно призованата заинтересувана страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-18-106/09.12.2008г. на изп. директор Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр.Приморско, Община Приморско, област Бургас, по отношение на имот с идентификатор 58356.503.258, и се движи по реда на чл.49, ал.2 от ЗКИР.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКА А. – Поддържам жалбата. Представила съм молба становище с вх.3220/12.05.2009г., в която съм посочила изчерпателно въпросите към съдебно-техническа експертиза, която моля да бъде назначена. Другите доказателствени искания изчерпателно съм посочила в жалбата. 

АДВОКАТ М. – От името на кметството оспорваме жалбата, като считаме, че в нея се излагат доводи за спор за собственост, породен от неприлагането на ПУП, а не спор свързан с незаконосъобразност на кадастралната карта, която трябва да отрази граници и съществуващи постройки и данни за собственост. Нямаме доказателствени искания.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Н., И. И Я. –Считаме обжалваната заповед за незаконосъобразна и изцяло подкрепяме аргументите на жалбоподателите в тази насока.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144  от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо изх. № 94-3108-02-10-3389/16.03.2009г.

ПРИЕМА представените писмени доказателства приложени към жалбата и подробно описани в нея.

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна - кмета на Община Приморско в седемдневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие от преписката по издаването на АОС № 364/02.04.2002г., както и копие от самия акт. ПРЕДУПРЕЖДАВА кмета на Община Приморско, че при неизпълнение в срок на горното разпореждане на съда ще му бъде наложено наказание, съгласно разпоредбите на чл.405 от ЗСВ. Да се съобщи на кмета за вмененото му задължение.

 

Съдът намира искането на жалбоподателите за допускане на съдебно-техническа експертиза за допустимо и основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК и  във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства, както и след като извърши справка в техническата служба на Община Приморско по отношение на всички  намиращи се там документи, касаещи заповед № 176/11.04.2002г., да даде заключение по формулираните от жалбоподателите въпроси обективирани в нарочна молба.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими в седемдневен срок от жалбоподателите солидарно по сметка на Административен съд  гр.Бургас, като УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Г., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да  депозира експертното си заключение.

 

УКАЗВА на жалбоподателите, че следва сами да се снабдят и да представят по делото всички доказателства, които считат, че имат отношение към настоящия спор и които към настоящия момент се намират по адм.д.№ 947/2003г. на Бургаски окръжен съд, тъй като същите са страна по този спор и няма никакви пречки да се снабдят с преписи от тези писмени доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.07.2009г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове в.л.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: