ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 3467 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Ищецът О.Х.Е. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

Ответникът - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът - началника на затворническо общежитие „Строител“ - Бургас - редовно уведомен, се явява лично.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колев.

 

Съдът докладва постъпила по делото справка с вх. № 3427/23.03.2018 г. от началника на ЗО „Строител“ към затвора гр. Бургас относно битовите условия в затворническото общежитие.

Съдът докладва постъпила по делото уточнителна молба с вх. № 3675/29.03.2018 г. от ищеца.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3744/30.03.2018 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София / от л. 52 до л. 63 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото писмо-отговор с вх. № 4167/12.04.2018 г. от началника на Затвора гр. Бургас.

Съдът докладва постъпила по делото уточнителна молба с вх. № 4324/16.04.2018 г. от ищеца.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства със заявление  вх. № 4957/30.04.2018 г. от ищеца / от л. 74 до л. 75 от делото/.

 

Съдът намира, с оглед направените от ищеца допълнителни уточнения, че претенцията му касае само битовите услови в корпуса на затвора в гр. Бургас, че следва да отмени определението, с което е конституиран като ответник и началника на затворническо общежитие „Строител“ Бургас.

Ето защо съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

отменя определението, с което е конституиран като ответник по делото началника на затворническо общежитие „Строител“ - Бургас и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, а за отсъстващите- от съобщаването, пред Върховен административен съд на Република България.

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

началникът М.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКурорът: Считам, че делото следва да бъде прекратено, тъй като ищецът не е изпълнил указанията на съда да се конкретизира периода на исковата претенция. Той е неясен, не е посочен крайният период. В молбата е изписано само с цифри 10.2016. Същото подлежи на тълкуване, аз го чета като липса на първа дата и крайният период не е ясен. Ако съдът приеме, че периодът е уточнен, то моля да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

началникът М.: Моля да се приемат представените от нас доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилата по делото справка с вх. № 3427/23.03.2018 г. от началника на ЗО „Строител“ към затвора гр. Бургас; уточнителна молба с вх. № 3675/29.03.2018 г. от ищеца; постъпилите с молба вх. № 3744/30.03.2018 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София / от л. 52 до л. 63 от делото/ писмени доказателства; писмо-отговор с вх. № 4167/12.04.2018 г. от началника на Затвора гр. Бургас; уточнителна молба с вх. № 4324/16.04.2018 г. от ищеца.; постъпилите със заявление  вх. № 4957/30.04.2018 г. от ищеца / от л. 74 до л. 75 от делото/ писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

началникът М.: Оспорвам исковата претенция дотолкова, доколкото не е уточнен периодът. Споделям мнението на прокурор Колев, че може да има свръхпетитум за период след освобождаването на ищеца. От неговата молба не става ясен крайният период на исковата претенция.  Иначе да, изцяло в този период, погледнат като цяло, е имало пренаселеност. Помещенията преди ремонта са били без санитарни възли в самите спални помещения, от 06:00 часа сутринта до 20:00 часа вечерта л. св. са имали свободен достъп до тоалетна и баня в дните за топла вода. През останалото време се ползват санитарни кофи, предвидени за целта или л. св. биват извеждани при поискване. За мен подлежи на установяване исковата претенция и доказване дали в килията, където той е бил настанен, са били точно такива условията. Не е била еднаква пренаселеността в килията, т.е. за мен искът подлежи на установяване. 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искът е неоснователен и недоказан. По делото не са събрани никакви доказателства затова, че тъжителят е претърпял неимуществени вреди от липсата на тоалетна в килията и ползването на кофи. На второ място е установено, че той е ползвал нормална тоалетна, нормална през по-голямата част от денонощието. Не е установено в петитума за каква част от денонощието той претендира, като за целия период това е недоказано. На следващо място от така предявената претенция считам, че следва да се изключи целия м. октомври, тъй като е до 10.2016, ако се гледа неговата уточнителна молба.  Също така няма данни ищецът да е бил с други лица в килията, следва да приемете, че е бил сам. Моля да отхвърлите изцяло исковата претенция като неоснователна и недоказана.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: