ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3467 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Ищецът О.Х.Е. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

Ответникът - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът- началника на затворническо общежитие „Спартак“ - Бургас - редовно уведомен, се явява началника на зо „Строител“ Я.Х.В..

Изявление на началник В.: Заявявам, че наименованието на затворническото общежитие не е „Спартак“, а „Строител“. Лично съм получил призовката за затворническо общежитие „Строител“ и съм редовно уведомен за днешното съдебно заседание.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колев.

 

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх. № 2090/19.02.2018 г. от началника на Затвора Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпилия писмен отговор по исковата молба с вх. № 2452/27.02.2018 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София с приложените към него доказателства /от л. 32 до л. 35 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото доказателство с молба вх. № 3049/15.03.2018 г. от ищеца / л. 39 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на О.Х.Е. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, началника на затвора гр. Бургас и началника на затворническо общежитие „Строител“ - Бургас, с която се претендира обезщетение с правно основание чл. 284 и сл. ЗИНЗС за неимуществени вреди в размер на 40 000.00 лв. за периода от м. 09.2015 г. до м. 10.2016 г.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК, чл.154 ГПК и чл.284, ал.5 ЗИНЗС.

 

НАЧалникЪТ М.: Оспорваме исковата претенция в частта относно ЗО „Строител“ и по-конкретно по отношение на битовите условия – за липса на тоалетна и постоянно течаща вода по време на престоя му в ЗО „Строител“. Към претендирания период в затвора гр. Бургас не е имало тоалетни във всички помещения, но е имало свободен достъп от 06.00 часа сутринта до 20.00 часа вечерта до тоалетна и течаща вода. Тоест не мога да приема в пълен обем претенцията към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- София.

началникЪТ В.: Оспорваме претенцията по отношение на пребиваването на ищеца в зо „Строител“. Същият е бил настанен от 28.08.2015 г. до 22.12.2015 г. в спално помещение № 20, като е имал 24-часов достъп до тоалетна и баня, така че претенциите му са неверни и неоснователни.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е нередовна, тъй като не е уточнен периода и ответниците по делото, поради което следва да я оставите без движение и да дадете срок на ищеца за отстраняване на нередностите по същата. По отношение на представените доказателства считам, че следва да се приемат.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с писмен отговор вх. № 2452/27.02.2018 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София писмени доказателства /от л. 32 до л. 35 от делото/, както и с молба вх. № 3049/15.03.2018 г. от ищеца / л. 39 от делото/.

 

задължава ищеца да уточни в нарочна писмена молба периода на исковата си претенция, нейния размер и дали същия претендира обезщетение за неимуществени вреди по отношение на битовите условия в затвора гр. Бургас, каквито са твърденията  му в първоначалната искова молба, или претендира обезщетение по отношение на битовите условия в зо „Строител“, в 7-дневен срок от уведомяването.

При непредставяне писмена молба с тези уточнения, в посочения срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Задължава гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София да представи надлежно заверени Доклада на КПИ за процесния период и Справка за изпълнение на указанията, дадени с тях, за процесния период, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Задължава началника на затвора Бургас, началника на ЗО „Строител“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да представят доказателства или допълнителна информация, които имат значение за правилното установяване на фактите по делото, в 7-дневен срок от днес за присъстващите, а за останалите - от уведомяването.

Указва на началника на ЗО „Строител“ да представи справка относно битовите условия в затворническото общежитие, в 7-дневен срок от днес.

Указва на ищеца да ангажира допълнителни доказателства с оглед твърденията си в исковата молба.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.05.2018 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: