ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3466 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Я.Е. се явява лично.

Ответникът- началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Жалбоподателят Е.: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Е.Я.Е. против заповед № 251з-4319/04.12.2017г. издадена от началника на отдел „Разследване“ при ОД МВР Бургас, с която е наложено на жалбоподателя дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

По делото е постъпило становище от ответната страна.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.: Поддържам изцяло жалбата. Да се приемат приложените в преписката писмени доказателства. С някои допълнения и уточнения искам да направя следните доказателствени искания- моля да задължите ответника да представи в надлежен вид утвърдената по реда на чл.143, ал. 4 от ЗМВР длъжностна характеристика за моята длъжност, ведно със заповед за нейното утвърждаване, тъй като представената такава с административната преписка е само проект и завършва с думата „предлага“. Няма доказателства, че това предложение е утвърдено, а съдът следва да се запознае с утвърдения текст, доколкото наказанието е обосновано с нарушение на тази длъжностна характеристика. Моля да ми бъде предоставена възможност да направя други доказателствени искания с писмена молба, поради отсъствието на адвоката ми, който предвид влошените метереологични условия, не може да присъства в днешното съдебно заседание. Представям договор за правна защита, списък на разноските, фактура за процесуално представителство и защита, и вносна бележка.

 

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от жалбоподателя искане да бъде задължена ответната страна да представи длъжностна характеристика за длъжността „Разследващ полицай“ в районно управление на ОД МВР, ведно със заповедта за нейното утвърждаване. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание заверен препис на длъжностна характеристика за длъжността „разследващ полицай“ в районно управление на ОД на МВР, ведно със заповедта за нейното утвърждаване.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства, с писмена молба, с препис за ответната страна, в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018г. от 11.50 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: