ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3466 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Я.Е. се явява лично и с адвокат С., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът- началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ОД МВР Бургас с приложени към него типова длъжностна характеристика и заповед от 29.11.2010г., в изпълнение на указанията на съда, дадени с протоколно определение от 28.02.2018г.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото становище от ОД МВР Бургас с приложени към него писмени доказателства по опис.

 

Адвокат С.: По представените доказателства имам съществени забележки, но ще моля да ми бъде дадена възможност след разпита на свидетеля да изразя становище. Считам, че не са представени в надежден вид и пълнота, доколкото при запознаване с постъпилите доказателства констатирахме нарушение за представяне на конкретни доказателства. Ще направя по-късно доказателствено искане в тази връзка. Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

Съдът намира приложените към писмо с рег.№ 251000-3836/07.03.2018г. и становище с рег.№ 251000-7215/22.03.2018г. писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, приложени към писмо с рег.№ 251000-3836 от 07.03.2018г. и към становище с рег. № 251000-7215 от 22.03.2018г. на ОД МВР  Бургас.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия с определение от 26.03.2018г. свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

Г.Т.Т., роден на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес,***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде говори истината пред съда.

 

Свидетелят Т.: Познавам жалбоподателя. В служебни взаимоотношения сме с него, заедно работим. Служители сме в отдел „Разследване“ на ОД МВР Бургас.

Свидетелят Т. на въпросите на адвокат С.: Освен че съм служител в ОД МВР Бургас, от 2010г., от 2009г. - м.декември, съм член на управителен съвет на Синдикална федерация на служителите в МВР, която е най-голямата синдикална организация в България и в нея членуват служители от всякакви служби. Лично съм запознат с проблемите на служителите на МВР в страната и в частност в Бургас и предприемам съответните действия в разговори и в писмена кореспонденция с политическо и професионално ръководство на МВР за решаване на проблемите на разследването и най-вече на натовареността на полицаите и разследващи. Запознат съм с проблемите през предходните 2-3 години и с тези в ІV РУ. Те съществуват и към момента. Конкретно за ІV РУ лично съм сигнализирал директора на ОД МВР, сигнализиран е Министъра на вътрешните работи. Мисля, че няма проблем да се изиска кореспонденцията с тези органи. Вследствие беше разпоредено от Главна дирекция „Полиция“, чрез ОД МВР, да се вземат мерки за обезпечаване на щата и да се осигурят условия, при които служители на отдел „Разследване“ да изпълняват служебните си задължения. Такива мерки не бяха взети. Всяка година се извършват анализи на отдел „Разследване“, такива се правят на 6 месеца и на 1 година. През последните години, визирам 4-5 години назад, това са постоянни тенденции, които посочват цифри. В анализите е продължаваща натовареността на разследващите полицаи и на брой дела на разследване. Тенденцията е увеличаване, още дела на производство и всяка година в тези анализи се посочва, че има проблем с материално-техническата база и полицаите, и няма данни да са взети някакви мерки по това отношение. Показателно за това нещо е, че като щат разследването към ОД МВР Бургас е 125 човека, реално работещи са 106 човека. Това е по данни, които съм изисквал от ОД МВР. Текучеството е най-голямо, колкото са назначените, толкова са и напусналите. Ние водим досъдебни производства. Не са само действията, които се извършват по делата. Говорим и за дежурство, всички разследващи полицаи дават дежурства по необходимост. По време на това дежурство, което е след установеното работно време. На следващия ден не им се дава ден за почивка. Натрупва се умора и показателно е, че отпуска не може да се ползва. Има голямо натрупване на отпуски, поради невъзможност да излязат в отпуск, поради естеството на работата. Конкретно за ІV РУ текучеството е голямо, не само на разследващи, но и на оперативен състав, доколкото съм запознат, пред колегите от ІV РУ стоят на ред подробни проблеми. Това се личи и от анализите на ОД МВР Бургас. Когато бъдат образувани досъдебни производства, те не минават на отдел „разследване“, а през началника на районното управление. Има практика, има разпореждане началника на районното управление да разпределят дела, това също е факт. Ръководна фигура е нямало, до преди два месеца нямаше, но вече има. На обикновени служители се възлагат и такива функции. На служители, които са разследващи полицаи, се възлагат функции да разпределят дела, методически контрол и контрол. Има такава възможност да се компенсират тези служители.

Свидетелят Т. на въпросите на съда: В Бургас има 16 районни управления, които са към ОД МВР Бургас. Отделно има разследващи полицаи и към дирекцията. Известно ми е, че има забавяния и при други разследващи полицаи. Има заповед на директора да се извърши проверка на всички разследващи в ОД МВР Бургас за забавяне на разследване. Причини не бяха установени, но бяха констатирани забавяния. За ОД МВР мисля, че има 5-6 полицаи със забавени дела. Известно ми е да има неравномерно разпределение на делата. В Закона за МВР разпределението става на случаен принцип и с електронна система, но такава няма. От там нататък, след като има досъдебни производства от прокуратура и полицейски органи, има служители с вменени функции от директора, които разпределят делата по неясни критерии. Правил съм запитване за това, но няма критерии. Конкретно за жалбоподателя нямам впечатления да са му възлагани дела с по-висока фактическа и правна сложност в сравнение с други полицаи.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат С.: Във връзка с разпита на свидетеля моля да ни бъде дадена възможност да посочим с писмена молба всички онези писмени сигнали, за които говори свидетеля, отправени до областна дирекция на МВР, за да могат да бъдат изискани от съда. Също така във  връзка с представените доказателства от ответната страна, моля в надлежен вид и в цялост да бъдат изискани заповед № 8121з-749/24.06.2015г. При запознаване с документите по делото на 29.03.2018г. констатирахме, че същата е представена без надлежните заверки, каквито трябва да има, представени са само като копия. Нещо повече, видно от текста на заповедта същата следва да съдържа и 40 броя приложения, които не са представени. Именно тези приложения са образци на документи, Инструкция рег. №8121з-470/27.04.2015г. Въпросната заповед е издадена на основание §2 от преходните и заключителни разпоредби именно на тази инструкция. Тази заповед нито е в цялост, нито е в надлежен вид. Моля да задължите също така да бъде представена и заповед рег.№ 8121з-187/07.03.2016г., която изменя първата заповед, доколкото и тук няма заверка. Да бъде представена също така и заповед рег.№ 8121з-1252/03.11.2016г., която е представена в ненадлежен вид, липсват заверки. На следващо място да бъде изискана и Инструкция 1 от 2004 г. на главния прокурор, защото за същата е посочено че е изменена с ДВ, но не открихме да има изменение. Посочено е, че има поправка в брой на ДВ. Молим също така да бъде изискана справка относно материално-техническото обезпечаване на жалбоподателя, доколкото същото касае настоящия момент. Също и така заповед рег.№ 251з-1603/2016 на директора на ОД МВР Бургас.

Жалбоподателят Е.: През процесния период компютри и принтери имаше, но нямаше консумативи, никакви консумативи. Мониторът беше служебен, но беше изгорял и в момента съм с личен монитор. Служебният се повреди преди две години.

Адвокат С.: За нас е несериозно да не се осигуряват консумативи, като не е осигурено, то се губи принципно.

 

СЪДЪТ намира за основателно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за представяне на заверени преписи на заповеди с рег. № 8121з-749/24.06.2015г., № 8121з-187/07.03.2016г. и № 8121з-1252/03.11.2016г., доколкото не е изпълнено изискването на чл. 183 от ГПК посочените доказателства да бъдат представени в заверени преписи, ведно с приложенията към тях. Неоснователно е искането да бъде изискана Инструкция № 1/2004г. на главния прокурор, доколкото същата не представлява писмено доказателство, а нормативен акт, който е публикуван в ДВ. Що се отнася до искането за представяне на справка, то същото е частично основателно, като следва да се изиска от ответната страна информация какви материали- канцеларски и консумативи, са предоставяни през процесния период на жалбоподателя, за изпълнение на възложените му задължения. В останалата му част съдът намира искането за неоснователно, доколкото не се оспорва от жалбоподателя обстоятелството, че му е предоставен служебен компютър и служебен принтер, така както това обстоятелство е отразено в приложената по делото справка. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ от ОД МВР Бургас заверени преписи от заповеди с рег. № 8121з-749/24.06.2015г., № 8121з-187/07.03.2016г. и № 8121з-1252/03.11.2016г., ведно с приложенията към тях.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя да бъде изискана от ответната страна Инструкция № 1/2004г. на главния прокурор.

ДА СЕ ИЗИСКА от ответната страна справка, от която да е видно какви консумативи и канцеларски материали са предоставени на жалбоподателя за периода 2016-2017 година, като отхвърля искането на пълномощника на жалбоподателя в останалата му част, досежно поисканата справка за материално-техническото обезпечаване на жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018г. от 11.15ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: