Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:      653                               05.04.2018г.                         гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети март,                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2.  Румен Йосифов

 

Секретаря: Г.С.

Прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 345 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от С.К.Т., ЕГН-********** ***, срещу решение № 633 от 14.12.2017г., постановено по НАХД № 2401/2017г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 15-00304-000097/12.02.2015г. на началник РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което за нарушение чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане, отм. (КЗ, отм.), на основание чл.315, ал.1, т.1, вр. чл.249, т.1 от КЗ, отм., му е наложено административно наказание: глоба в размер на 400лв., като съдът е намалил на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, вр. чл.638, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане, (КЗ) размера на глобата на 250лв.

 Касаторът счита, че решението на районния съд е постановено в нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила, а наложеното наказание е явно несправедливо. Намира, че неправилно е било прието за неоснователно искането му за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. По преписката няма други данни за нарушения от негова страна, конкретното нарушение е установено при рутинна проверка от контролните органи, няма пътно-транспортно произшествие (ПТП) и същото е било отстранено със сключване на застраховка „гражданска отговорност“ на 09.02.2015г., т.е. преди издаване на наказателното постановление (НП). Освен това НП му е връчено почти три години след издаването му, при който срок настъпва погасителна давност  на задължението за плащане на глоба по влязло в сила НП. С жалбата се иска отмяна на решението и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът – началник РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, редовно уведомен, не се явява пред съда, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване решението на първоинстанционния съд.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно. 

С него Районен съд - Несебър е изменил НП № 15-00304-000097/12.02.2015г. на началник РУП към ОДМВР-Бургас, РУ-Несебър, с което за нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ (отм. бр.102 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.), на основание чл.315, ал.1, т.1, вр. чл.249, т.1 от КЗ, отм. на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв., като съдът на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН, вр. чл.638, ал.1, т.1 от новия КЗ е намалил размера на глобата на 250лв. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като в същите нарушението е описано достатъчно ясно за да може нарушителят да разбере какво деяние му се вменява. Съдът е преценил, че жалбоподателят, касатор в настоящото производство, е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, отм., действаща към датата на извършване на нарушението – 03.02.2015г., като е управлявал моторно превозно средство регистрирано на територията на Република България собствения си лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег.№ В-1021-ВА, във връзка с чието притежаване и използване нямал сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. По делото е приложена застрахователна полица за застраховка гражданска отговорност за автомобила с валидност от 09.02.2015г. от 18.00 часа. Нарушението е било установено на 03.02.2015г. в 15:30 часа, към която дата и час не е била валидна представената като доказателство застраховка. Тези правни съждения са мотивирали районния съд да приеме, че жалбоподателят е осъществил визирания състав на административно нарушение.

Съставът на Районен съд - Несебър е изследвал извършеното изменение на нормативната уредба и е направил вярната преценка, че новият КЗ е предвидил по-благоприятен режим за процесното нарушение, приложим на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН. Същото е било санкционирано по нормата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, отм., с глоба от 400 до 600 лв. Новата норма уреждаща нарушението – чл.638, ал.1 от новия КЗ, предвижда, че лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите, се налага глоба от 250лв. – за физическо лице. Ето защо районният съд законосъобразно е приел, че в случая новата разпоредба на чл.638, ал.1 от новия КЗ се явява по-благоприятна за Т. относно размера на наложеното наказание и е намалил наложено наказание към размера предвиден в нея.

Първостепенният съд е обсъдил и възражението, че в случая е приложима нормата на чл.28, от ЗАНН, което е намерил за неоснователно. Изложил е подробни мотиви за това, че липсват обстоятелства, които да характеризират процесното нарушение като такова с по-ниска степен на обществена опасност, а сключването на задължителната застраховка една седмица след установяване на нарушението и късното връчване на НП, също не могат да бъдат приети като обстоятелства водещи до приложение на института маловажен случай на административно нарушение.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите по раздел ІІ буква „А”, т.10.1 от приложение № 1 е въведена с нормата на чл.249, т.1 от КЗ, отм. От своя страна съгласно даденото в §1, т.35 от КЗ, отм., легално определение за понятието автомобилист – това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица.

 В случая не е налице спор по делото, че на посочените в наказателното постановление дата и час касаторът Т. е управлявал собственото си моторно превозно средство, по отношение на което нямало сключен и действащ на територията на страната договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност“. Липсата на застраховка към момента на проверката е установено от контролните органи, като и понастоящем може да се извърши справка за това в електронния регистър на адрес http://eisoukr.guaranteefund.org/searchpolicy?l=bg. Ето защо правилно с оглед ангажираните по делото доказателства, районният съд е приел, че е налице осъществен състав на нарушение. 

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение. Правилни са изводите на районния съд за липсата на основания за прилагане института маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, които изцяло се споделят от настоящия състав, поради което не следва да бъдат преповтаряни.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 633 от 14.12.2017г., постановено по НАХД № 2401/2017г. на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                   1.

 

 

 

                                                                                                2.