ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тридесети март                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 345 по описа за 2016 година

На именното повикване в 17.15 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ–К.С.Х., редовно призован се явява лично,  представлява се от адвокат  К. надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – ВПД Началник сектор ПП при ОДМВР град Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител

Явяват се назначените служебно, в качеството на свидетели, както следва:

СВИДЕТЕЛЯТ Р.Д. – *** при ОД на МВР град Бургас, редовно призован се явява лично

СВИДЕТЕЛЯТ К.Н. – служител при Дирекция вътрешна сигурност при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован

СВИДЕТЕЛЯТ Т.С.С. – служител при РУП гр.Созопол, явява се лично.

адв.К.- Налице са предпоставки  за даване  ход на делото.

Съдът като констатира, липсата на  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва  жалба от К.С.Х., ЕГН ********** против Заповед №769з-6/18.01.2016 г., издадена от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР –гр.Бургас.

Съдът  указва на административния  орган, че  негова  е тежестта да установи наличие на обстоятелствата отразени в самата заповед, които същия е приел за доказани, преди постановяването й. В тежест на жалбоподателят е да установи  позитивните факти и обстоятелства, които същия излага в жалбата си.

Съдът докладва  постъпила преписка  изпратена от административния, ведно  с протокол за запознаване на служителите за работа със системата  за видео-наблюдение от рег.№769р-1795/27.03.2015 година и  указания за работа на полицейските  служители  със системата за видео-наблюдение., утвърдена със Заповед на МВР  №8121з-197 от 19.02.2015 година

адв.К.- Поддържам жалбата.Да се приеме преписката, както и допълнително представените.

Съдът, като взе предвид становището   на  процесуалния представител на жалбоподателя  и обстоятелството, че представените  писмени доказателства са относими към предмета на спора,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  административната  преписка в цялост, ведно с писмените доказателства  докладвани  по-горе.

Съдът докладва  постъпил  и  изискан служебно по административното  дело, диск със запис на видео-файлове, касаещи наказаното лице  и доколкото констатира противоречие  в обстоятелствата посочени  като установени  от изготвилия първоначалната  справка К.Н. и  тези посочени в заповедта, която се оспорва.

Съдът УКАЗВА на административния  орган, че е негова тежестта  да установи кои от  двете обстоятелства  в крайна сметка се съдържат на посочения диск. Противоречието  е между  посоченото  на лист №41 обстоятелство, че по повод на процесното  дежурство липсват записи.От налични пет файла, липсват записи за времето от 20.59 ч.до 22.09  ч.,от 00.14 ч. до 01.36ч. и от 02.28 ч.до 03.15 ч, а в констатацията на изготвилия справката Н. се сочи  като установено, че не използват  безжичните микрофони на системата за видео-наблюдение.

В съдебната зала бяха въведени явилите се свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите както следва:

Р.Д.Д. роден на *** година,  българин, български гражданин,  неосъждан, ЕГН **********, без родство със страната.

К.Н. Н. роден на *** година българин, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, без родство със страната.

Т.С.С.- роден на *** година , ЕГН ********** българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страната.

Свидетелите бяха предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещават да говорят истината.

От залата бяха отведени свидетелите Н. и С..

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Д..

Свидетелят  Д.- Заемам длъжността  КО, сектор ПП на ОД на МВР Бургас.Част от функциите  ми са свързани и с провеждане на инструктаж на автопатрулите преди да поемат на дежурство.На практика   личният състав се запознава с определени  обстоятелства, ако има поставени  задачи се разпределят, старшия на наряда получава служебната  техника- апарат за измерване на алкохола /Дрегер/ и работна станция-таблет.Проверя  се техническото  състояние, изправност  и слизат  до служебните  автомобили. Относно камерите, единственото,  което може да се установи  е  дали не е  нарушена  целостта им. Нямаме  достъп до файловете, които записват, нямаме възможност  да проверим дали действително записват,  дали са със звук, нито в началото на смяната,  нито в последващ момент. Само дали са счупени, на външен вид.Предполагам, че аз съм провел инструктажа.Потвърждавам , аз съм провел инструктажа,   видно от представената от съда ежедневна ведомост.Не съм запознат с материалите.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Станков.

 

Свидетелят С.-Към м.09.2015 г. работих  в сектор ПП при ОД на МВР Бургас, като младши  автоконтрольор.Искам да кажа, че не съм запознат с преписката  по оспорвания акт  и за това не мога да кажа дали съм бил  на работа или не съм бил.

Предвид изказването на свидетеля Станков  съда ПРЕДЯВИ на същия ежедневна ведомост от 18.09.2015 година.

Свидетелят С.- От представената  ведомост  установих, че съм бил от 07,00 часа на 18.09.2015 г до 07,00 часа на 19.09.2015 година наряд с жалбоподателя К.С. на територията на 5-то РПУ. Нямам спомен за точната смяна,  но по принцип излезем ли на смяна ги използваме, ако има техническа  повреда на микрофона ние няма как да установим.След определено време му пада батерията,  но няма как да установим дали той  прави запис или не.Когато не го използваме той стои включен в зарядното устройство и като излезем да спрем автомобил  за проверка  го закачаме на униформата. Той през цялото време е включен- като извършваме проверката на автомобила, но може и през другото време да е включен.Този микрофон е на режим за включване- при спиране на автомобил  го включваме.Не съм наясно с точния механизъм.Като ги включим светва малък  зелен диод, но дали прави запис няма  от къде  да установим. След  дежурство няма достъп до файловете и не можем да правим проверка на същите.Периодично автомобила се изпраща до ОД на МВР, където със специален  кабел информацията   се прехвърля на друг носител.Самите ние нямаме представа за механизма.Камерата постоянно работи, постоянно е включена.Няма как да установим дали снима.В автомобила има разположени три камери- една на задното стъкло, една на предното и една на таблото.Камерата е директно свързана с  акумулатора на автомобила и би следвало да работи през цялото време, но дали работи или не, ние няма как да знаем,  тъй като няма монитор.Искам да добавя,  че микрофоните имат обхват,този микрофон е безжичен, но ако има техническа  неизправност, ние каква вина имаме.Има определен обхват и извън обхвата не работи.

Въпрос на адв.К.- Често ли се случва да падат батериите?

Свидетелят С.- Да,често се случва като ги извадим от зарядните, закачим на реверите. При всяка кола микрофоните издържаха заредени за различно време.

Въпрос на адв.К. – По принцип за колко минути?

Свидетелят С. - Имаше коли, на които много бързо им падаше батерията.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Н..

Свидетелят  Н.-Работя в сектор ПП при ОД на МВР Бургас.На мен беше възложено да изготвя справката, проверка на констатациите, посочени  в писмото на отдел „Вътрешна  сигурност”.Половината файлове  не стартираха, не можах да ги разгледам изобщо, доколкото си спомням. Спомням си, че няколко все пак успях да отворя.Два от файловете, на които констатирах, че няма звук. Не се вижда, в тъмната част на денонощието и трудно може да се види когато камерата снима пред автомобила и зад автомобила  трудно  може да се види  дали има включен микрофон или не. Може да се вида само при наличието на файл от вътрешната камера – може да се види дали има закачен микрофон и дали натиска копчето. При контакт с граждани  те имат задължението да   извършат записа.Аз лично по начина, по който е написан в указанията приемам, че   преди да излязат да спрат  превозното средство служителите  не са задължени да  натиснат копчето. Контактът  започва при подаване на сигнал за спиране.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля Н.  справка  от 07.01.2016 година.

Свидетелят  Н. - Аз съм изработил справката от 08.01.2016г От 07.01.2016 г.също съм я изработил аз, след като началника  ми разпореди  и каза, че е изгледал нестартиралите  файлове  в дирекцията.По отношение на  констатациите  за липса на запис в три часови интервала   на мен ми бяха представени  определен  брой файлове, където има запис.Аз не съм го констатирал.По  повод разпореждане на съдебният състав ми бе възложено да посоча софтуер, с който съответните  файлове могат да се отворят, но  ние лично нямаме представа в какъв формат са записани и какъв трябва да бъде  софтуера, за да се отворят.По тази причина сме в невъзможност  да изпратим такова уточнение на съдебния  състав.

         По повод на  последните обяснения на свидетеля Н. съдът уточнява, че след направен опит за разглеждане на файловете, софтуерната и  компютърната  конфигурация, която състава използва не бе в състояние да възпроизведе записа на тези файлове.

адв.К.-Моят доверител иска да даде обяснения.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ–К.С.Х. - Желая да дам обяснения  по повод на двете справки, изготвени  на 07 и 08 януари.Когато ме извикаха да ме запознаят с тях,   с колегата  С. сме била в наряд, по тази справка  ми се изиска  да направя доклада,  но там вече беше написана резолюцията.Исках да видя запис от нарушението,   тъй като имам право да  се защитавам, отказано ми беше, никой не ми показа  запис, отношението, което съм взел е само по повод на чужди констатации, които  съм видял в справката.Също така, след като не съм гледал записа не ми е ясно, дали на посочените файлове изобщо съм извършвал  проверка на граждани или макар да няма звук това са записи,   в които не извършвам проверка.Все пак ние не извършваме  проверка през цялото време на наряда.

адв.К. -Няма да сочим други  доказателства.

Съдът, като  взе предвид  изявленията на процесуалния представител на жалбаподателя и обстоятелството,  че делото е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа  страна

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото  по същество

 

адв.К. -Моля да отмените  заповедта, като незаконосъобразна  и  да уважите жалбата ни. Моля да ми бъде предоставен  срок  за писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Съдът дава 7 дневен  срок за представяне на  писмени бележки, считано от днес.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 17:38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: