ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 345 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ М.Й.И., редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Също нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ предвид изявленията на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените  обжалвания пред Вас ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен, с оглед на изложените в жалбата съображения и събраните в хода на ревизионното и административното производства писмени доказателства и експертизата на вещото лице в предходното административно дело Кирил Минков. Считам че  неоснователно органът по приходите се позовава на експертизата, извършена от назначения от тях експерт. Същата е необективна и незаконосъобразна. Първо тя е в противоречие с материалния закон, относно определяне на съответната пазарна цена на имота, като не са спазени съответните методи, предвидени в закона. Липсват доказателства по отношение на аналога, който е правен. Доверителят ми е представил съответните писма от Национален статистически институт, както и от един от големите брокери „Адрес Недвижими имоти” АД. Няма статистически данни за пазарна цена за този имот и за този период 2005 г.

Не на последно място, цената при една такава сделка се определя с нотариалния акт, тъй като това е волята на страните и това е единственото обективно обстоятелство, което може да се приеме като цена. В случай, че решите, че е необходимо да се извърши корекция на тази договорена цена по нотариален акт, ще моля да приемете именно заключението на вещото лице Кирил Минков и определената от него пазарна цена на базата на сравнителния метод, тъй като същият е защитен със събраните от вещото лице доказателства – нотариални актове за извършени сделки по същото време в същата местност.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да съобразите мотивите, изложени в потвърдителното решение на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: