Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1087/17.05.2013          град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                     2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 345 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас чрез старши юрисконсулт С.Н. против решение № 2291/28.12.2012г., постановено по НАХД № 4022/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 02-0203040/17.09.2012г. и наложената на „Швец” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Е.В.Ш. имуществена санкция в размер на 3000 лева на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл.62, ал.3 от същия кодекс. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - „Швец” ООД се представлява в процеса от надлежно упълномощената адвокат С., която оспорва жалбата и пледира за отхвърлянето й. При условията на алтернативност прави искане да се намали размера на наложената санкция. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Швец” ООД против наказателно постановление № 02-0203040/17.09.2012г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.3 от същия кодекс. С решението, предмет на проверка в настоящото производство, първоинстанционният съд отменя наказателното постановление като приема, че същото е издадено от некомпетентен орган.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

В касационната жалба директорът на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас пресъздава фактическата установеност по спора и излага съображения за компетентност на административнонаказаващия орган като анализира съдържанието на заповед № 020/03.08.2010г., издадена от изпълнителния директор на ИА „ГИТ” – София.

Релевираните в касационната жалба възражения са основателни. От съдържанието на представената по делото заповед № 0280/03.08.2010г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – София се установява, че овластеният от чл.416, ал.5 орган е делегирал множество правомощия на директорите на Дирекции „Инспекция по труда”, между които са и издаването на наказателни постановления по актове, съставени от контролните органи от съответната Дирекция „Инспекция по труда” (т.4 от заповед № 0280/ 03.08.2010г.) Заповедта е издадена на основание чл.6, ал.5 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, според който изпълнителният директор може да предоставя на директорите на дирекции или на служителите на агенцията, определени за ръководители на проекти, отделни свои правомощия в съответствие с нормативните актове. В конкретния случай оправомощаващата заповед е издадена в съответствие с изискването на чл.416, ал.5 от Кодекса на труда и непосочването на конкретната правна норма не я опорочава. Поради това, настоящият съдебен състав намира, че правомощията по чл.416, ал.5 от КТ са учредени надлежно и наказателното постановление е издадено от компетентен орган. Като е достигнал до изводи в смисъл, противоположен на изложения, първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което трябва да се отмени. Делото е изяснено от фактическа страна, поради което не съществува пречка спорното правоотношение следва да се реши по същество.

Съгласно разпоредба чл.62, ал.3 от КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл.414, ал.3 от КТ– имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева. В конкретния казус е безспорно установено, че на 26.06.2012г. „Швец” ООД е сключил трудов договор с лицето Т.А.Г. на длъжност „общ работник” и в законоустановения срок не е подал уведомление за това в съответната ТД на НАП. С бездействието си ответникът по касация е осъществил състава на административно нарушение по чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, поради което подлежи на санкциониране. Нарушението не може да се квалифицира като маловажно по смисъла на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като е сред изключенията, посочени в ал.2 в редакцията, обн. в ДВ, бр.7/24.01.2012г., но от събраните по делото доказателства може да се направи извод, че размерът на наложената санкция е завишен. Независимо от обстоятелството, че изпълнението на трудовото законодателство е продиктувано от необходимостта управителят на дружеството да обезпечи постоянното си пребиваване в страната, по делото не се установяват отегчаващи отговорността факти, поради което санкцията следва да се редуцира до законовия минимум от 1500 лева.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 2291/28.12.2012г., постановено по НАХД № 4022/2012г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо това постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0203040/17.09.2012г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда”- гр.Бургас, с което на „Швец” ООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от управителя Е.В.Ш., е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.3 от КТ, като намалява размера на имуществена санкция на 1500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2………......................