Р Е Ш Е Н И Е

 

                        Номер 826          Година 22.05.2012                     Град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и шести април две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:   

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 345 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.Г.Т. с ЕГН ********** *** против решение № 480 от 28.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 902 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за неправилно, необосновано, постановено в противоречие с материалния закони и при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да отмени първоинстанционното съдебно решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник на областен отдел „Контролна дейност” ДАИ, гр.Бургас,  редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас намира възраженията на касатора за неоснователни и дава становище за оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 22-0000439/16.08.2011г. на Началника на областен отдел „ДК-ДАИ”-Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.46, ал.1, предл.1-во от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници и на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилни те превози е наложено административно наказание „глоба” в размер на  200лв. и за нарушение на чл.46, ал.1, предл.2-ро от Наредбата и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание „глоба” в размер на  200лв. При постановяване на решението си съдът е приел, че в конкретния случай съставеният АУАН и издаденото НП са редовни от външна страна, издадени са от компетентни лица в кръга на правомощията им и съдържат изискуемите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити.  По съществото е намерил, че с оглед установената фактическа обстановка и събраните писмени и гласни доказателства, касаторът безспорно е нарушил чл.46, ал.1, предл.1-во и предл.2-ро от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Настоящият съдебен състав не споделя изложените от Районен съд гр.Несебър мотиви за законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Установява се по делото, че на 13.06.2011г. касатора е управлявал собствения си лек таксиметров автомобил с рег.№ № РА 7742ВА в КК”Слънчев бряг” на главна алея до хотел ”Континентал” без да е поставил в дясната част на предното стъкло на автомобила табела с надпис „Не работи” и знакът „Такси” не е бил нито свален нито закрит с калъф. Административнонаказващият орган е приел, че с описаното деяние същият е нарушил чл.46, ал.1, предл.1-во и предл.2-ро от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници,  с оглед на което и на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтП са му наложени две административни наказания „глоба” всяко едно от които в размер на 200 лв.

Съгласно чл.46, ал.1 от Наредба 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници „При преустановяване на работа водачът поставя на предното стъкло вдясно на автомобила табела "Не работи" (приложение № 13) и сваля или закрива с калъф знака "Такси". След анализа на цитираната разпоредба касационният състав на съда намира, че от санкционираното лице е извършено едно единствено нарушение, съставомерно по чл.46, ал.1 от Наредбата, тъй като то не е изпълнило кумулативно предвидените предпоставки доказващи преустановяването на работа на таксиметровия автомобил, като от една страна не е поставило нужната табела, а от друга не е свалил/закрил с калъф обозначаващия знак на управлявания от него таксиметров автомобил и е следвало да бъде санкционирано с едно наказание. Ето защо, след като с оспореното наказателно постановление наказващия орган недопустимо е наложил две наказания за едно административно нарушение, оспореното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Като не е съобразил горните обстоятелства, Районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и вместо него да бъде постановен друг с които да се отмени оспореното наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

             

ОТМЕНЯ решение № 480/28.12. 2011г., постановено по н.а.х.д. № 902 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Несебър и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000439/16.08.2011г. издадено от Началник на областен отдел „Контролна дейност” ДАИ, гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                   

     2.