ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 23.03                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      І-ви административен състав

На двадесет и трети март                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

Административно дело номер 345  по описа за 2010 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явяват адвокат П.П. и адвокат Д.Г., надлежно упълномощени.

ОТВЕТНИКЪТ – Община Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ П.  – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Г. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице пречки, включително и по чл.139 от АПК, за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Н.С.С. против Мълчалив отказ на Кмета на Община Созопол за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) за имот № 5289 в местността „Буджака”, землище на гр. Созопол, по заявление вх. № 94-Н-179/13.07.2008 г.

 

         По делото е постъпило писмо с вх. № 2373/17.03.2010 г. от Община Созопол, с което изпращат заверено копие от административната преписка по издаването на Заповед № Z-259/04.02.2010 г. на Кмета на Община Созопол.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

 

АДВОКАТ Г. – Срещу изричният отказ също така сме подали жалба в установения срок, пред същия съд, пред Вашия състав и е образувано административно дело № 525/2010 г., насрочено за 20.04.2010 г.  В тази връзка смятаме, че двете дела трябва да се гледат заедно.

АДВОКАТ П. – Поддържам казаното от адвокат Г. Считам, че двете дела са между едни и същи страни и за едно и също трябва да се гледат заедно. Нашето становище е, че би следвало да се обедният делата и според нас би следвало да се гледа жалбата срещу изричният отказ.

АДВОКАТ Г. – В изричният отказ има мотиви, там все пак е базиран на нещо, допълва липсата на каквото и да е определение в настоящия спор. Изричният отказ е постъпил по-късно от подадената от нас жалба срещу мълчаливия.

 

         Съдът с оглед на направеното искане установи :

С настоящата жалба се оспорва мълчаливият отказ на Кмета на Община Созопол да одобри проект за ПУП за имот 5289, в м. „Буджака”, в землището на гр. Созопол. Искането за това е направено със заявление с вх. № 94-Н-179/13.07.2008 г. 

Ответникът по жалбата Община Созопол, представяйки административната преписка, посочва, че по повод на това искане е постановила изричен отказ със заповед № Z-259/04.02.2010 г. на Кмета на Община Созопол.

При това положение, с оглед на изложените факти, съдът може да направи следният извод: жалбоподателят е направил искане за издаване на индивидуален административен акт. В законовият срок такъв не е издаден и е налице фикцията за мълчалив отказ. След постъпването на жалбата в съда, административният орган е издал изричен отказ, при това положение съдът намира, че следва да се обединят двете производства за съвместно разглеждане, като по-късно заведеното дело трябва да се прекрати, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕДИНЯВА за съвместно разглеждане с настоящото дело и производството по административно дело № 525/2010 г. по описа на Административен съд Бургас, като за напред същите ще се движат под № 345/2010 г.

 

Становище по жалбата, доказателствата и доказателствени искания:

АДВОКАТ Г. – Поддържаме от името на доверителят ни подадената жалба. Ние г-н председател, не можахме да се запознаем със административната преписка представена от Община Созопол по делото. Ако има възможност да го направим, молим да ни предоставите такава.

 

Съдът по доказателствата намира, че следва да се приемат доказателствата представени с жалбата, с административната преписка, поради което и на основание на чл.171, ал.2 от АПК, във връзка с чл.153 и следващите от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства, включително и с административната преписка изпратена от Община Созопол.

 

ДАВА възможност на страните да се запознаят с представените доказателства, както и да направят доказателствени искания в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, включително и със ангажиране на задачи към съдебно-техническа експертиза.

 

УКАЗВА на Община Созопол в 7-дневен срок, от съобщаването, да представи пълен и подробен списък на заинтересованите лица, съобразно разписният лист и данните за това, находящи се в администрацията на общината, ведно с техните постоянни и настоящи адреси, посочени в национална база данни „Население” към Служба ГРАО.

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 27.04.2010 г. от 13:30 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: