ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3457 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Н. редовно и своевременно призована, не се явява. За нея се явява адв.С.К., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.Т.– Разузнавач при Първо РУ на ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делотое постъпила молба от ответника Р.Т.Т.с входящ № 1307/31.012018 година, с която същия заявява, че поради платен годишен отпуск и отсъствието му от град Бургас не може да присъства в насроченото съдебно заседание.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.Д.Н., ЕГН **********, с адрес: ***  против Заповед № 431зз-525 от 07.12.2017г. , издадена от Р.Т.Т.– на длъжност *** при Първо РУ гр.Бургас, с която е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето С.Д.Н., ЕГН **********,***, в помещение за временно задържане.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорената заповед.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Поддържам доказателствените искания в жалбата, доколкото държа на обясненията на  ответника по чл.176, ал.1,т.2 от ГПК. Моля делото да се отложи за друга дата след изтичане на  посочената дата за отпуск на ответника. Доколкото по конкретният случай, по жалбата моята доверителка е заведена такава в ОД на МВР-Бурга, под №251000/28887 от 13.12.2017 г. представям препис от тази жалба, за сведение на съда. Аз не съм получил отговор по тази жалба, а срока по принцип е един месец, а вече а минали два месеца, аз моля да изискате от Директора на ОД на МВР Бургас заверен препис от всички материали по тази преписка за проверка по жалбата на доверителката ми до Директора на ОД на МВР-Бургас, тъй като считаме, че в същата  следва да има материали, които ще хвърлят светлина по предмета на настоящето производство. Моля да уважите искането ми и да бъде изискано копие от въпросната преписка.

Съдът намира направеното от процесуалния представител на жалбоподателката искане да бъде изискано копие от преписката, образувана във връзка  с жалба вх.№251000/28887 /от 13.12.2017 година  по описа на ОД на МВР Бургас за частично основателно предвид факта, че в нея биха могли да се съдържат данни относно предмета на разглеждане на настоящето производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното копие от жалба вх.№ 215000/28887/13.12.2017 година, за сведение.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на ОД на МВР Бургас да представи по делото копие от документите, съдържащи се в посочената преписка, които са  относими към издаването на заповед за полицейско задържане №431зз-525/07.12.2017 година по отношение на С.Д.Н. на 07.12.2017 година от  Р.Т.Т.на длъжност *** при Първо РУ при ОД на МВРБургас.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателката да бъде отложено делото, с оглед необходимостта от  изслушване обясненията на ответника по делото предвид поставените му  въпроси по реда на  чл.176 ал.1 и 2 от ГПК вр. с чл.144 от АПК

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.03.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час  жалбоподателя се счита редовно уведомен.

Да се призове отново ответника като му се изпрати  повторно опредлението  за насрочване  на делото с въпросите, на които следва  да  отговори на основание чл.176 ал.1 и 2 от ГПК като му се разяснят последиците  при липса на отговор на поставените въпроси.

                  

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:37 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: