ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 344 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ К.Д.К., редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете допълнителни доказателства по опис, удостоверяващи съответствието на декларираните и платени задължения по декларация за м. октомври 2015 г.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание по опис, находящ се на л. 78 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания акта за установяване на задължения по декларация.

Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски по списък, който Ви представям. Моля да приемете и допълнителни съображения, изложени в писмени бележки, които представям.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля при постановяване на Вашето решението да вземете предвид доводите за неоснователност на жалбата. Формулирала съм писмени бележки, които представям и моля да приемете.

Моля да присъдите направените по делото разноски, а именно разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: