Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 929           Година 16.05.2016          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на девети май две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина БЪЧВАРОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                                2. Даниела ДРАГНЕВА

Секретаря И.Л.

Прокурор Г.М.

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 344 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от А.Р.Г. *** против решение № 11 от 11.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1774 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър. Счита решението за незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения. Възразява за съставяне на акта за установяване на административно нарушение в противоречие с чл.42 от ЗАНН. Твърди, че е ограничено правото му на защита, тъй като между акта и наказателното постановление има разминаване на мястото на извършване на нарушението и е налице неяснота относно правната квалификация на деянието. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото наказателното постановление.

Ответникът – Районно управление Несебър на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

 Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Несебър е потвърдил наказателно постановление №15-0304-001844 издадено на 31.07.2015г. от ВНД Началник сектор към  ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с което на касатора за административно нарушение на чл.139, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева и за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, при спазване изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН и съдържа изискуемите реквизити. По същество е обоснован извод за съставомерност на констатираните деяния, доколкото водачът е установен да управлява МПС без винетен стикер за платена такса в пътен участък от републиканската пътна мрежа, на път №І-9, Е-87, посока Варна-Бургас, за който се събира винетна такса, както и без да използва предпазен колан, с който е бил оборудван автомобилът. Съдът е преценил, че наложените административни наказания са правилно определени по вид и във фиксирания в закона размер, с оглед на което е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Неоснователни са възраженията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Видно от тяхното съдържание, коректно и четливо са посочени мястото и обстоятелствата касаещи извършеното административно нарушение, както и фактическите основания за ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицето. Твърдяното от касатора разминаване в номерацията на главния път, където е установено административното нарушение, в частност „път ІІ-9“ в акта и „път І-9, Е87“ в наказателното постановление, не се констатира от настоящия съдебен състав. Неяснота относно този реквизит не е налице и е безспорно, че се касае за главен път І-9, с европейска номерация Е87, в участъка на километър 205,3. Ето защо, правото на защита на привлеченото към отговорност лице не е било нарушено, още повече, че защитата му се осъществява срещу фактите, а в какво точно се състоят нарушенията за което е ангажирана отговорността му са подробно и ясно посочени.

Правилно първоинстанционния съд е приел, че касаторът е извършил административните нарушения за които е санкциониран.

Съгласно чл.139, ал.5 от ЗДвП „Движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. От своя страна чл.10 от Закона за пътищата, регламентира за преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, въвеждането на винетна такса, заплащането на която дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок посочените пътища. Аналогични са и текстовете на Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, в чл.53, ал.1 от която е посочено, че ползването на републиканските пътища на Република България или на техни участъци от пътно превозно средство, което не е снабдено с валидна винетка е административно нарушение и се санкционира по реда на чл.179, ал.3 от ЗДвП. Съгласно чл.3, ал.4 от Закона за пътищата, списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благо устройството след съгласуване с кметовете на общините. След като посоченият като място на извършеното нарушение първокласен път Е-87 (Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла -  Kаварна - Балчик - Оброчище - Кранево -  Златни пясъци -  Свети Константин - Варна - Старо Оряхово - Обзор -  Слънчев бряг - Бургас -  Маринка - Звездец - Малко Търново - граница Турция) фигурира в списъка на републиканските пътища утвърдени с Решение №945/01.12.2004г. на МС, то за движението по него се дължи заплащането на винетна такса, както правилно е приел и районният съд.

Правилно е ангажирана отговорността на касатора и за установеното административно нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП, която разпоредба въвежда условие за водачите и пътниците в моторни превозни средства от изброените в текста категории, когато са в движение, да използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. След като касаторът не попада в нормативните изключения посочени в ал.2 от същата нормата, тоест физическото му състояние е позволявало използването на обезопасителен колан, то той се явява задължено лице по смисъла на чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП и правилно е санкциониран на основание чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДвП, съгласно която разпоредба „Наказва се с глоба 50 лв. водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска“.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, съдебното решение следва да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 11.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 1774 по описа за 2015г. на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

 

 

                                                                                                        2.