Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 344 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Ю.К.К., ЕГН **********;*** против решение №34/26.02.2012г. постановено по НАХД №4226/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №2971/01.04.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: 1. за нарушение на чл.105 от ЗДвП - глоба в размер на 20  лева; 2. за нарушение на чл.139, ал.2,т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 3. за нарушение на чл.139, ал.2,т.3 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 4. за нарушение на чл.139, ал.2,т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева, и 5. за нарушение на чл.139, ал.2,т.4 от ЗДвП  - глоба в размер на 20 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника на сектор ПП при ОД МВР - Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Ю.К.К. против наказателно постановление №2971/01.04.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: 1. за нарушение на чл.105 от ЗДвП - глоба в размер на 20  лева; 2. за нарушение на чл.139, ал.2,т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 3. за нарушение на чл.139, ал.2,т.3 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 4. за нарушение на чл.139, ал.2,т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева, и 5. за нарушение на чл.139, ал.2,т.4 от ЗДвП  - глоба в размер на 20 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Касационният съдебен състав счита, че действително е налице грубо разминаване във фактическата обстановка, описана в съставения АУАН и процесното НП. Съгласно изискването на чл.42, т.3 от ЗАНН, съставения АУАН следва да съдържа датата и мястото на извършване на нарушението – в настоящия случай това е ул.”Демокрация4 в посока на ул.”Царица Йоана”. Нормата на чл.57, ал.1 т.5 предвижда като задължителен реквизит на издаденото НП описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. В конкретния случай като място на нарушението в обжалваното НП е посочено с.Нисово, т.е място, различно от посоченото в съставения АУАН. Дори да се допусне, че административнонаказващият орган е упражнил правомощията си по чл.52, ал.4 от ЗАНН и е събирал доказателства за някакви спорни обстоятелства, същият не е изложил мотиви в тази насока, с което е нарушил правото на защита на К., тъй като същият не знае срещу какво следва да се защитава. Като е допуснал подобно явно нарушение, наказващият орган е постановил едно незаконосъобразно наказателно постановление.

В хода на първоинстанционното производство районният съд е събирал доказателства, включително и гласни такива, като е допуснал до разпит актосъставителя. От дадените показания обаче не може да се установи каквато и да е информация във връзка с мястото на нарушението. Като не е изяснил фактическата обстановка, районният съд е постановил неправилно решение.

 

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира жалбата за основателна, поради което решението на районния съд следва да се отмени като неправилно, както и следва да се отмени процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №34/26.02.2012г. постановено по НАХД №4226/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №2971/01.04.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на Ю.К.К., ЕГН **********;*** са наложени следните административни наказания: 1. за нарушение на чл.105 от ЗДвП - глоба в размер на 20  лева; 2. за нарушение на чл.139, ал.2,т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 3. за нарушение на чл.139, ал.2,т.3 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 4. за нарушение на чл.139, ал.2,т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева, и 5. за нарушение на чл.139, ал.2,т.4 от ЗДвП  - глоба в размер на 20 лева.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление №2971/01.04.2011г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на Ю.К.К., ЕГН **********;*** са наложени следните административни наказания: 1. за нарушение на чл.105 от ЗДвП - глоба в размер на 20  лева; 2. за нарушение на чл.139, ал.2,т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 3. за нарушение на чл.139, ал.2,т.3 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева; 4. за нарушение на чл.139, ал.2,т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 20 лева, и 5. за нарушение на чл.139, ал.2,т.4 от ЗДвП  - глоба в размер на 20 лева.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.