ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 12.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети февруари                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 344 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЗА МОЛИТЕЛИТЕ Ф.Ш.Х. и Х.М.Х., редовно уведомени, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Т.: Представям Ви  писмо от държавна болница „Пашабахче” – гр. Истанбул, ведно със заверен превод от лицензиран преводач, от което  е видно, че молителката Ф.Ш.Х. е нужно да се оперира в периода 20-28.02.2010 година.

Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не възразявам да се приеме като доказателство по делото представения в днешно съдебно заседание документ, придружен с легализиран превод на български език.

Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме така представеното писмено доказателство.

Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Т.: От името на доверителите ми моля да уважите подадената молба за спиране изпълнението и на двете обжалвани от тях заповеди по реда на чл. 75 от ЗБЛД. Считам, че са налице всички основания, визирани в чл. 166, ал. 2 от АПК. В случая, предвид продължаващото изпълнение на тези заповеди, с които не се разрешава на молителите да напускат страната, могат да настъпят изключително неблагоприятни последици от здравословен характер, тъй като видно от доказателствата по делото за тях е налице необходимостта те да бъдат лекувани, респективно оперирани в болници извън пределите на страната, поради което моля да уважите молбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да оставите без уважение искането за спиране на двете процесни заповеди, по съображения, изложени в предходно съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че така направеното искане за спиране изпълнението на оспорените заповеди на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас е неоснователно и като такова ще моля да го оставите без уважение. Считам, че в хода на настоящото производство не се събраха доказателства за възможността да настъпят непоправими или трудно поправими вреди по отношение на двамата молители. Безспорно от представената медицинска документация се установява, че молителят Х.М.Х. е страдал през 2006 година от сърдечно заболяване, а именно остър миокарден инфаркт, но липсват каквито и да е доказателства, че към настоящия момент здравословното му състояние е влошено и налага каквато и да било медицинска интервенция, т. е. ние не можем да направим обоснован правен извод, че към настоящия момент здравословното състояния на молителя е нарушено Също, така липсват и каквито и да е било доказателства, че и дори да съществува здравословен проблем към настоящия момент, този здравословен проблем не може да бъде решен адекватно от специализирани медицински заведения в страната, които, както е известно, са много и са с богат опит. При възникване на сърдечния проблем през 2006 година, същият адекватно е бил отстранен от медицинско заведение в Република България.

По отношение на молителката Ф.Ш.Х., по делото пък липсват каквито и да е доказателства, че тя има някакви здравословни проблеми. В уточняващата и молба тя е посочила, че желае да бъде спряно изпълнението на заповедта, защото ако приемат съпруга и в болница, то тя определено трябва да присъства там като придружител. В днешно съдебно заседание беше представено писмено доказателство, че по отношение на тази молителка е предвидено посещението и в държавна болница, различна от частната, за лечение, което ще бъде по отношение на нея без да е ясно и да има доказателства от какви заболявания страда.

В представените писмени доказателства, а именно писмата от болничните заведения, същите декларират, че имат готовност да приемат молителите за преглед и консултация. Не е посочено, че следва да бъде извършена оперативна интервенция за отстраняване на здравословен проблем, за който липсват доказателства.

Считам така направените искания за неоснователни и недоказани, поради което моля да бъдат оставени без уважение.

 

По направените искания, съдът установи следното:

 

Съгласно чл. 79 от ЗБЛД издаването на заповеди по чл. 78 от ЗБЛД и тяхното обжалване се извършва по реда на АПК, като в ал. 4 е предвидено, че жалбите против заповедите не спира тяхното изпълнение. В чл. 166, ал. 2 от АПК е предвидено, че при всяко положение на делото, до влизане в сила на решението, по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение ако то би могло да причини на оспорващия значителни или трудно поправими вреди, като в изр. второ е посочено, че изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. В случая, безспорно Ф.Ш.Х. и Х.М.Х. са обжалвали издадените им заповеди по реда на чл. 75 от ЗБЛД и в Административен съд гр.Бургас е образувано адм.д.№ 1739/2009г.. Във връзка с направеното от тях искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на двете заповеди, се представят доказателства относно здравословното им състояние – експертизи и медицинско удостоверение, както и доказателства за предприетите действия по лечението им в съответните болници в чужбина. С представените доказателства, според настоящия съдебен състав се установяват нови обстоятелства по смисъла на чл. 166, ал. 2, изр. второ от АПК, които обстоятелства касаят здравословното състояние на лицата и действията по лечението им в чужбина. С предварителното изпълнение на издадените заповеди лицата се лишават от възможността да бъдат лекувани в избраните от тях лечебни заведения и специалисти. С оглед на обстоятелството, че става въпрос за здравето на лицата и лечението им, евентуалните вреди биха могли да бъдат както значителни, така и трудно поправими, които са противопоставими на презумирания в чл.60, ал.1 от АПК обществен интерес. Ето защо, следва да се приеме, че в случая са налице предпоставките по чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на двете заповеди.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 4964/13.11.2009 година на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас.

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 4965/13.11.2009 година на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок  от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: