ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети февруари                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 344 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Ф.Ш.Х. и Х.М.Х., редовно призовани, се явява адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР Х.: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и като страна в настоящото производство.

 

СЪДЪТ, с оглед така направеното изявление и на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане на Ф.Ш.Х. и Х.М.Х.,***, за спиране на изпълнението на Заповед № 4964 от 13.11.2009 година и Заповед № 4965 от 13.11.2009 година на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас, с които на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД не им се разрешава напускането на страната.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  В.: Не съм получавала препис от първоначалната молба за спиране. Призовката за насрочване на днешно съдебно заседание не беше придружен с молба. Въпреки това се запознах с молбата.

Моля да ми се даде възможност да се запозная с молбата-уточнение в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на процесуалния представител на ответника да се запознае с молбата-уточнение.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам от името на доверителите ми подадената молба за спиране изпълнението и на двата броя процесни заповеди на Директора на ОД на МВР – гр. Бургас.

Моля да се приемат представените към нея писмени доказателства.

Поддържам и молбата-уточнение, с която сме уточнили, че искането касае и жалбоподателката Ф.Х..

Представям, също така, и ново писмо от болницата в гр. Истанбул, с което е пренасрочена датата за приемане на жалбоподателя Х.Х. в болницата. Първото писмо, което съм представил с искането за спиране, касаеше дата, която изтече към настоящия момент, затова представям ново писмо, с което се пренасрочва датата на прегледа в тази болница. Представям също и медицинско удостоверение с изх. № 20/08.02.2010 година на „Медицински център – Руен” ЕООД, с което се установява, че Ф.Х. също страда от сериозни заболявания и се нуждае от оперативна интервенция на щитовидната жлеза и черен дроб в чужбина.

Получили сме писмо от същата болница по отношение на доверителката ми Ф.Х., което представям на турски език. Същото не е преведено на български език, тъй като преводачката е болна към настоящия момент и нямахме възможност. Моля да ни се предостави възможност да представим документа в превод, като мисля, че в рамките на един-два дни ще се справим. Не възразявам делото да бъде насрочено за утре, след обед.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не възразявам срещу приемането като доказателства по делото на представените с първоначалната молба и в днешно съдебно заседание писмени доказателства, с изключение на този документ, представен на турски език. Също считам, че за да бъде приет като доказателство трябва да бъде представен съобразно изискванията.

По отношение искането на Х.Х. за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 4964/13.11.2009 година и с оглед представените писмени доказателства считам, че не са налице предпоставките на чл. 166, ал. 2 от АПК за наличието на трудно поправима вреда за жалбоподателя. Представените два броя епикризи за състоянието на жалбоподателя са от 2006 година и не са ангажирани доказателства с оглед установяване обстоятелството, че се нуждае от преглед и лечение в лечебно заведение, находящо се извън пределите на страната, без да оспорвам заболяването му разбира се.

По отношение искането на жалбоподателката Ф.Х. за спиране на Заповед № 4965/13.11.2009 година категорично считам, че не са представени никакви доказателства, с оглед установяване на обстоятелствата по чл. 166, ал. 2 от АПК и то е абсолютно неоснователно. От никъде не става ясно, че съпругът й се нуждае от придружител, че състоянието му е толкова тежко за прием и лечение в лечебното заведение, което е посочено в писмото, представено в днешно съдебно заседание. Относно обстоятелството, че същата се нужда от лечение, към този момент то не се установява.

Ще взема допълнително становище след представяне на писмото с превод на български език.

Няма да соча други доказателства.

Не възразявам срещу отлагане на делото във време, в което съдът прецени.

 

ПРОКУРОРЪТ: По доказателствата ще моля да приемете представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Не се противопоставям на искането на процесуалния представител на жалбоподателите за отлагане на делото, с цел снабдяване и представяне в следващо съдебно заседание на надлежни писмени доказателства, в случая превод на документ на турски език.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с искането и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

НЕ ПРИЕМА като доказателство и ВРЪЩА на процесуалния представител на жалбоподателите представеното писмо на турски език, като УКАЗВА, че същото, за да бъде прието като доказателство по делото, следва да бъде съпроводено с точен превод на български език, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от АПК.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.02.2010 година от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: