О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 916 /13.04.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на тринадесети април, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Съдия: В.Е.

 

разгледа докладваното от съдия Е. адм.д. № 344/2009 година.

 

Производството е образувано по жалба от адвокат С.М. ***, посочен като процесуален представител на  Апиа плюс” ЕООД – гр. Бургас с ЕИК по БУЛСТАТ 200035170 против заповед № 344/13.02.2009 година на заместник-кмета на община Бургас.

След извършена проверка в материалите по делото, съдът е оставил жалбата без движение, като е дал указания на жалбоподателя М. да отстрани допуснати процесуални пропуски при оспорването на административния акт. Указано е жалбата да бъде приведена в съответствие с чл.151 т.1-4 от АПК – т.е да се представят удостоверение за съществуването и представителството на дружеството; пълномощно, от което да се установи представителната власт на адвокат С. М.; документ за платена държавна такса и преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.

Съобщението е получено лично от жалбоподателя С. М. на 24.03.2009 година.

С молба вх. № 2162/27.03.2009 година адвокат С. М. е представил удостоверение за съществуването и представителството на дружеството, вносна бележка за внесена държавна такса и Договор за правна защита и съдействие с № 064621 – без дата и пълномощно към него – с дата 11.03.2009 година.

След проверка на приложените към молбата доказателства, съдът намира, че указанията не са изпълнени в частта относно представителната власт на адвокат С. М. по отношение на  Апиа плюс” ЕООД – гр. Бургас.

Видно от приложения Договор за правна защита и съдействие с № 064621, съставен върху бланка на Адвокатска колегия – Бургас, предметът на договора между адвоката и клиента е “жалба срещу заповед 344/13.02.09 на зам кмет “Община Бургас””. Липсата на глагол при описанието на предмета на договора поставя съда в невъзможност да определи съдържанието на правната защита и съдействие, оказани от адвоката на дружеството – дали те се разпростират само върху изготвянето на жалбата или включват и процесуално представителство пред Административен съд – Бургас.

От друга страна, в пълномощното към договора е посочено, че управителят на “Апиа плюс” ЕООД упълномощава адвокат С.М. да го представлява по административно дело – без номер, от 2009 година по описа на “БРС”. Настоящият съдебен състав тълкува тази абревиатура като “Бургаски районен съд”, т.е. упълномощителното правоотношение е с предмет и обхват извън предмета на спора по настоящото производство.

В този смисъл, процесуалните действия на адвокат С. М. по обжалване на заповед № 344/13.02.2009 година на заместник-кмета на община Бургас пред Административен съд- Бургас са извършени от лице, което не разполага с надлежна представителна власт.

Доколкото оспорения акт не засяга правата и законните интереси на адвокат С. М., съдът намира, че за него липсва правен интерес от подаването на жалба, при условие, че не е надлежно упълномощен за това.

Затова, на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат С. М. *** против заповед № 344/13.02.2009 година на заместник-кмета на община Бургас.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 344/2009 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: